เมนูหลัก
ฝ่ายบริหาร
แผนกวิชา
ทำเนียบผู้บริหาร
วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม เริ่มบริหารงานโดย ชื่อ นามสกุล ดำรงตำแหน่ง
นายอุทัย รัตนสุวรรณ ระหว่างปี พ.ศ. 2526 - 2527
นางชีวิต รัชตะนาวิน ระหว่างปี พ.ศ. 2527 - 2534
นายวิเชิด ผาสุก ระหว่างปี พ.ศ. 2524 - 2535
นายสุรินทร์ เอี่ยมหิรัญ ระหว่างปี พ.ศ. 2535 - 2540
นายยงยุทธ ตั้งติดธรรม ระหว่างปี พ.ศ. 2540 - 2544
นายเลอพงษ์ พิไสยสามนต์เขต ระหว่างปี พ.ศ. 2544 - 2546
นายเทพสถิต จัตุรัตน์ ระหว่างปี พ.ศ. 2546 - 2547
นายอำพร ทองนุช ระหว่างปี พ.ศ. 2547 - 2551
นายวิษณุ นัคราโรจน์ ระหว่างปี พ.ศ. 2551 จนถึงปัจจุบัน
วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม 58 ม.2 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 Nakornpathom Industrial and Community Education College โทร.034-321283 E-mail:nkp_ac@hotmail.com Website:http://www.npt.ac.th สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ