วิสัยทัศน์ 

" มุ่งมั่นจัดการศึกษา วิชาชีพอย่างมีคุณภาพ เพื่อสนองความต้องการของสถานประกอบการและชุมชน "

 

พันธกิจ

 

1. จัดการศึกษาให้มีความทันสมัย ยืดหยุ่น สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานสถานประกอบการ และประกอบอาชีพอิสระเพื่อการดํารงชีวิตตามสภาพเศรษฐกิจสังคมท้องถิ่น วัฒนธรรมเทคโนโลยีและ สิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการปฏิบัติงานจริงถามความพร้อมและศักยภาพของสถานศึกษา

2. จัดการศึกษาโดยประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาและหน่วยงานอื่นๆ ทั้งในการจัดการวิชา การใช้บุคลากร และทรัพยากรร่วม

3. จัดการศึกษาโดยการราคมทรัพยากรด้านการเงิน ทรัพย์สิน และบุคลากรทั้งจากรัฐ องค์การปกครองท้อนถิ่น บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน เอกชน องค์กรเอกชน องค์การวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ สถานบันสังคมอื่น รวมทั้งความร่วมมือในการจัดกิจกรรม และการหาทุนเพื่อกานศึกษา

4. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนเป็นผู้มีสมรรถนะทางวิชาชีพสามารถประกอบอาชีพเป็นพลเมืองดีของสังคม มีความสามารถ ในการคิด เรียนรู้ วางแผนและพัฒนาตนเอง

5. มีแนวความคิดให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองและให้บริการวิชาชีพแก่ชุมชนและท้องถิ่น

6. วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน องค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม

7. ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ส่งเสริมการกีฬา พลานามัยและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

8. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเชิงธุรกิจ การรับงานการค้า และการรับการจัดทํา รับบริการ รับจ้างผลิต จําหน่ายที่สอดคล้องกับการเรียนการสอน

 

อัตลักษณ์

 

" นวัตกรรมเด่น เน้นฝีมือ ยึดถือคุณธรรม "

 

เอกลักษณ์

 

" บริการวิชาการ วิชาชีพสู่ชุมชน "

 

อัตลักษณ์สถานศึกษาคุณธรรม

 

" ระเบียบวินัยงาน ความรับผิดชอบเสริม เติมจิตสาธารณะ "