เมนูหลัก
ฝ่ายบริหาร
แผนกวิชา

เรื่อง แบบฟอร์ม วฐ.๒ แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ คลิก 29 ต.ค. 61
เรื่อง แบบเสนอแผนงาน/โครงการ คลิก 01 ส.ค. 61
การพิมพ์หนังสือราชการภายนอก (โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสารบรรณ) คลิก 27 มี.ค. 61
การพิมพ์ประกาศ (โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสารบรรณ) คลิก 27 มี.ค. 61
การพิมพ์บันทึกข้อความ (โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสารบรรณ) คลิก 27 มี.ค. 61
การพิมพ์คำสั่ง (โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสารบรรณ) คลิก 27 มี.ค. 61
เอกสารบรรยาย ชุดที่ ๒ (โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสารบรรณ) คลิก 27 มี.ค. 61
เอกสารบรรยาย ชุดที่ ๑ (โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสารบรรณ) คลิก 27 มี.ค. 61
เรื่อง แบบฟอร์มรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ คลิก 15 มี.ค. 61
รายชื่อนักเรียนนักศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ คลิก 06 พ.ย. 60
รายชื่อนักเรียนนักศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คลิก 06 พ.ย. 60
รายชื่อนักเรียนนักศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ แผนกวิชาการตลาด คลิก 06 พ.ย. 60
รายชื่อนักเรียนนักศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ แผนกวิชาการบัญชี คลิก 06 พ.ย. 60
รายชื่อนักเรียนนักศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ คลิก 06 พ.ย. 60
รายชื่อนักเรียนนักศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ แผนกวิชาช่างไฟฟ้า คลิก 06 พ.ย. 60
รายชื่อนักเรียนนักศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ คลิก 06 พ.ย. 60
รายชื่อนักเรียนนักศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน คลิก 06 พ.ย. 60
รายชื่อนักเรียนนักศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ แผนกวิชาช่างยนต์ คลิก 06 พ.ย. 60
รายชื่อนักเรียนนักศึกษา รูปแบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ รุ่น ๑๘,๑๙,๒๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ คลิก 03 มิ.ย. 60
รายชื่อนักเรียนนักศึกษา ตกค้าง-ขอกลับเข้าเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ คลิก 03 มิ.ย. 60
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๖๐ คลิก 22 พ.ย. 60
เรื่อง จดหมายข่าววิทยาลัยการอาชีพนครปฐม คลิก 11 ก.ย. 60
เรื่อง การถือปฏิบัติพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดด้านคอมพิวเตอร์ ฉบับที่ ๒/๒๕๖๐ คลิก 13 มิ.ย. 60
แจ้งรายละเอียดการใช้สมุดประเมินผลการเรียนและบันทึกเวลาเรียน ปพ.1 ฉบับใหม่ คลิก 17 พ.ค. 60
แบบฟอร์ม ใบปพ.1 ฉบับใหม่ คลิก 15 พ.ค. 60
เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการ "นกปั้นฝัน กัปตันน้อย" คลิก 13 ม.ค. 60
เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการประกวด "เรื่องเล่าดิจิทัลการเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีที PBL" คลิก 13 ม.ค. 60
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธนานาชาติ ครั้งที่ ๓๐ คลิก 21 ก.ย. 59
การสอบประเมินความสามารถภาษาอังกฤษของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ คลิก 22 ก.ค. 59
แบบฟอร์ม ทว.03 - ทว.15 คลิก 18 พ.ค. 59
ตารางอัตราส่วนการให้คะแนนการวัดผลประเมินผลของนักเรียนนักศึกษาภาคปกติและเทียบโอนความรู้ฯ คลิก 18 พ.ค. 59
แบบฟอร์มส่งรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์สอบ คลิก 14 ม.ค. 59
เอกสารประกอบการจัดทำข้อสอบปลายภาค ปีการศึกษา ๒๕๕๘ หมายเลข ๒ คลิก 14 ม.ค. 59
เอกสารประกอบการจัดทำข้อสอบปลายภาค ปีการศึกษา ๒๕๕๘ หมายเลข ๑ คลิก 14 ม.ค. 59
แจ้งกำหนดการเข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คลิก 1 ธ.ค. 58
ขอความร่วมมือเฝ้าระวังการใช้ยาทรามาดอลในทางที่ผิดในกลุ่มนักเรียน คลิก 22 ต.ค. 58
แจ้งความสำนักพระราชวังแจ้งความให้ผู้มีศรัทธาประสงค์จะร่วมโดยเสด็จพระราชกุศล ในการทรงหล่อพระรูปสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เพื่อไว้เป็นที่สักการบูชา คลิก 18 ส.ค.58
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนการสอน MEP แบบสมรรถนะวิชาชีพ คลิก ๓ สค. ๕๘
เชิญ สัมมนาเรื่องเทคนิคการสร้างสื่อการสอนออนไลน์ ม.เอเชียอาคเนย์ คลิก ๒๑ กค. ๕๘
แบบฟอร์มการเบิกคาบสอน ของเทียบโอนประสบการณ์ คลิก ๑๙ กค. ๕๘
ขอข้อมูลการจัดทำโครงการเพื่อปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๙ คลิก ไฟล์ดWS ๑๕ กค. ๒๕๕๘
ขอความร่วมมือออกหลักฐานประกอบการพิจารณาทุนการศึกษา คลิก ๓๐ มีค. ๒๕๕๘
โครงการปณิธานความดีปีมหามงคล คลิก ๒๔ กพ. ๒๕๕๘
การจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา คลิก ๒๔ กพ. ๒๕๕๘
นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา คลิก ๑๔ พย. ๒๕๕๗
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม 58 ม.2 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 Nakornpathom Industrial and Community Education College โทร.034-321283 E-mail:nkp_ac@hotmail.com Website:http://www.npt.ac.th สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ