เมนูหลัก
ฝ่ายบริหาร
แผนกวิชา
นายวิษณุ นัคราโรจน์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม
นายสันทัด พงศ์พัชราพันธ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
นางสาวสุภาพร เอี่ยมโหมด
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นายนิรวัจ นิลเนตร รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
นายชม แก้ววงษ์จันทร์
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม 58 ม.2 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 Nakornpathom Industrial and Community Education College โทร.034-321283 E-mail:nkp_ac@hotmail.com Website:http://www.npt.ac.th สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ