ยินดีต้อนรับ
เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม

นางสาวสุมีนา แดงใจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม

  วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม เดิมชื่อศูนย์ฝึกวิชาชีพ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พุทธศักราช 2525 ตามโครงการแผนพัฒนาเศรฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5 โดยได้รับความกรุณาจากท่านเจ้าคุณพระธรรมมหาวีรานุวัตรเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง (พระอุบาลีคุญปมาจารย์) อนุญาตให้กรมอาชีวศึกษาใช้ที่ดินของวัดประมาณ 20 ไร่ เป็นสถานที่จัดตั้ง นับว่าเป็นความกรุณาอย่างสูงสุดในการเล็งเห็นถึงประโยชน์ของการศึกษาและพัฒนาแก่เยาวชน


ดูเพิ่มเติม

กิจกรรมของวิทยาลัย


 นางสาวสุมีนา แดงใจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครปฐมรวมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ อาคารโดมเอนกประสงค์ดูเพิ่มเติม

คำสั่งต่าง ๆ

รายงานการประชุม

เอกสารแจ้งเวียน

ข่าวประชาสัมพันธ์

รวมประกาศ

->

ระบบเทียบโอนฯ

ศูนย์ประเมินสมรรถนะ

COP

ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา

พันธกิจ

 1. จัดการศึกษาให้มีความทันสมัย ยืดหยุ่น สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานสถานประกอบการ และประกอบอาชีพอิสระเพื่อการดํารงชีวิตตามสภาพเศรษฐกิจสังคมท้องถิ่น วัฒนธรรมเทคโนโลยีและ สิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการปฏิบัติงานจริงถามความพร้อมและศักยภาพของสถานศึกษา

 2. จัดการศึกษาโดยประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาและหน่วยงานอื่นๆ ทั้งในการจัดการวิชา การใช้บุคลากร และทรัพยากรร่วม

 3. จัดการศึกษาโดยการราคมทรัพยากรด้านการเงิน ทรัพย์สิน และ...


ดูเพิ่มเติม
ตารางการเรียนการสอน
ระบบบริหารสถานศึกษา ศธ. 02 ออนไลน์
9

แผนกวิชา

1,654

นักเรียนนักศึกษา

50+

บุคลากร