เมนูหลัก
ฝ่ายบริหาร
แผนกวิชา

๒๙๓/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

คลิก 21-10-63
๒๙๑/๒๕๖๓ เรื่อง การรับลงทะเบียนนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้นปวช.๑,๒,๓ และปวส.๑,๒ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ คลิก 20-10-63
๒๙๐/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอบรมและให้ความรู้กิจกรรมลูกเสือวิสามัญโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ประจำปี ๒๕๖๓ คลิก 20-10-63
๒๘๘/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม และพิธีประจำกองลูกเสือเนตรนารี วิสามัญ ประจำปี ๒๕๖๓ คลิก 20-10-63
๒๘๗/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งครูที่ปรึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ คลิก 20-10-63
๒๘๖/๒๕๖๓ เรื่อง คณะกรรมการจัดทำตารางการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ คลิก 20-10-63
๒๘๒/๒๕๖๓ เรื่อง การอยู่เวรยามรักษาการณ์สถานที่ราชการประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ คลิก 14-10-63
๒๔๗/๒๕๖๓ เรื่อง การอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนนักศึกษา ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ คลิก 28-09-63
๒๔๒/๒๕๖๓ เรื่อง การอยู่เวรยามรักษาการณ์สถานที่ราชการประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ คลิก 18-09-63
๒๓๘/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) คลิก 11-09-63
๒๓๑/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (เพิ่มเติม) คลิก 10-09-63
๒๒๗/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ คลิก 02-09-63
๒๒๔/๒๕๖๓ เรื่อง การอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนนักศึกษา ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ คลิก 26-08-63
๒๑๓/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการหาผู้เชี่ยวชาญ ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน แผนกวิชาบัญชี คลิก 26-08-63
๒๑๒/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ คลิก 20-08-63
๒๐๙/๒๕๖๓ เรื่อง การอยู่เวรยามรักษาการณ์สถานที่ราชการประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ คลิก 20-08-63
๒๐๗/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้วิชาชีพเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านอิเล็คทรอนิกส์ คลิก 20-08-63
๑๙๙/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภายในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ คลิก 17-08-63
๑๘๙/๒๕๖๓ เรื่อง การอยู่เวรยามรักษาการณ์สถานที่ราชการประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ คลิก 31-07-63
๑๗๙/๒๕๖๓ เรื่อง การอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนนักศึกษา ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ คลิก 31-07-63
๑๗๘/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ระดับสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๓ คลิก 31-07-63
๑๗๔/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการ ขับขี่ปลอดภัยในสถานศึกษา "New Normal" คลิก 31-07-63
๑๕๘/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมสัมมนา พิจารณาจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓-๒๕๖๗ คลิก 03-07-63
๑๕๗/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓-๒๕๖๗ คลิก 03-07-63
๑๕๒/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ คลิก 03-07-63
๑๕๐/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งครูเวรรักษาการณ์ ในการป้องกัน COVID-19 ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ คลิก 30-06-63
๑๕๕/๒๕๖๓ เรื่อง การอยู่เวรยามรักษาการณ์สถานที่ราชการประจำเดือน กรกฏาคม ๒๕๖๓ (เพิ่มเติม) คลิก 30-06-63
๑๔๗/๒๕๖๓ เรื่อง การอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนนักศึกษา ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ คลิก 30-06-63
๑๔๖/๒๕๖๓ เรื่อง การอยู่เวรยามรักษาการณ์สถานที่ราชการประจำเดือน กรกฏาคม ๒๕๖๓ คลิก 26-06-63
๑๓๖/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดเก็บใบหน้านักเรียน นักศึกษาใหม่ คลิก 12-06-63
๑๓๕/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ คลิก 12-06-63
๑๓๔/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ คลิก 12-06-63
๑๓๒/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำบัตรนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ การศึกษา ๒๕๖๓ คลิก 12-06-63
๑๓๑/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งครูที่ปรึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ คลิก 09-06-63
๑๒๔/๒๕๖๓ เรื่อง การอยู่เวรยามรักษาการณ์สถานที่ราชการประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ (แก้ไขเวรกลางวัน) คลิก 05-06-63
๑๒๐/๒๕๖๓ เรื่อง การอยู่เวรยามรักษาการณ์สถานที่ราชการประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ คลิก 21-05-63
๑๑๓/๒๕๖๓ เรื่อง การอยู่เวรยามรักษาการณ์สถานที่ราชการประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ คลิก 22-04-63
๐๙๘/๒๕๖๓ เรื่อง การอยู่เวรยามรักษาการณ์สถานที่ราชการประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓ คลิก 24-03-63
๐๙๒/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเรียนการสอน ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ (รอบ ๒) คลิก 12-03-63
๐๗๖/๒๕๖๓ เรื่อง การสอบคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม ปีการศึกษา ๒๕๖๓ คลิก 03-03-63
๐๗๓/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ คลิก 27-02-63
๐๗๒/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ คลิก 27-02-63
๐๗๐/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเรียนการสอน ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ คลิก 21-02-63
๐๖๘/๒๕๖๓ เรื่อง การรับลงทะเบียนนักเรียนนักศึกษา ระดับชั้นปวช.๒,ปวช.๓ และปวส.๒ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ คลิก 21-02-63
๐๖๗/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ DLTV คลิก 21-02-63
๐๖๑/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) คลิก 21-02-63
๐๕๘/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ ใบขับขี่เพื่อการประกอบอาชีพ คลิก 21-02-63
๐๕๗/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ ขับขี่ปลอดภัยในสถานศึกษา คลิก 21-02-63
๐๕๖/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการให้การสนับสนุนงานเทศกาลนมัสการปิดทองหลวงพ่อวัดไร่ขิง ประจำปี ๒๕๖๓ คลิก 21-02-63
๐๕๔/๒๕๖๓ เรื่อง การอยู่เวรยามรักษาการณ์สถานที่ราชการประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ คลิก 21-02-63
๐๕๐/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการสัปดาห์วิชาการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ คลิก 05-02-63
๐๔๙/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนำเสนอผลงานโครงการก่อนจบการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ คลิก 04-02-63
๐๔๘/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ คลิก 04-02-63
๐๓๓/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนงานอบรมบาลีก่อนสอบธรรมสนามหลวง ประจำปี ๒๕๖๓ คลิก 30-01-63
๐๑๒๒/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการระดับสนามสอบ V-Net ระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ คลิก 23-01-63
๐๑๑๔/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการระดับสนามสอบ V-Net ระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ คลิก 23-01-63
๐๓๐/๒๕๖๓ เรื่อง การอยู่เวรยามรักษาการณ์สถานที่ราชการประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ คลิก 23-01-63
๐๒๑/๒๕๖๓ เรื่อง การอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนนักศึกษา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ คลิก 23-01-63
๐๒๘/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (รอบ ๒) คลิก 22-01-63
๐๐๕/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ คลิก 10-01-63
๐๑๒/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ คลิก 10-01-63
๐๑๗/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคกลาง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ คลิก 07-01-63
๕๒๖/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับมอบตัวนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อปวช. ปวส. ปี ๒๕๖๓ (ระบบโควตา) คลิก 26-12-62
๕๒๕/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา ระบบสิทธิพิเศษ(โควตา) เพื่อเข้าศึกษาต่อปวช.ปวส. ปี ๒๕๖๓ คลิก 26-12-62
๕๒๓/๒๕๖๒ เรื่อง การอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนนักศึกษา ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓ คลิก 26-12-62
๕๑๘/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการออกข้อสอบคัดเลือก คลิก 25-12-62
๕๒๒/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ วก.นฐ.สานสายใยสัมพันธ์ คลิก 23-12-62
๕๒๐/๒๕๖๒ เรื่อง การอยู่เวรยามรักษาการณ์สถานที่ราชการประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓ คลิก 23-12-62
๕๑๖/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนนักศึกษาเข้าศึกษาต่อปวช. ปวส. ปีการศึกษา 2563 คลิก 23-12-62
๕๑๓/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการลดปัญหาการออกกลางคัน (เยี่ยมบ้านนักเรียน) คลิก 23-12-62
๕๑๔/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ คลิก 17-12-62
๕๑๒/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการกิจกรรมวันคริสต์มาส (Christmas Day) คลิก 17-12-62
๕๑๑/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอนทบทวน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบ V-Net ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ คลิก 17-12-62
๕๐๓/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอศจ. ๒๕๖๒ คลิก 06-12-62
๔๙๐/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ คลิก 22-11-62
๔๗๕/๒๕๖๒ เรื่อง การอยู่เวรยามรักษาการณ์สถานที่ราชการประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ คลิก 19-11-62
๔๖๕/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการ ลดผู้สูบรายเก่า เฝ้าระวังผู้สูบรายใหม่ คลิก 15-11-62
๔๖๗/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ระดับสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๒ ใหม่ คลิก 12-11-62
๔๖๑/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการควบคุมนร.,นศ. แข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับอศจ. ประจำปี ๒๕๖๒ คลิก 12-11-62
๔๕๗/๒๕๖๒ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการธรรมศึกษาในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ คลิก 12-11-62
๔๕๓/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง "สีสันแห่งสายน้ำท่าจีน" ประจำปี ๒๕๖๒ คลิก 07-11-62
๔๕๔/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภายในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ คลิก 06-11-62
๔๔๗/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ คลิก 06-11-62
๔๔๕/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการการแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ คลิก 06-11-62
๔๓๘/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ คลิก 29-10-62
๔๓๐/๒๕๖๒ เรื่อง การอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนนักศึกษา ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ คลิก 29-10-62
๔๒๙/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ราชการ (เพิ่มเติม) คลิก 24-10-62
๔๒๔/๒๕๖๒ เรื่อง การอยู่เวรยามรักษาการณ์สถานที่ราชการประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ คลิก 22-10-62
๔๑๙/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม คลิก 22-10-62
๔๒๖/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งครูเวรรักษาการณ์ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ คลิก 21-10-62
๔๑๑/๒๕๖๒ เรื่อง การรับลงทะเบียนนักเรียนนักศึกษา ระดับชั้น ปวช.๑,๒,๓ และ ปวส.๑,๒ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ คลิก 05-10-62
๔๑๐/๒๕๖๒ เรื่อง คณะกรรมการจัดทำตารางการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ คลิก 05-10-62
๔๐๙/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งครูที่ปรึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ คลิก 05-10-62
๔๐๘/๒๕๖๒ เรื่อง การอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนนักศึกษา ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ คลิก 05-10-62
๓๙๒/๒๕๖๒ เรื่อง การอยู่เวรยามรักษาการณ์สถานที่ราชการประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ คลิก 24-09-62
๓๙๔/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ราชการ คลิก 23-09-62
๓๗๗/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ ขับขี่ดี มีใบขับขี่ ๑๐๐% คลิก 10-09-62
๓๗๖/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างและปรับปรุง คลิก 10-09-62
๓๗๕/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (เพิ่มเติม) คลิก 10-09-62
๓๗๔/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ คลิก 10-09-62
๓๖๙/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ คลิก 04-09-62
๓๖๓/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม และพิธีประจำกองลูกเสือเนตรนารีวิสามัญ ประจำปี ๒๕๖๒ คลิก 30-08-62
๓๖๒/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการ การจัดกิจกรรม "รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด" คลิก 29-08-62
๓๕๗/๒๕๖๒ เรื่อง การอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนนักศึกษา ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒ คลิก 27-08-62
๓๔๙/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการเทศน์มหาชาติ เวสสันดรชาดก ประจำปี ๒๕๖๒ คลิก 26-08-62
๓๕๒/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการ EchoVe English เพื่อการพัฒนาภาษาอังกฤษสู่อาชีพ คลิก 23-08-62
๓๕๑/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ คลิก 22-08-62
๓๔๔/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๔ "ละโว้เกมส์" คลิก 22-08-62
๓๔๓/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการประดับแถบ ๒ สี (Day camp) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ คลิก 22-08-62
๓๔๑/๒๕๖๒ เรื่อง การอยู่เวรยามรักษาการณ์สถานที่ราชการประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒ คลิก 22-08-62
๓๒๒/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ คลิก 06-08-62
๓๑๒/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพันปีหลวง คลิก 06-08-62
๓๐๖/๒๕๖๒ เรื่อง การอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนนักศึกษา ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒ คลิก 30-07-62
๓๐๔/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะคุรภัณฑ์มาตรฐานขั้นพื้นฐาน คลิก 30-07-62
๒๙๗/๒๕๖๒ เรื่อง การอยู่เวรยามรักษาการณ์สถานที่ราชการประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒ คลิก 30-07-62
๒๙๐/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร คลิก 24-07-62
๒๘๖/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคกลาง ครั้งที่ ๑๖ "ปฐมนครเกมส์" คลิก 19-07-62
๒๘๒/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขบวนพาเหรดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคกลาง ครั้งที่ ๑๖ "ปฐมนครเกมส์" คลิก 19-07-62
๒๗๔/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม ๒๕๖๒ คลิก 05-07-62
๒๗๓/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ประสานงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม ๒๕๖๒ คลิก 05-07-62
๒๖๐/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดอบรม "การเขียนแผนธุรกิจ" สำหรับนักเรียนนักศึกษา คลิก 28-06-62
๒๖๕/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการงานคล้ายวันสถาปนา คณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๒ คลิก 28-06-62
๒๖๑/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการสืบสานประเพณีถวายเทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ คลิก 28-06-62
๒๔๔/๒๕๖๒ เรื่อง การอยู่เวรยามรักษาการณ์สถานที่ราชการประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒ คลิก 28-06-62
๒๔๒/๒๕๖๒ เรื่อง การอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนนักศึกษา ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒ คลิก 28-06-62
๒๔๖/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการกิจกรรมวันสุนทรภู่ และวันภาษาไทยแห่งชาติ คลิก 21-06-62
๒๒๑/๒๕๖๒ เรื่อง การอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนนักศึกษา ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ คลิก 28-05-62
๒๑๖/๒๕๖๒ เรื่อง การอยู่เวรยามรักษาการณ์สถานที่ราชการประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ คลิก 24-05-62
๒๐๖/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการพิธีไหว้ครูและไหว้ครูช่าง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ คลิก 23-05-62
๒๐๗/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งครูเวรรักษาการณ์ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ คลิก 21-05-62
๑๕๓/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับซองและเปิดซองประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหาร วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม คลิก 17-05-62
๑๙๗/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งครูที่ปรึกษาชมรม ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ คลิก 15-05-62
๑๘๗/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ คลิก 14-05-62
๑๗๙/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม "ค่ายวิถีธรรมนำชีวิต" นักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ คลิก 07-05-62
๑๗๘/๒๕๖๒ เรื่อง การตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ คลิก 04-05-62
๑๘๑/๒๕๖๒ เรื่อง การอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนนักศึกษา ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒ คลิก 04-05-62
๑๗๕/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งครูที่ปรึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ คลิก 03-05-62
๑๔๕/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตามมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ คลิก 02-05-62
๑๗๓/๒๕๖๒ เรื่อง การอยู่เวรยามรักษาการณ์สถานที่ราชการประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒ คลิก 02-05-62
๑๔๘/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับมอบตัวนักเรียนนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. ปวส. ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (รอบ ๒) คลิก 03-04-62
๑๓๔/๒๕๖๒ เรื่อง การอยู่เวรยามรักษาการณ์สถานที่ราชการประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๒ คลิก 27-03-62
๑๒๖/๒๕๖๒ เรื่อง การสอบมาตรฐานวิชาชีพ ของนักเรียนรูปแบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ คลิก 27-03-62
๑๒๔/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ คลิก 27-03-62
๑๒๓/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการให้การสนับสนุนงานเทศกาลนมัสการปิดทองหลวงพ่อวัดไร่ขิง ประจำปี ๒๕๖๒ (เพิ่มเติม) คลิก 27-03-62
๑๒๒/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินการโครงการ "รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายในสถานศึกษา" ช่วงสงกรานต์ คลิก 27-03-62
๑๒๑/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการให้การสนับสนุนงานเทศกาลนมัสการปิดทองหลวงพ่อวัดไร่ขิง ประจำปี ๒๕๖๒ คลิก 27-03-62
๑๑๖/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปวช.,ปวส. คลิก 21-03-62
๑๐๙/๒๕๖๒ เรื่อง โครงการจัดตั้งศูนย์อาชีวะอาสา ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ.๒๕๖๒ คลิก 19-03-62
๐๙๙/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ราชการ (เพิ่มเติม) คลิก 06-03-62
๐๙๕/๒๕๖๒ เรื่อง การสอบคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม ปีการศึกษา ๒๕๖๒ คลิก 06-03-62
๐๘๕/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินการโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (FixItCenter) คลิก 04-03-62
๐๘๒/๒๕๖๒ เรื่อง การให้บริการงานไฟฟ้างานนมัสการปิดทองหลวงพ่อวัดไร่ขิง ประจำปี ๒๕๖๒ คลิก 04-03-62
๐๗๗/๒๕๖๒ เรื่อง แต่ตั้งคณะกรรมการควบคุมเครื่องเสียง งานนมัสการปิดทองหลวงพ่อวัดไร่ขิง ประจำปี ๒๕๖๒ คลิก 04-03-62
๐๘๗/๒๕๖๒ เรื่อง การอยู่เวรยามรักษาการณ์สถานที่ราชการประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒ คลิก 27-02-62
๐๘๖/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ คลิก 27-02-62
๐๗๒/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติผลการเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ คลิก 22-02-62
๐๗๖/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ คลิก 18-02-62
๐๗๕/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ คลิก 18-02-62
๐๗๓/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเรียนการสอน ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ คลิก 15-02-62
๐๓๒/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนงานอบรมบาลีก่อนสอบสนามหลวง ประจำปี ๒๕๖๒ คลิก 05-02-62
๐๕๑/๒๕๖๒ เรื่อง การอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนนักศึกษา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ คลิก 05-02-62
๐๓๙/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมดำเนินการการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ คลิก 28-01-62
๐๒๗/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ คลิก 28-01-62
๑๔๗/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (V-net) คลิก 25-01-62
๐๒๙/๒๕๖๒ เรื่อง การอยู่เวรยามรักษาการณ์สถานที่ราชการประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ คลิก 23-01-62
๐๐๔/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมสัมมนาครูฝึกในสถานประกอบการเพื่อยกระดับความร่วมมือจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี คลิก 23-01-62
๐๑๐/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ คลิก 09-01-62
๐๑๘/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม คลิก 09-01-62
๕๖๑/๒๕๖๑ เรื่อง การสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ คลิก 09-01-62
๕๖๐/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอนทบทวน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบ V-Net ของนักเรียนนักศึกษา ปวช.๓ และปวส.๒ คลิก 09-01-62
๕๕๕/๒๕๖๑ เรื่อง การอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนนักศึกษา ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒ คลิก 28-12-61
๕๔๕/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการกิจกรรม ๕ ส (Big Cleaning Day) คลิก 28-12-61
๕๔๑/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ คลิก 21-12-61
๕๓๙/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอบรมอาชีพเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๒ ให้กับประชาชน คลิก 21-12-61
๕๓๗/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการกิจกรรมวันคริสต์มาส (Christmas Day) คลิก 18-12-61
๕๓๓/๒๕๖๑ เรื่อง การอยู่เวรยามรักษาการณ์สถานที่ราชการประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒ คลิก 18-12-61
๕๒๕/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ราชการ (เพิ่มเติม) คลิก 18-12-61
๕๒๒/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ราชการ (เพิ่มเติม) คลิก 18-12-61
๕๑๘/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการ "รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายในสถานศึกษา" ช่วงก่อนปีใหม่ คลิก 11-12-61
๕๑๔/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ราชการ คลิก 03-12-61
๕๑๓/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ราชการ (เพิ่มเติม) คลิก 03-12-61
๕๐๙/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ คลิก 03-12-61
๕๐๐/๒๕๖๑ เรื่อง การอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนนักศึกษา ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ คลิก 03-12-61
๕๐๓/๒๕๖๑ เรื่อง การอยู่เวรยามรักษาการณ์สถานที่ราชการประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ คลิก 28-11-61
๕๐๒/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการวันชาติ ๕ ธันวาคม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ คลิก 28-11-61
๔๙๗/๒๕๖๑ เรื่อง การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และการประชุมอวท.ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม) คลิก 28-11-61
๔๙๖/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ คลิก 28-11-61
๐๑๓/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และการประชุมอวท. ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ปีการศึกษา ๒๕๖๑ คลิก 23-11-61
๔๙๔/๒๕๖๑ เรื่อง การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และการประชุมอวท. ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ คลิก 23-11-61
๔๙๒/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินสื่อการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑ คลิก 23-11-61
๔๗๘/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง "สีสันแห่งสายน้ำท่าจีน" ประจำปี ๒๕๖๑ คลิก 19-11-61
๔๖๗/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการจิตอาสาชาว วก.นครปฐม ร่วมใจปลูกป่าชายเลน รักษาสิ่งแวดล้อม คลิก 08-11-61
๔๖๔/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการธรรมศึกษาในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ คลิก 08-11-61
๔๕๓/๒๕๖๑ เรื่อง การอยู่เวรยามรักษาการณ์สถานที่ราชการประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑ คลิก 01-11-61
๔๓๘/๒๕๖๑ เรื่อง การตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ คลิก 24-10-61
๔๓๒/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ราชการ (เพิ่มเติม) คลิก 22-10-61
๔๓๑/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งครูเวรรักษาการณ์ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ คลิก 22-10-61
๔๒๕/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ คลิก 19-10-61
๔๒๑/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบรายชื่อหนังสือเรียน คลิก 19-10-61
๔๒๔/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายเป็นพระราชกุศลฯ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต คลิก 16-10-61
๔๑๓/๒๕๖๑ เรื่อง การอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนนักศึกษา ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ คลิก 16-10-61
๔๑๔/๒๕๖๑ เรื่อง คณะกรรมการจัดทำตารางเรียนตารางสอน ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑ คลิก 16-10-61
๔๑๑/๒๕๖๑ เรื่อง การอยู่เวรยามรักษาการณ์สถานที่ราชการประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ (แก้ไขเพิ่มเติม) คลิก 03-10-61
๔๐๒/๒๕๖๑ เรื่อง การอยู่เวรยามรักษาการณ์สถานที่ราชการประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ คลิก 28-09-61
๓๘๗/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการเทศน์มหาชาติ เวสสันดรชาดก ประจำปี ๒๕๖๑ คลิก 06-09-61
๓๘๖/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการสัมมนาเรื่อง "การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน" คลิก 06-09-61
๓๗๗/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติผลการเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ คลิก 04-09-61
๓๗๖/๒๕๖๑ เรื่อง การอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนนักศึกษา ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๑ คลิก 04-09-61
๓๗๐/๒๕๖๑ เรื่อง การอยู่เวรยามรักษาการณ์สถานที่ราชการประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๑ คลิก 31-08-61
๓๔๓/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ คลิก 31-08-61
๓๔๖/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการกิจกรรม ๕ ส (Big Cleaning Day) คลิก 21-08-61
๓๒๔/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ คลิก 17-08-61
๓๓๙/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการประกวด Mr. & Miss to be number one ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ คลิก 17-08-61
๓๓๑/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการประดับแถบสองสี (Day camp) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ คลิก 17-08-61
๒๓๒/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ประสานงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา วกนฐ. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ คลิก 17-08-61
๒๓๑/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ คลิก 17-08-61
๕๕/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าศูนย์ประสานงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม คลิก 17-08-61
๓๒๘/๒๕๖๑ เรื่อง การสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ คลิก 15-08-61
๓๒๔/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษากลุ่มเสี่ยงเพื่อลดการออกกลางคัน (รอบที่ ๑) คลิก 06-08-61
๓๑๙/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ คลิก 06-08-61
๒๘๖/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการคำขวัญการออม คลิก 01-08-61
๒๖๖/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาพอเพียง คลิก 01-08-61
๓๑๔/๒๕๖๑ เรื่อง การอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนนักศึกษา ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๑ คลิก 31-07-61
๓๐๗/๒๕๖๑ เรื่อง การอยู่เวรยามรักษาการณ์สถานที่ราชการประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๑ คลิก 31-07-61
๒๘๙/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการอบรมส่งเสริมความปลอดภัยสร้างวินัยจราจรในสถานศึกษา (สสส.) คลิก 16-07-61
๒๘๔/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ ๑๐ ประจำปี ๒๕๖๑ คลิก 16-07-61
๒๘๓/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการสืบสานประเพณีถวายเทียนจำนำพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑ คลิก 16-07-61
๒๗๖/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ เตรียมความพร้อมคัดเลือกนักกีฬา นักกรีฑาเข้าร่วมแข่งขันอาชีวะเกมส์ระดับ.ภาค คลิก 11-07-61
๒๗๒/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ราชการ (เพิ่มเติม) คลิก 11-07-61
๒๖๒/๒๕๖๑ เรื่อง การอยู่เวรยามรักษาการณ์สถานที่ราชการประจำเดือน กรกฏาคม ๒๕๖๑ คลิก 02-07-61
๒๔๙/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เด็กดี ลด ละ เลิก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ คลิก 02-07-61
๒๕๘/๒๕๖๑ เรื่อง การอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนนักศึกษา ประจำเดือน กรกฏาคม ๒๕๖๑ คลิก 27-06-61
๒๕๔/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลชุมชนกิจกรรม Fix it Center คลิก 27-06-61
๒๓๒/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ประสานงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม ประจำปี ๒๕๖๑ คลิก 20-06-61
๒๓๑/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม ประจำปี ๒๕๖๑ คลิก 20-06-61
๐๐๔/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครปฐม คลิก 18-06-61
๒๔๐/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ คลิก 18-06-61
๒๒๓/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการพิธีไหว้ครูและไหว้ครูช่าง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ คลิก 08-06-61
๒๑๗/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการทำลายเอกสาร คลิก 08-06-61
๑๘๗,๑๙๖/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาโอนผลการเรียน คลิก 08-06-61
๒๑๙/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเลือกตั้งคณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย คลิก 08-06-61
๒๑๒/๒๕๖๑ เรื่อง การอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนนักศึกษา ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑ คลิก 05-06-61
๒๐๒/๒๕๖๑ เรื่อง การอยู่เวรยามรักษาการณ์สถานที่ราชการประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑ คลิก 30-05-61
๒๐๑/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำบัตรนักเรียน/นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ คลิก 28-05-61
๑๙๗/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชาและปลูกต้นไม้แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๑ คลิก 24-05-61
๑๙๕/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ระดับสถานศึกษา คลิก 24-05-61
๑๙๔/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการประเมินตนเองและจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล สายงานการสอน คลิก 24-05-61
๑๘๖/๒๕๖๑ เรื่อง การตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ คลิก 24-05-61
๑๙๗/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ราชการ (เพิ่มเติม) คลิก 23-05-61
๑๘๑/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ คลิก 18-05-61
๑๗๔/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งครูที่ปรึกษาชมรม ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ คลิก 18-05-61
๑๖๑/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเปิดสอนหลักสูตรระยะสั้น ให้กับนักเรียน นักศึกษา ผู้ตกงาน ผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป คลิก 07-05-61
๑๖๕/๒๕๖๑ เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งครูที่ปรึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ คลิก 07-05-61
๑๕๑/๒๕๖๑ เรื่อง การรับลงทะเบียนนักเรียนนักศึกษา ระดับชั้น ปวช.๑,๒,๓ และปวส.๑,ปวส.๒ (ปกติ) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ คลิก 02-05-61
๑๔๕/๒๕๖๑ เรื่อง การอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนนักศึกษา ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑ คลิก 01-05-61
๑๕๔/๒๕๖๑ เรื่อง การอยู่เวรยามรักษาการณ์สถานที่ราชการประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑ คลิก 01-05-61
๑๔๔/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ คลิก 27-04-61
๑๔๓/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม "ค่ายวิถีธรรมนำชีวิต" นร.นศ. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ คลิก 27-04-61
๑๔๒/๒๕๖๑ เรื่อง การดำเนินโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ (E to E) ครั้งที่ ๓ คลิก 24-04-61
๑๓๖/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งครูที่ปรึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ คลิก 24-04-61
๑๓๕/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) คลิก 24-04-61
๑๓๑/๒๕๖๑ เรื่อง การสอบคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (รอบ ๒) คลิก 23-04-61
๑๑๖/๒๕๖๑ เรื่อง การอยู่เวรยามรักษาการณ์สถานที่ราชการประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๑ คลิก 26-03-61
๑๐๙/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อ (รอบ ๒) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ คลิก 21-03-61
๐๗๙/๒๕๖๑ เรื่อง คณะกรรมการจัดทำตารางการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ คลิก 19-03-61
๑๐๗/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการ "รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายในสถานศึกษา" ช่วงสงการนต์ ๖๑ คลิก 16-03-61
๑๐๐/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สถานศึกษาพอเพียง) ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ คลิก 15-03-61
๐๙๗/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สำหรับการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น ปีการศึกษา ๕๙ และ ๖๐ คลิก 13-03-61
๐๙๖/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับปวช. และระดับปวส. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ คลิก 13-03-61
๐๙๔/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ราชการ (เพิ่มเติม) คลิก 13-03-61
๐๘๓/๒๕๖๑ เรื่อง เพิ่มเติมคณะกรรมการคุมสอบคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม ปีการศึกษา ๒๕๖๑ คลิก 09-03-61
๐๘๐/๒๕๖๑ เรื่อง การสอบคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม ปีการศึกษา ๒๕๖๑ คลิก 06-03-61
๐๗๓/๒๕๖๑ เรื่อง การอยู่เวรยามรักษาการณ์สถานที่ราชการประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๑ คลิก 27-02-61
๐๗๖/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเรียนการสอน ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ คลิก 27-02-61
๐๖๓/๒๕๖๑ เรื่อง การให้บริการงานไฟฟ้างานปิดทองหลวงพ่อวัดไร่ขิงพระอารามหลวง ประจำปี ๒๕๖๑ คลิก 27-02-61
๐๖๒/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ คลิก 23-02-61
๐๖๑/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ คลิก 23-02-61
๐๕๘/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติงานพิเศษนอกเวลาราชการ (เทียบโอนความรู้และประสบการณ์อาชีพ) คลิก 21-02-61
๐๔๕/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการให้การสนับสนุนงานเทศกาลนมัสการปิดทองหลวงพ่อวัดไร่ขิง ประจำปี ๒๕๖๑ คลิก 08-02-61
๐๓๖/๒๕๖๐ เรื่อง การอยู่เวรยามรักษาการณ์สถานที่ราชการประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ คลิก 31-01-61
๐๑๕/๒๕๖๑ เรื่อง การอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนนักศึกษา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ คลิก 29-01-61
๐๒๓/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการตามแผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ปี ๒๕๖๑ คลิก 29-01-61
๐๓๔/๒๕๖๑ เรื่อง การสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ คลิก 29-01-61
๐๑๔/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพ และพัฒนาทักษะวิชาชีพ (Fix it center thailand ๔.๐) คลิก 22-01-61
๐๑๒/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับมอบตัวนักเรียนนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปวช. และระดับปวส. (โควตา) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ คลิก 11-01-61
๐๑๑/๒๕๖๑ เรื่อง แก้ไขแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐ คลิก 11-01-61
๐๐๒/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. และปวส. (โควตา) คลิก 04-01-61
๔๘๕/๒๕๖๐ เรื่อง การสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ คลิก 29-12-60
๔๗๙/๒๕๖๐ เรื่อง การอยู่เวรยามรักษาการณ์สถานที่ราชการประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๑ คลิก 26-12-60
๔๗๘/๒๕๖๐ เรื่อง การอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนนักศึกษา ประเดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ คลิก 25-12-60
๔๗๕/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ คลิก 19-12-60
๔๗๔/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินสื่อการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ คลิก 19-12-60
๔๗๓/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ "รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายในสถานศึกษาช่วงก่อนเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑ คลิก 19-12-60
๔๗๑/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐ คลิก 18-12-60
๔๖๕/๒๕๖๐ เรื่อง การตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ คลิก 09-12-60
๔๕๙/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ คลิก 01-12-60
๔๖๓/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมการใช้พลังงาน วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ คลิก 01-12-60
๔๖๐/๒๕๖๐ เรื่อง การอยู่เวรยามรักษาการณ์สถานที่ราชการประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐ คลิก 01-12-60
๔๕๘/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการวันสำคัญของชาติ ๕ ธันวาคม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ คลิก 01-12-60
๔๕๔/๒๕๖๐ เรื่อง การอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนนักศึกษา ประเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐ คลิก 27-11-60
๔๓๕/๒๕๖๐ เรื่อง ให้ข้าราชการ/พนักงานราชการและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปราชการ คลิก 14-11-60
๐๑๔/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๐ คลิก 14-11-60
๔๒๖/๒๕๖๐ เรื่อง การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน การประชุมองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับอศจ. ปี ๒๕๖๐ คลิก 09-11-60
๔๑๖/๒๕๖๐ เรื่อง การอยู่เวรยามรักษาการณ์สถานที่ราชการประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐ คลิก 31-10-60
๔๑๕/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐ คลิก 31-10-60
๔๑๔/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งครูเวรรักษาการณ์ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐ คลิก 31-10-60
๔๐๘/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งครูที่ปรึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐ คลิก 25-10-60
๔๐๗/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งครูที่ปรึกษาชมรม ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐ คลิก 25-10-60
๔๐๖/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการธรรมศึกษาในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ คลิก 25-10-60
๓๘๖/๒๕๖๐ เรื่อง การอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนนักศึกษา ประเดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน ๒๕๖๐ คลิก 18-10-60
๓๘๘/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ราชการ คลิก 16-10-60
๓๘๑/๒๕๖๐ เรื่อง การสอบมาตรฐานวิชาชีพ (ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ) รูปแบบเทียบโอนฯ ปวช. รุ่นที่ ๑๘ และปวส. รุ่นที่ ๑๙ คลิก 04-10-60
๓๗๙/๒๕๖๐ เรื่อง การอยู่เวรยามรักษาการณ์สถานที่ราชการประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ คลิก 29-09-60
๓๗๘/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบรายชื่อหนังสือเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ คลิก 28-09-60
๓๗๔/๒๕๖๐ เรื่อง การรับลงทะเบียนนักเรียนนักศึกษา ระดับชั้น ปวช.๑,๒,๓ และปวส.๑,๒ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐ คลิก 27-09-60
๓๕๐/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติผลการเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ คลิก 08-09-60
๓๓๘/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปัจฉิมนิเทศนักเรียนนักศึกษากลับจากฝึกงาน คลิก 06-09-60
๓๓๒/๒๕๖๐ เรื่อง การอยู่เวรยามรักษาการณ์สถานที่ราชการประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๐ คลิก 30-08-60
๓๒๒/๒๕๖๐ เรื่อง การสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ คลิก 22-08-60
๓๑๘/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษากลุ่มเสี่ยงเพื่อลดปัญหาการออกกลางคัน(รอบที่ ๒) คลิก 22-08-60
๓๑๖/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ถวายพระเพลิงพระบรมศพ รัชกาลที่ ๙ คลิก 21-08-60
๓๐๘/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินสื่อการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ (เพิ่มเติม) คลิก 09-08-60
๓๐๗/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินสื่อการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ คลิก 09-08-60
๓๐๑/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ประจำปีการศึกษา๒๕๖๐ คลิก 07-08-60
๒๙๖/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภายในสถานศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ คลิก 02-08-60
๒๘๙/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ คลิก 02-08-60
๒๘๖/๒๕๖๐ เรื่อง การอยู่เวรยามรักษาการณ์สถานที่ราชการประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๐ คลิก 01-08-60
๒๗๖/๒๕๖๐ เรื่อง การอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนนักศึกษา ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๐ คลิก 31-07-60
๒๘๓/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณฯ ประจำปี ๒๕๖๐ คลิก 25-07-60
๒๖๙/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษากลุ่มเสี่ยงเพื่อลดปัญกาการออกกลางคัน (รอบที่ ๑) คลิก 20-07-60
๒๕๗/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนทักษะการเป็นผู้ประกอบการ คลิก 14-07-60
๒๕๔/๒๕๖๐ เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ คลิก 07-07-60
๒๓๑/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการสืบสานประเพณีถวายเทียนจำนำพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๐ คลิก 07-07-60
๒๕๒/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการอาสาเติมฝัน ปันรักให้น้อง คลิก 07-07-60
๒๕๓/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ คลิก 07-07-60
๒๑๖/๒๕๖๐ เรื่อง การอยู่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐ คลิก 03-07-60
๒๓๖/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่พิเศษ ภาคนอกเวลาราชการ เทียบโอนความรู้และประสบการณ์อาชีพ (เพิ่มเติม) คลิก 29-06-60
๒๓๕/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่พิเศษ ภาคนอกเวลาราชการ (เพิ่มเติม) คลิก 29-06-60
๒๓๒/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ คลิก 28-06-60
๒๒๘.๑/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการกิจกรรมวันสุนทรภู่ คลิก 28-06-60
๒๒๖/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการอบรมส่งเสริมความปลอดภัยสร้างวินัยจราจรในสถานศึกษา (สสส.) คลิก 28-06-60
๒๒๒/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ "การเขียนแผนธุรกิจ (Business Plan)" สำหรับนักเรียนนักศึกษา คลิก 28-06-60
๒๓๐/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณารับโอนผลการเรียน (เลขที่คำสั่ง ๒๒๗-๒๓๐) คลิก 27-06-60
๒๒๔/๒๕๖๐ เรื่อง มอบหมายหน้าที่ปฏิบัติราชการให้บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม คลิก 23-06-60
๒๑๑/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการพิธีไหว้ครูและไหว้ครูช่าง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ คลิก 16-06-60
๒๑๐/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการลดปัญหาการออกกลางคัน (เยี่ยมบ้านนักเรียน) คลิก 16-06-60
๒๐๗/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ คลิก 13-06-60
๒๑๘/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครปฐม ปีการศึกษา ๒๕๖๐ คลิก 07-06-60
๒๐๓/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณารับโอนผลการเรียน คลิก 06-06-60
๒๐๒/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเข้ารับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ ๒ รุ่นที่ ๑/๒๕๖๐ คลิก 06-06-60
๑๙๐/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำบัตรนักเรียน/นักศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ คลิก 02-06-60
๑๙๗/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการ ขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน กิจกรรมพัฒนารูปแบบและยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ คลิก 31-05-60
๖๔๕/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งครูเวรรักษาการณ์ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ คลิก 31-05-60
๑๙๔/๒๕๖๐ เรื่อง การอยู่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๐ คลิก 31-05-60
๑๘๙/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบ้านพักของทางราชการ พ.ศ.๒๕๖๐ คลิก 31-05-60
๑๘๒/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ คลิก 22-05-60
๑๗๒/๒๕๖๐ เรื่อง การอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนนักศึกษา ประจำเดือน พฤษภาคม-มิถุนายน ๒๕๖๐ คลิก 22-05-60
๑๗๘/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฐมนิเทศและลงทะเบียนของนักศึกษาเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ประจำปี ๒๕๖๐ คลิก 17-05-60
๑๗๗/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณารับโอนผลการเรียน คลิก 17-05-60
๑๗๖/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณารับโอนผลการเรียน คลิก 17-05-60
๑๗๕/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณารับโอนผลการเรียน คลิก 17-05-60
๑๗๔/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่พิเศษภาคนอกเวลาราชการ (ธุรการ) คลิก 17-05-60
๑๖๘/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนกลุ่มเสี่ยง (ผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์) คลิก 11-05-60
๑๖๖/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติงานพิเศษนอกเวลาราชการ (เทียบโอนความรู้และประสบการณ์อาชีพ) คลิก 09-05-60
๑๖๓/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๖๐ คลิก 05-05-60
๑๔๙/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับมอบตัวนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปวช. และระดับปวส. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (รอบสอง) คลิก 01-05-60
๑๔๘/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณสมบัติแรกเข้าและมอบตัวกลุ่มผู้เรียนโอนประสบการณ์รุ่นที่ ๒๐ คลิก 01-05-60
๑๕๖/๒๕๖๐ เรื่อง การอยู่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐ คลิก 31-04-60
๑๔๒/๒๕๖๐ เรื่อง การสอบคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (รอบที่ ๒) คลิก 26-04-60
๑๓๓/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณารับโอนผลการเรียน คลิก 04-04-60
๑๒๙/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ "PTT Engine Tune up 2017 : มาตรการประหยัดพลังงานเพื่อประชาชน" คลิก 30-03-60
๑๒๗/๒๕๖๐ เรื่อง คณะกรรมการจัดการทำตารางการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ คลิก 29-03-60
๑๒๔/๒๕๖๐ เรื่อง การอยู่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๐ คลิก 29-03-60
๑๒๑/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบรายชื่อหนังสือเรียน คลิก 29-03-60
๑๑๘/๒๕๖๐ เรื่อง การสอบมาตรฐานวิชาชีพ (ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ) ของนักศึกษาเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ รุ่นที่ ๑๗ และรุ่นที่ ๑๘ คลิก 28-03-60
๓๒๘/๒๕๕๙ เรื่อง โครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ในการศึกษาดูงาน ณ เขื่อนศรีนครินทร์ คลิก 28-03-60
๐๖๑/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ Two Day Intensive English Camp คลิก 28-03-60
๑๙๖/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมเครื่องเสียง งานนมัสการปดทองหลวงพ่อวัดไร่ขิง ประจำปี ๒๕๖๐ คลิก 16-03-60
๑๙๕/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการซ่อมบำรุงและพัฒนาบุคลากรฯ ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ คลิก 16-03-60
๑๐๓/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับมอบตัวนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปวช. และระดับปวส. ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ คลิก 13-03-60
๐๙๔/๒๕๖๐ เรื่อง แก้ไขคำสั่ง อนุสนธิคำสั่งวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม ที่ ๐๙๒/๒๕๖๐ คลิก 09-03-60
๐๙๒/๒๕๖๐ เรื่อง การสอบคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม ปีการศึกษา ๒๕๖๐ คลิก 07-03-60
๐๘๘/๒๕๖๐ เรื่อง การให้บริการงานไฟฟ้างานปิดทองหลวงพ่อวัดไร่ขิงพระอารามหลวง ประจำปี ๒๕๖๐ คลิก 28-02-60
๐๗๐/๒๕๖๐ เรื่อง การอยู่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๐ คลิก 28-02-60
๐๖๒/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการให้การสนับสนุนงานเทศกาลนมัสกาลปิดทองหลวงพ่อวัดไร่ขิง ประจำปี ๒๕๖๐ คลิก 17-02-60
๐๕๑/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเรียนการสอน ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ คลิก 15-02-60
๐๔๗/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนงานอบรมบาลีก่อนสอบสนามหลวง ประจำปี ๒๕๖๐ คลิก 09-02-60
๐๔๖/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ โครงการสัมมนาเรื่อง "ทำงานอย่างไร สู่บันไดความสำเร็จ" คลิก 09-02-60
๐๕๑/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมดูแลการจัดโครงการสัมมนาของนักเรียน นักศึกษา เทียบโอนความรู้และประสบการณ์ รุ่นที่ ๑๘ และ ๑๙ คลิก 09-02-60
๐๕๒/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ คลิก 08-02-60
๐๕๐/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ คลิก 08-02-60
๐๔๙/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ คลิก 08-02-60
๐๔๕/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำบัตรนักเรียน นักศึกษาเทียบโอนฯ รุ่นที่ ๑๙ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ คลิก 08-02-60
๐๔๔/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช., ปวส. ปี ๒๕๖๐ คลิก 08-02-60
๐๓๓/๒๕๖๐ เรื่อง การอยู่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ คลิก 03-02-60
๐๓๗/๒๕๖๐ เรื่อง การสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ คลิก 01-02-60
๐๒๖/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ คลิก 27-01-60
๐๒๐/๒๕๖๐ เรื่อง การสอบมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ คลิก 20-01-60
๐๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์และรับมอบตัวนักเรียนนักศึกษาโควตาเข้าศึกษาต่อ ระดับปวช. และปวส. ปี ๒๕๖๐ คลิก 17-01-60
๐๑๖/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการส่งเสริมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการออม คลิก 17-01-60
๐๐๖/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอบรมความรู้ "โครงการจัดสัมมนาวิชาชีพ" สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ คลิก 17-01-60
๐๑๔/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช.และปวส.(โควตา) คลิก 13-01-60
๐๑๑/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหาเพื่อลดปัญหาการออกกลางคัน คลิก 11-01-60
๐๑๐/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการเยี่ยมบ้านของนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ คลิก 11-01-60
๐๐๓/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ คลิก 05-01-60
๐๐๑/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินสื่อการเรียนการสอน คลิก 05-01-60
๐๐๒/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ คลิก 05-01-60
๔๒๓/๒๕๖๐ เรื่อง การอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนนักศึกษา ประจำเดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ คลิก 05-01-60
๔๒๐/๒๕๕๙ เรื่อง การอยู่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๐ คลิก 28-12-59
๔๐๙/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการกิจกรรมวันคริสต์มาส (Christmas Day) คลิก 15-12-59
๓๙๘/๒๕๕๙ เรื่อง การอยู่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๙ คลิก 01-12-59
๓๙๕/๒๕๕๙ เรื่อง การอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนนักศึกษา ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๙ คลิก 30-11-59
๓๗๕/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ประเมินสมรรถนะผู้เรียนอาชีวศึกษาระดับสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม คลิก 11-11-59
๓๖๒/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฎิบัติงานพิเศษภาคนอกเวลาราชการ (เทียบโอนความรู้และประสบการณ์อาชีพ) คลิก 11-11-59
๓๗๒/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ "สามพรานร้อยดวงใจ จุดเทียนถวายอาลัยพ่อหลวง" คลิก 10-11-59
๓๗๐/๒๕๕๙ เรื่อง อนุมัติตัวบุคคลทำการสอน หลักสูตร ปวช.,ปวส. รูปแบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ คลิก 09-11-59
๓๗๑/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ "๙๙๙,๙๙๙ คน ปฎิญาณตนเพื่อพ่อ อาชีวะสมานฉันท์" คลิก 07-11-59
๓๕๒/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งครูเวรรักษาการณ์ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (แก้ไข) คลิก 07-11-59
๓๖๔/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการธรรมศึกษาในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ คลิก 04-11-59
๓๖๓/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ แกนนำคนดีศรีปาริชาต คลิก 04-11-59
๓๖๒/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฎิบัติงานพิเศษภาคนอกเวลาราชการ (เทียบโอนความรู้และประสบการณ์อาชีพ) คลิก 04-11-59
๓๖๑/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งครูที่ปรึกษาชมรม ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙ คลิก 02-11-59
๓๕๘/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภายในสถานศึกษา คลิก 02-11-59
๓๕๕/๒๕๕๙ เรื่อง การอยู่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๙ คลิก 02-11-59
๓๕๓/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณสมบัติแรกเข้าและมอบตัวกลุ่มผู้เรียนเทียบโอนประสบการณ์ รุ่นที่ ๑๙ คลิก 27-10-59
๓๕๐/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา ๒/๒๕๕๙ คลิก 27-10-59
๓๔๙/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) กิจกรรม "ทำความดีเพื่อพ่อ" คลิก 27-10-59
๓๓๗/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำริบบิ้นดำและบริการย้อมผ้าดำ คลิก 17-10-59
๓๓๓/๒๕๕๙ เรื่อง การอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนนักศึกษา ประจำเดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน ๒๕๕๙ คลิก 17-10-59
๓๐๙/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราว (ครูพิเศษสอน) คลิก 07-10-59
๓๒๒/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย ในการคัดเลือกหนังสือตำราเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙ คลิก 06-10-59
๔๖๙/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะวิทยากรผู้ให้การฝึกอบรมบุคลากรทางลูกเสือ "หลักสูตรลูกเสือวิสามัญช่อสะอาดอาชีวศึกษา" คลิก 05-10-59
๓๒๐/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูจ้างสอน (ช่างกลโรงงาน) คลิก 03-10-59
๓๑๙/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูจ้างสอน (ช่างยนต์) คลิก 03-10-59
๓๐๙/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการฝึกอบรมแกนนำลูกเสือวิสามัญ "หลักสูตรลูกเสือวิสามัญช่อสะอาด" คลิก 02-10-59
๓๑๐/๒๕๕๙ เรื่อง การอยู่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๙ คลิก 29-09-59
๓๐๓/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการเรียน คลิก 26-09-59
๒๙๖/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานแสดงกตเวทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ คลิก 21-09-59
๒๙๑/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒ คลิก 21-09-59
๒๘๙/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ คลิก 21-09-59
๒๕๗/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสถานศึกษาคุณธรรม คลิก 20-09-59
๒๘๘/๒๕๕๙ เรื่อง การสอบมาตรฐานวิชาชีพ (ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ของนักศึกษาเทียบโอนรูปแบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ รุ่น ๑๖ และรุ่น ๑๗ ที่จะสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ คลิก 15-09-59
๒๗๗/๒๕๕๙ เรื่อง การรับลงทะเบียนนักเรียยนนักศึกษาปกติ ระดับชั้น ปวช. ๑,๒,๓ และ ปวส.๑,๒ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ คลิก 12-09-59
๒๒๑/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการเทศน์มหาชาติ เวสสันดรชาดก ประจำปี ๒๕๕๙ คลิก 12-09-59

๒๗๔/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการประกันคุณภาพสถานศึกษา

คลิก 08-09-59
๒๕๙/๒๕๕๙ เรื่อง การอยู่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๙ คลิก 05-09-59
๒๕๒/๒๕๕๙ เรื่อง การสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ คลิก 24-08-59
๒๓๔/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม และพิธีประจำกองลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ คลิก 18-08-59
๒๒๖/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ประจำปี ๒๕๕๙ คลิก 09-08-59
๒๒๘/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหาเพื่อลดปัญหาการออกกลางคัน คลิก 03-08-59
๒๒๓/๒๕๕๙ เรื่อง การอยู่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๙ คลิก 29-07-59
๒๒๒/๒๕๕๙ เรื่อง การอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนนักศึกษา ประจำเดือน สิงหาคม-กันยายน ๒๕๕๙ คลิก 29-07-59
๒๒๑/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการ คลิก 29-07-59
๒๐๓/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการสืบสานประเพณีถวายเทียนจำนำพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๙ คลิก 07-07-59
๑๙๕/๒๕๕๙ เรื่อง การอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนนักศึกษา ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๙ คลิก 05-07-59
๑๙๗/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการอ่าน คลิก 01-07-59
๑๙๖/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งหน่วยเบิก-หน่วยจ่ายพัสดุ คลิก 01-07-59
๑๙๒/๒๕๕๙ เรื่อง การอยู่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๙ คลิก 30-06-59
๑๘๙/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานโครงการกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ คลิก 24-06-59
๑๘๘/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานโครงการกิจกรรมวันสุนทรภู่ คลิก 24-06-59
๑๘๗/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการให้การสนับสนุน โครงการสถานศึกษาร่วมใจ ปลอดภัยไว้ก่อน จากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองไร่ขิง คลิก 24-06-59
๑๗๙/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเทียบโอนผลการเรียน คลิก 15-06-59
๑๗๘/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเทียบโอนผลการเรียน คลิก 15-06-59
๑๗๗/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการพิธีไหว้ครูและไหว้ครูช่าง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ คลิก 14-06-59
๑๖๓/๒๕๕๙ เรื่อง อนุมัติตัวบุคคลทำการสอน หลักสูตร ปวช.,ปวส. รูปแบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ คลิก 14-06-59
๑๗๓/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการจัดอาชีวะสูงวัย อาชีวะเพื่อสตรี ผู้ต้องขัง ค่ายทหาร อปท. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ คลิก 14-06-59
๑๗๒/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการอบรมส่งเสริมความปลอดภัยสร้างวินัยจราจรในสถานศึกษา คลิก 13-06-59
๑๖๙/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการให้ความรู้ด้านเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น (รักนวลสงวนตัว) คลิก 09-06-59
๑๖๓/๒๕๕๙ เรื่อง การตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ คลิก 01-06-59
๑๕๕/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการให้สนับสนุน โครงการฝึกอบรมดับเพลิงให้กับประชาชนและสถานศึกษาในเขตเทศบาลเมืองไร่ขิง คลิก 27-05-59
๑๓๔/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงาน กิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ คลิก 24-05-59
๑๔๐/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ คลิก 24-05-59
๑๕๒/๒๕๕๙ เรื่อง การอยู่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๙ คลิก 24-05-59
๑๔๖/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการลดปัญหาการออกกลางคัน (เยี่ยมบ้านนักเรียน) คลิก 23-05-59
๑๔๓/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม "ค่ายวิถีธรรมนำชีวิต" นักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ คลิก 23-05-59
๑๔๒/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ คลิก 23-05-59
ตารางอัตราส่วนการให้คะแนนการวัดผลประเมินผลของนักเรียนนักศึกษาภาคปกติและเทียบโอนความรู้ฯ คลิก 18-05-59
๑๓๗/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติงานพิเศษภาคนอกเวลาราชการ (เทียบโอนความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ) คลิก 18-05-59
๑๓๖/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ คลิก 18-05-59
๑๓๑/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมดำเนินการออกข้อสอบข้อเขียน คัดเลือกข้อสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ กรอกและรวมคะแนน จัดเตรียมสถานที่สอบในการสอบเพื่อคัดเลือกสรรพนักงานราชการในตำแหน่ง ครู คลิก 16-05-59
๑๓๐/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัคร และตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครพนักงานราชการในตำแหน่ง ครู คลิก 16-05-59
๑๒๖/๒๕๕๙ เรื่อง การรับลงทะเบียนนักเรียนนักศึกษาระดับชั้น ปวช.๑ ,ปวช.๒ ,ปวช.๓ ,ปวส.๑ ,ปวส.๒ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ คลิก 04-05-59
๑๒๕/๒๕๕๙ เรื่อง การจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาฝึกงาน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ คลิก 04-05-59
๑๒๔/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ คลิก 04-05-59
๑๒๒/๒๕๕๙ เรื่อง การดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ คลิก 03-05-59
๑๑๕/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งครูที่ปรึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙ คลิก 02-05-59
๑๒๑/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับมอบตัวนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (รอบ ๓) คลิก 02-05-59
๑๑๐/๒๕๕๙ เรื่อง การอยู่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ (เวรกลางวัน) เดือน พฤษภาคม ๒๕๕๙ คลิก 28-04-59
๑๑๑/๒๕๕๙ เรื่อง การอยู่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ (เวรกลางคืน) เดือน พฤษภาคม ๒๕๕๙ คลิก 28-04-59
๑๑๒/๒๕๕๙ เรื่อง การอยู่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๙ คลิก 28-04-59
๑๑๗/๒๕๕๙ เรื่อง การสอบมาตรฐานวิชาชีพ (ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ของนักศึกษารูปแบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ รุ่นที่ ๑๖ คลิก 26-04-59
๙๗/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ คลิก 29-03-59
๙๓/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ บุคลากรทางศึกษาครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน ๒๕๕๙) คลิก 29-03-59
๙๒/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ บุคลากรทางศึกษา และลูกจ้างประจำ ครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน ๒๕๕๙) คลิก 29-03-59
๑๐๐/๒๕๕๙ เรื่อง การอยู่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ (เวรกลางวัน) เดือน เมษายน ๒๕๕๙ คลิก 29-03-59
๙๙/๒๕๕๙ เรื่อง การอยู่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ (เวรกลางคืน) เดือน เมษายน ๒๕๕๙ คลิก 29-03-59
๙๘/๒๕๕๙ เรื่อง การอยู่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการประจำเดือน เมษายน ๒๕๕๙ คลิก 29-03-59
๒๐/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับมอบตัวนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (รอบ ๒) คลิก 29-03-59
๙๕/๒๕๕๙ เรื่อง การให้บริการงานไฟฟ้างานปิดทองหลวงพ่อวัดไร่ขิงพระอารามหลวง ประจำปี ๒๕๕๙ คลิก 28-03-59
๙๔/๒๕๕๙ เรื่อง การสอบคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (รอบที่ ๒) คลิก 25-03-59
๘๔/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมดูแลการจัดโครงการสัมมนาของนักเรียน นักศึกษาเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ รุ่นที่ ๑๖ และรุ่นที่ ๑๗ คลิก 15-03-59
๗๘/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการงานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม คลิก 10-03-59

๗๗/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการสัมมนาเรื่องการสร้างเจตคติที่ดีของพนักงานต่อองค์กรและทำอย่างไรให้มีความสุขในการทำงาน

คลิก 09-03-59
๖๔/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับมอบตัวนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ คลิก 04-03-59
๖๕/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมเครื่องเสียง งานนมัสการปิดทองหลวงพ่อวัดไร่ขิง ประจำปี ๒๕๕๙ คลิก 02-03-59
๖๒/๒๕๕๙ เรื่อง การอยู่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ (เวรกลางคืน) เดือน มีนาคม ๒๕๕๙ คลิก 26-02-59
๖๑/๒๕๕๙ เรื่อง การอยู่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๙ คลิก 26-02-59
๖๐/๒๕๕๙ เรื่อง การอยู่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ (เวรกลางวัน) เดือน มีนาคม ๒๕๕๙ คลิก 26-02-59
๖๓/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเรียนการสอน ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ คลิก 26-02-59
๕๙/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองคุณสมบัติของผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ คลิก 26-02-59
๕๖/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการให้การสนับสนุนงานเทศกาลนมัสการปิดทองหลวงพ่อวัดไร่ขิง ประจำปี ๒๕๕๙ (แก้ไขและเพิ่มเติม) คลิก 24-02-59
๒๐๑๙/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (V-NET) คลิก 17-02-59
๕๓/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการให้การสนับสนุนงานเทศกาลนมัสการปิดทองหลวงพ่อวัดไร่ขิง ประจำปี ๒๕๕๙ คลิก 17-02-59
๕๐/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ คลิก 17-02-59
๔๙/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ คลิก 17-02-59
๕๑/๒๕๕๙ เรื่อง การสอบคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (ปรับเปลี่ยนกรรมการคุมสอบ) คลิก 12-02-59
๔๘/๒๕๕๙ เรื่อง การสอบคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม ปีการศึกษา ๒๕๕๙ คลิก 11-02-59
๔๒/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) คลิก 05-02-59
เรื่อง ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ คลิก 05-02-59
๓๙/๒๕๕๙ เรื่อง การสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ คลิก 05-02-59
๓๗/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ คลิก 05-02-59
๓๘/๒๕๕๙ เรื่อง การสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ คลิก 04-02-59
๓๑/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมภูมิคุ้มกัน สู่วัยใส เตรียมป้องกันภัยเรื่องเพศ คลิก 29-01-59
๓๐/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ คลิก 29-01-59
๐๒๑/๒๕๕๙ เรื่อง การอยู่เวรยามรักษาการณ์สถานที่ราชการประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ คลิก 28-01-59
๐๒๙/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเทียบโอนผลการเรียน คลิก 28-01-59
๐๒๘/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับมอบตัวนักเรียนโควตาเข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)ปีการศึกษา ๒๕๕๙ คลิก 28-01-59
๐๒๗/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม คลิก 28-01-59
๐๒๖/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียนกลุ่มเสี่ยง และกลุ่มมีปัญหาเพื่อลดปัญหาการออกกลางคัน คลิก 28-01-59
๐๒๕/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณารับโอนผลการเรียน คลิก 28-01-59
๐๒๔/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเทียบโอนผลการเรียน คลิก 28-01-59
๐๑๔/๒๕๕๙ เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. (โควตา) คลิก 18-01-59
๐๑๒/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียนรายวิชา คลิก 14-01-59
๐๑๑/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียนรายวิชา คลิก 14-01-59
๐๐๓/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ วก.นฐ.สานสายใยสายสัมพันธ์ คลิก 07-01-59
๐๐๕/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการงาน "อำเภอสามพราน ๑๒๐ ปี และงานของดีเมืองนายสามพราน" คลิก 07-01-59
๐๐๔/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ คลิก 07-01-59
๔๑๗/๒๕๕๙ เรื่อง การอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนนักศึกษา ประจำเดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ คลิก 05-01-59
๔๑๖/๒๕๕๘ เรื่อง การอยู่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๙ คลิก 24-12-58
๔๑๕/๒๕๕๘ เรื่อง การอยู่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ (กลางคืน) เดือน มกราคม ๒๕๕๙ คลิก 24-12-58
๔๑๔/๒๕๕๘ เรื่อง การอยู่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ (กลางวัน) เดือน มกราคม ๒๕๕๙ คลิก 24-12-58
๔๑๒/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเทศกาลเค้กและคุกกี้ปีใหม่ คลิก 23-12-58
๔๑๑/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการกิจกรรมวันคริสต์มาส (Christmas Day) คลิก 23-12-58
๓๐๐๘/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอาชีวะบริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ตามมาตราการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ จังหวัดนครปฐม คลิก 23-12-58
๔๑๐/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจำหน่ายใบสมัครและการรับสมัครนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ คลิก 18-12-58
๓๙๘/๒๕๕๘ แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ คลิก 02-12-58
๓๘๗/๒๕๕๘ แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมการใช้พลังงาน วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ คลิก 02-12-58
๓๙๓/๒๕๕๘ เรื่อง การอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนนักศึษา ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๘ คลิก 02-12-58
๓๙๔/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติงานพิเศษภาคนอกเวลาราชการ (เทียบโอนความรู้และประสบการณ์อาชีพ) คลิก 01-12-58
๓๘๘/๒๕๕๘ เรื่อง การอยู่เวรยามรักษาการณ์สถานที่ราชการประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๘ คลิก 27-11-58
๓๘๒/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลนักเรียนและคุมสอบนักธรรม ประจำปี ๒๕๕๘ คลิก 26-11-58
๓๗๕/๒๕๕๘ แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ คลิก 18-11-58
๓๗๐/๒๕๕๘ แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการประกวดทักษะพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ คลิก 18-11-58
๓๗๑/๒๕๕๗ ให้ข้าราชการ/พนักงานราชการและบุคคลากรทางการศึกษาไปราชการ (สิ่งประดิษฐ์) คลิก 18-11-58
๓๖๖/๒๕๕๖ แต่งตัั้งคณะกรรมการโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง "สีสันแห่งสายน้ำท่าจีน" ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ คลิก 11-11-58
๓๖๕/๒๕๕๘ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการฅนอาชีวะเห็นฅนอาชีวะควบคุมปัจจัยเสี่ยง วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม ปีการศึกษา ๒๕๕๘ คลิก 11-11-58
๓๖๔/๒๕๕๘ แต่งตั้งครูที่ปรึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘ (เพิ่มเติม) คลิก 11-11-58
๓๖๓/๒๕๕๘ แต่งตั้งครูที่ปรึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘ คลิก 11-11-58
๓๖๒/๒๕๕๘ แต่งตั้งคณะกรรมการปฐมนิเทศและลงทะเบียนของนักศึกษาเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ รุ่นที่ ๑๗ ปีการศึกษา ๕๘ คลิก 9-11-58
๐๙๙/๒๕๕๘ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด(จัดหวัดนครปฐม)ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ คลิก 5-11-58
๒๖๐/๒๕๕๘ แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอาชีวะบริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชนตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ คลิก 4-11-58
๒๕๗/๒๕๕๘ มอบหมายหน้าที่ปฏิบัติราชการให้บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม(เพิ่มเติม) คลิก 2-11-58
๑๖๘๕/๒๕๕๘ ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู คลิก 2-11-58
๓๕๐/๒๕๕๘ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ อาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา ๕๘ คลิก 2-11-58
๓๕๑/๒๕๕๘ มอบหมายหน้าที่ปฏิบัติราชการให้บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม คลิก 29-10-58
เรื่อง แจ้งการเป็นสนามสอบ การสอบ V-NET ปีการศึกษา ๒๕๕๘ คลิก 29-10-58
๓๓๘/๒๕๕๘ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม OPEN HOUSE ปี๕๘ คลิก 28-10-58
๓๔๓/๒๕๕๘ เรื่องการอยู่เวรยามรักษาการณ์ประจำเดือน(เวรกลางคืน) พฤศจิกายน๒๕๕๘ คลิก 28-10-58
๓๔๔/๒๕๕๘ เรื่องการอยู่เวรยามรักษาการณ์ประจำเดือน(เวรกลางวัน) พฤศจิกายน๒๕๕๘ คลิก 28-10-58
๓๔๕/๒๕๕๘ เรื่องการอยู่เวรยามรักษาการณ์ประจำเดือน พฤศจิกายน๒๕๕๘ คลิก 28-10-58
๓๔๗/๒๕๕๘ เรื่องการตรวจสุขภาพนักเรียนนักศึกษาภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘ คลิก 28-10-58
๓๔๖/๒๕๕๘ เรื่องแต่งตั้งครูเวรรักษาการณ์ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘ คลิก 28-10-58
๓๒๐/๒๕๕๘ แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณสมบัติแรกเข้ากลุ่มผู้เรียนเทียบโอน คลิก 20-10-58
๓๑๙/๒๕๕๘ การอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนนักศึกษา เดือน ต.ค.-พ.ย.๕๘ คลิก 20-10-58
๓๐๔/๒๕๕๘ การอยู่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ(เวรกลางคืน) เดือนตุลาคม คลิก 2-10-58
๓๐๓/๒๕๕๘ การอยู่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ (เวรกลางวัน) เดือน ตุลาคม คลิก 2-10-58
๓๐๑/๒๕๕๘ การอยู่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ ประจำเดือน ตุลาคม คลิก 2-10-58
๒๘๗/๒๕๕๘ การรับลงทะเบียน ปวช.๑,๒,๓ ปวส.๑,๒ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘ คลิก 18-09-58
๒๘๘/๒๕๕๘ แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครนร. ปวช,ปวส.เทียบโอนฯ ๕๘ คลิก 18-09-58
๒๙๑ /๒๕๕๘ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการออกข้อสอบข้อเขียน คัดเลือกข้อสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ กรอกและรวมคะแนน จัดเตรียมสถานที่ในการสอบเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการในตำแหน่ง ครู คลิก 17-09-58
๒๙๐/๒๕๕๘ เรื่องแก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัคร และ ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครพนักงานราชการ คลิก 17-09-58
๒๘๒/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัคร และตรวจสอบคุณสมบัติพนักงานราชการในตำแหน่ง ครู คลิก 17-09-58
๒๘๓/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม และพิธีประจำกองลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ คลิก 14-09-58
๒๘๑/๒๕๕๘ เรื่อง การประเมินรายวิชาฯ เทียบโอนประสบการณ์ ๑/๒๕๕๘ คลิก 13-09-58
๒๗๗/๒๕๕๘ เรื่อง การสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ คลิก 4-09-58
๒๖๒/๒๕๕๘ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเลือกตั้งคณะกรรมการองค์การ ชุดปี๒๕๕๙ คลิก 3-09-58
๒๖๙/๒๕๕๘ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการอ่านหนังสือ
พระราชนิพนธ์ฯ
คลิก 31-08-58
๒๖๗/๒๕๕๘ การอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนนักศึกษา กันยายน ๕๘ คลิก 31-08-58
๒๖๔/๒๕๕๘ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินรายวิชาเทียบโอนความรู้ ฯ คลิก 31-08-58
๒๕๒/๒๕๕๘ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนผู้บริหารใน อ.ก.ค.ศ. คลิก 26-08-58
๒๔๘/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการครูที่ปรึกษา คลิก 22-08-58
๒๒๕/๕๘ เรื่อง อบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำเดือน สิงหาคม คลิก 18-08-58
๒๓๘/๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการงานกิจกรรมวันแม่ คลิก 18-08-58
๒๔๓/๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลเทียบโอน(เพิ่มเติม) คลิก 18-08-58
๒๓๔/๕๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับซองประมูล คลิก 7-08-58
๒๓๓/๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการเทียบโอน คลิก 7-08-58
๒๓๒-๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันแม่ คลิก 5-08-58
คำสั่งค่าครองชีพ ปี 2557 คลิก 5-08-58
คำสั่งจ้าง ปี 2557 คลิก 5-08-58
คำสั่งจ้าง ปี 2556 คลิก 5-08-58
คำสั่งจ้าง ปี 2555 คลิก 5-08-58
๒๒๑/๒๒๒-๕๘ เรื่อง แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ ประจำวันเดือน สิงหาคม
๒๕๕๘
คลิก 3-08-58
๒๒๓/๕๘ เรื่อง แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ ประจำวันเดือน สิงหาคม
๒๕๕๘ (ยาม)
คลิก 3-08-58
สอศ :: เรื่อง ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน และ โครงการครูดีเด่น
Smart Teacher
คลิก 27-07-58
๒๑๕/๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการทำบัตรนักเรียนนักศึกษา คลิก 23-07-58
๒๐๒/๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพ คลิก 9-07-58
๑๙๘/๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสานประเพณีถวายเทียน
ประจำพรรษา
คลิก 7-07-58
๑๙๕/๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนฝึกอบรมดับเพลิง คลิก 7-07-58
๑๘๐/๕๘ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเตรียมความพร้อม
คัดเลือกนักกีฬา
คลิก 7-07-58
๑๙๐/๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดอบรมการตรวจสอบภายใน คลิก 1-07-58
๑๙๔/๕๘ เรื่องแต่งตั้งครูนิเทศระบบการศึกษาทวิภาคี คลิก 1-07-58
๑๙๓/๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการแข่งขันคัดลายมือ คลิก 1-07-58
๑๙๒/๕๘ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการแข่งขันกลอนสุภาพ คลิก 1-07-58
๑๘๑/๕๘ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานอิงลิช แคมป์ คลิก 26-06-58
๑๘๖/๕๘ แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการพัฒนาทวิภาคี คลิก 26-06-58
ประกาศแจ้งเวียน เรื่องกฐินพระราชทานฯ คลิก 24-06-58
๑๘๓/๕๘ แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ ประจำวันเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๘ คลิก 24-06-58
๑๗๑/๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินรายวิชาขอเทียบโอน คลิก 15-06-58
๑๗๐/๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอดเปรี้ยวไว้กินหวาน คลิก 12-06-58
๑๖๙/๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานไหว้ครู ประจำปี ๒๕๕๘ คลิก 11-06-58
๑๖๒/๕๘ เรื่อง แต่งตั้งครูเวรรักษาการณ์ ประจำภาคเรียนที่ ๑/๕๘ คลิก 9-06-58
๑๕๒/๕๘ เรื่อง แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ ประจำวันเดือน มิถุนายน ๒๕๕๘ คลิก 5-06-58
๑๕๒/๕๘ เรื่อง แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ ประจำวันเดือน มิถุนายน ๒๕๕๘ (ยาม) คลิก 5-06-58
๑๖๑/๕๘ เรื่อง ดำเนินการตามโครงการลดปัญหาการออกกลางคัน คลิก 5-06-58
๑๖๐/๕๘ เรื่อง แต่งตั้งครูที่ปรึกษานักเรียน นักศึกษาเทียบโอนประสบการณ์ คลิก 5-06-58
๑๔๘/๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ประเมินสมรรถนะผู้เรียนอาชีวะ คลิก 5-06-58
๑๔๗/๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการประชุมผู้ปกครอง คลิก 3-06-58
๑๔๔/๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสุขภาพประจำปี คลิก 28-05-58
๑๔๖/๕๘ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการภาคี 4 ฝ่าย คลิก 28-05-58
๑๓๘/๕๘ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ คลิก 26-05-58
๑๓๒/๕๘ เรื่อง การดำเนินงานโครงการสนันสนุนค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษา
คลิก 14-05-58
๑๒๘/๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกาดำเนินงานโครงการปฐมนิเทศ คลิก 11-05-58
๑๒๗/๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกาดำเนินงานโครงการอบรมคุณธรรมฯ คลิก 08-05-58
๑๒๕/๕๘ เรื่อง แต่งตั้งครูที่ปรึกษา คลิก 07-05-58
๑๑๘/๕๘เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครนักเรียนนักศึกษาหลัก
สูตรเทียบโอน
คลิก 29-04-58
๑๑๒/๒๕๕๘ เรื่องแต่งตั้งครูอบรมคุณธรรมจริยธรรม(เวรอบรมคุณธรรมเช้า) คลิก 17-04-58
๘๓/๕๘ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ PTT Engine Tune Up คลิก 03-04-58
๙๓/๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน คลิก 30-03-58
๙๖/๕๘ เรื่องแต่งตั้งครูเวรรักษาการณ์กลางวัน กลางคืน คลิก 30-03-58
๙๘/๕๘ เรื่องแต่งตั้งเวรยามรักษาการณ์ คลิก 30-03-58
๙๗/๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการพัฒนา
ศักยภาพครู
คลิก 30-03-58
๘๗/๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับรายงานตัว มอบตัว ฯ (รอบ ๒) คลิก 24-03-58
๗๔/๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาชีพสู่ชุมชน คลิก 19-03-58
๗๓/๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมเครื่องเสียง วัดไร่ขิง คลิก 19-03-58
๔๗๐/๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา คลิก 19-03-58
๗๐/๕๘ เรื่อง การสอบคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ (รอบ ๒) คลิก 17-03-58
๖๔/๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมรับการประกันคุณภาพฯ คลิก 17-03-58
๕๕/๕๘ เรื่อง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน คลิก 6-03-58
๔๕/๕๘ เรื่องแต่งตั้งครูเวรรักษาการณ์กลางคืน คลิก 24-02-58
๔๖/๕๘ เรื่องแต่งตั้งครูเวรรักษาการณ์กลางวัน คลิก 24-02-58
๔๕/๕๘ เรื่องแต่งตั้งเวรยามรักษาการณ์ คลิก 24-02-58
คำสั่งย้อนหลังของฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 21 คำสั่ง คลิก 23-02-58
๔๑/๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการให้การสนับสนุนงานวัดไร่ขิง

ไฟล์ด1

ไฟล์ด2

19-02-58
๓๒/๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมฯ คลิก 16-02-58
๓๕/๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการงานปัจฉิมนิเทศ คลิก 16-02-58
๓๖/๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการงานรับใบประกาศนียบัตร คลิก 16-02-58
๓๔/๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับรายงานตัว มอบตัว ลงทะเบียน
นักเรียนฯ
คลิก 11-02-58
๓๓/๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอบรมความรู้การเป็นผู้ประกอบการฯ คลิก 10-02-58
๓๑/๕๘ เรื่อง การสอบคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ
ประจำปี ๒๕๕๘
คลิก 09-02-58
๒๗/๕๘ เรื่อง การสอบปลายภาค (ภาคปกติ) (ล่าสุด) คลิก 09-02-58
๒๗/๕๘ ตารางสอบของนักเรียน (ล่าสุด) คลิก 09-02-58
๒๓/๕๘ เรื่องการสอบมาตราฐานวิชาชีพ (ภาคปกติ) คลิก 30-01-58
๒๔/๕๘ เรื่องการสอบมาตราฐานวิชาชีพ (ภาคเทียบโอนประสบการณ์) คลิก 30-01-58
๑๗/๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการสอบพระบาลี คลิก 27-01-58
๑๘-๒๐/๕๘ เรื่อง แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ (เวรกลางวัน/กลางคืน/ยาม) คลิก 27-01-58
๑๓/๕๘ เรื่องการประเมินรายวิชาเทียบโอนประสบการณ์ คลิก 21/01/58
๑๑/๕๘ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบ V-Net คลิก 19/01/58
บันทึกข้อความที่ ๘๒ เรื่อง กำหนดส่งข้อสอบและรายชื่อนักเรียน ขร. คลิก 19/01/58
๓๘๕/๕๗ เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ราชการ คลิก 21/10/57
๓๙๕/๕๗ เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ราชการ(เพิ่มเติม) คลิก 5/11/57
๔๐๙/๕๗ เรื่อง แต่งตั้งครูเวรรักษาการณ์ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗ คลิก 6/11/57
๔๒๗/๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) คลิก 24/11/57
๔๔๔/๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจำหน่ายใบสมัคร
และรับสมัคร

นักเรียนนักศึกษา เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
คลิก 28/11/57

 

 

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม 58 ม.2 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 Nakornpathom Industrial and Community Education College โทร.034-321283 E-mail:nkp_ac@hotmail.com Website:http://www.npt.ac.th สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ