เมนูหลัก
ฝ่ายบริหาร
แผนกวิชา

เรื่อง แบบฟอร์มรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ คลิก 15 มี.ค. 61
รายชื่อนักเรียนนักศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ คลิก 06 พ.ย. 60
รายชื่อนักเรียนนักศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คลิก 06 พ.ย. 60
รายชื่อนักเรียนนักศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ แผนกวิชาการตลาด คลิก 06 พ.ย. 60
รายชื่อนักเรียนนักศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ แผนกวิชาการบัญชี คลิก 06 พ.ย. 60
รายชื่อนักเรียนนักศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ คลิก 06 พ.ย. 60
รายชื่อนักเรียนนักศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ แผนกวิชาช่างไฟฟ้า คลิก 06 พ.ย. 60
รายชื่อนักเรียนนักศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ คลิก 06 พ.ย. 60
รายชื่อนักเรียนนักศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน คลิก 06 พ.ย. 60
รายชื่อนักเรียนนักศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ แผนกวิชาช่างยนต์ คลิก 06 พ.ย. 60
รายชื่อนักเรียนนักศึกษา รูปแบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ รุ่น ๑๘,๑๙,๒๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ คลิก 03 มิ.ย. 60
รายชื่อนักเรียนนักศึกษา ตกค้าง-ขอกลับเข้าเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ คลิก 03 มิ.ย. 60
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๖๐ คลิก 22 พ.ย. 60
เรื่อง จดหมายข่าววิทยาลัยการอาชีพนครปฐม คลิก 11 ก.ย. 60
เรื่อง การถือปฏิบัติพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดด้านคอมพิวเตอร์ ฉบับที่ ๒/๒๕๖๐ คลิก 13 มิ.ย. 60
แจ้งรายละเอียดการใช้สมุดประเมินผลการเรียนและบันทึกเวลาเรียน ปพ.1 ฉบับใหม่ คลิก 17 พ.ค. 60
แบบฟอร์ม ใบปพ.1 ฉบับใหม่ คลิก 15 พ.ค. 60
เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการ "นกปั้นฝัน กัปตันน้อย" คลิก 13 ม.ค. 60
เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการประกวด "เรื่องเล่าดิจิทัลการเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีที PBL" คลิก 13 ม.ค. 60
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธนานาชาติ ครั้งที่ ๓๐ คลิก 21 ก.ย. 59
การสอบประเมินความสามารถภาษาอังกฤษของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ คลิก 22 ก.ค. 59
แบบฟอร์ม ทว.03 - ทว.15 คลิก 18 พ.ค. 59
ตารางอัตราส่วนการให้คะแนนการวัดผลประเมินผลของนักเรียนนักศึกษาภาคปกติและเทียบโอนความรู้ฯ คลิก 18 พ.ค. 59
แบบฟอร์มส่งรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์สอบ คลิก 14 ม.ค. 59
เอกสารประกอบการจัดทำข้อสอบปลายภาค ปีการศึกษา ๒๕๕๘ หมายเลข ๒ คลิก 14 ม.ค. 59
เอกสารประกอบการจัดทำข้อสอบปลายภาค ปีการศึกษา ๒๕๕๘ หมายเลข ๑ คลิก 14 ม.ค. 59
แจ้งกำหนดการเข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คลิก 1 ธ.ค. 58
ขอความร่วมมือเฝ้าระวังการใช้ยาทรามาดอลในทางที่ผิดในกลุ่มนักเรียน คลิก 22 ต.ค. 58
แจ้งความสำนักพระราชวังแจ้งความให้ผู้มีศรัทธาประสงค์จะร่วมโดยเสด็จพระราชกุศล ในการทรงหล่อพระรูปสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เพื่อไว้เป็นที่สักการบูชา คลิก 18 ส.ค.58
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนการสอน MEP แบบสมรรถนะวิชาชีพ คลิก ๓ สค. ๕๘
เชิญ สัมมนาเรื่องเทคนิคการสร้างสื่อการสอนออนไลน์ ม.เอเชียอาคเนย์ คลิก ๒๑ กค. ๕๘
แบบฟอร์มการเบิกคาบสอน ของเทียบโอนประสบการณ์ คลิก ๑๙ กค. ๕๘
ขอข้อมูลการจัดทำโครงการเพื่อปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๙ คลิก ไฟล์ดWS ๑๕ กค. ๒๕๕๘
ขอความร่วมมือออกหลักฐานประกอบการพิจารณาทุนการศึกษา คลิก ๓๐ มีค. ๒๕๕๘
โครงการปณิธานความดีปีมหามงคล คลิก ๒๔ กพ. ๒๕๕๘
การจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา คลิก ๒๔ กพ. ๒๕๕๘
นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา คลิก ๑๔ พย. ๒๕๕๗
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม 58 ม.2 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 Nakornpathom Industrial and Community Education College โทร.034-321283 E-mail:nkp_ac@hotmail.com Website:http://www.npt.ac.th สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ