ข้อมูลเบื้องต้น 

สถานศึกษา
: 
วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม
รหัสสถานศึกษา
: 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ที่อยู่
: 
เลขที่ 58 หมู่ที่ 2 ต่าบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
เว็บไซต์วิทยาลัย
: 
http://www.npt.ac.th
อีเมล์วิทยาลัย
: 
nkp_ac@hotmail.com

ประวัติวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม 

 วิทยาลัยการอาชีพนครปฐบ เดิมชื่อศูนย์ฝึกวิชาชีพ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พุทธศักราช 2525 ตามโครงการแผนพัฒนาเศรฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5 โดยได้รับความกรุณาจากท่านเจ้าคุณพระธรรมมหาวีรานุวัตรเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง (พระอุบาลีคุญปมาจารย์) อนุญาตให้กรมอาชีวศึกษาใช้ที่ดินของวัดประมาณ 20 ไร่ เป็นสถานที่จัดตั้ง นับว่าเป็นความกรุณาอย่างสูงสุดในการเล็งเห็นถึงประโยชน์ของการศึกษาและพัฒนาแก่เยาวชน
  ศูนย์ฝึกวิชาเรียนสมัยนั้นจัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาวิชาชีพของโรงเรียนมัธยมศึกษา เพื่อให้นักเรียนนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้ ต่อมากระทรวงศึกษาธิการได้เล็งเห็นความสําคัญของการขยายการอาชีวศึกษาให้แพร่หลายและรองรับความต้องการของตลาดแรงงานตาม ความเจริญของเทคโนโลยี ศูนย์ศึกวิชาชีพนครปฐมเป็นสถานศึกษาหนึ่งที่มีความพร้อมในด้านบุคลากร เครื่องมือเครื่องจักร และวัสดุอุปกรณ์ในการผลิตนักศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) กระทรวงศึกษาธิการจึงมีประกาศให้เปลี่ยนชื่อจาก ศูนย์ฝึกวิชาชีพ เป็นวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2534 อนุญาตให้วิทยาลัยเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ได้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2534 เป็นต้นมา โดยได้ออกประกาศลงวันที่ 14 มิถุนายน 2534 ให้วิทยาลัยการอาชีพต่าง ๆ เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 ในปีการศึกษา 2534 วิทยาลัยการอาชีพนครปฐมได้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ตาบลำดับ โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภทวิชา ได้แก่ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และคหกรรม ตลอดจนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ปัจจุบันวิทยาลัยยังได้ทำการเปิดสอนหลักสูตรเทียบโอนประสบการณ์ความรู้สู่วุฒิการศึกษาในระดับ ปวช. และ ปวส. เพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับที่ผู้ทำงาน

ประวัติการจัดการ การศึกษา 

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม เริ่มจัดการศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 โดยมีการพัฒนาการเรียนการสอน ดังนี้
 พ.ศ. 2527 เปิดสอนครั้งแรกโดยใช้ชื่อ ศูนย์ฝึกวิชาชีพนครปฐม (วัดไร่ขิง) หลักสูตรที่เปิดสอนมีดั้งนี้ หลักสูตรการงานและอาชีพ สําหรับนักเรียนระดับมัธยมต้น ในสาขาช่างอุตสาหกรรม,พาณิชยกรรม , คหกรรม และเกษตรกรรม หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น คหกรรม , ช่างไฟฟ้า , ช่างยนต์ และพิมพ์ดีด
 พ.ศ. 2533 เปิดหลักสูตรวิชาชีพช่างฝึมือ 1 ปี (1,350 ชั่วโมง) สาขาช่างกลโรงงานและบัญชี
 พ.ศ. 2534 เปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีw (ปวช.) สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
 พ.ศ. 2535 เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างกลโรงบาน สาขาวิชาเชื่อมโลหะ สาขาวิชาไฟฟ้ากําลัง และสาขาวิชาการบัญชี
 พ.ศ. 2538 เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
 พ.ศ. 2540 เปิดหลักสารประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม และสาขาวิชาการบัญชี
 พ.ศ. 2545 เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาการขาย
 พ.ศ. 2548 เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รูปแบบเทียบโอนประสบการณ์วิชาชีพ
 พ.ศ. 2549 เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาระบบโทรคมนาคม