ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

ประเภทวิชา ช่างอุตสาหกรรม

 - สาขางานยานยนต์
 - สาขางานเครื่องกล
 - สาขางานผลิตภัณฑ์
 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง
 - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
 

ประเภทวิชา พาณิชยกรรม

 - สาขางานการบัญชี
 - สาขางานการตลาด
 - สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 

ประเภทวิชา คหกรรม

 - สาขางานอาหารและโภชนาการ