ยินดีต้อนรับ
เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม

นางสาวสุมีนา แดงใจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม

  วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม เดิมชื่อศูนย์ฝึกวิชาชีพ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พุทธศักราช 2525 ตามโครงการแผนพัฒนาเศรฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5 โดยได้รับความกรุณาจากท่านเจ้าคุณพระธรรมมหาวีรานุวัตรเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง (พระอุบาลีคุญปมาจารย์) อนุญาตให้กรมอาชีวศึกษาใช้ที่ดินของวัดประมาณ 20 ไร่ เป็นสถานที่จัดตั้ง นับว่าเป็นความกรุณาอย่างสูงสุดในการเล็งเห็นถึงประโยชน์ของการศึกษาและพัฒนาแก่เยาวชน


ดูเพิ่มเติม

กิจกรรมของวิทยาลัย


 กิจกรรมกีฬาสี ภายใน 2562 วันที่ 2 วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม จัดกิจกรรมกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 18 - 19 ธันวาคม 2562 นำโดย ครูธนวัต เขื่อนเพชร หัวหน้างานกิจกรรม ครูสถาพร วรรณวงษ์กา หัวหน้างานปกครอง รองนิรวัจ นิลเนตร รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ผอ.สนธยา จันทร์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมดูเพิ่มเติม

คำสั่งต่าง ๆ

รายงานการประชุม

เอกสารแจ้งเวียน

ข่าวประชาสัมพันธ์

รวมประกาศ

->

ระบบเทียบโอนฯ

ศูนย์ประเมินสมรรถนะ

COP

ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา

พันธกิจ

 1. จัดการศึกษาให้มีความทันสมัย ยืดหยุ่น สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานสถานประกอบการ และประกอบอาชีพอิสระเพื่อการดํารงชีวิตตามสภาพเศรษฐกิจสังคมท้องถิ่น วัฒนธรรมเทคโนโลยีและ สิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการปฏิบัติงานจริงถามความพร้อมและศักยภาพของสถานศึกษา

 2. จัดการศึกษาโดยประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาและหน่วยงานอื่นๆ ทั้งในการจัดการวิชา การใช้บุคลากร และทรัพยากรร่วม

 3. จัดการศึกษาโดยการราคมทรัพยากรด้านการเงิน ทรัพย์สิน และ...


ดูเพิ่มเติม
ตารางการเรียนการสอน
ระบบบริหารสถานศึกษา ศธ. 02 ออนไลน์
9

แผนกวิชา

1,654

นักเรียนนักศึกษา

50+

บุคลากร