สัญลักษณ์ประจำวิทยาลัย 

1. สีประจําวิทยาลัย คือ สีเทา เป็นสัญลักษณ์แสดงถึงความ " สุขุม "
2. อักษรย่อของวิทยาลัย คือ วก.นฐ.
3. ต้นไม้ประจําวิทยาลัย คือ ต้นปาริชาติ

ต้นปาริชาติ
ที่มาภาพ : http://ployly555.blogspot.com/2017/02/blog-post_96.html

ตราประจำวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม