ทั้งหมด 265 รายการ

หน้า 1 / 27

เลขที่เรื่องวันที่ดาวน์โหลด
๒/๒๕๖๕แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าราชการ (เพิ่มเติม)07-01-2565Download
๔๒๙/๒๕๖๔แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการลดปัญหาการออกกลางคัน (เยี่ยมบ้านนักเรียน)05-01-2565Download
๓๙๙/๒๕๖๔แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔28-12-2564Download
๓๗๗.๑/๒๕๖๔แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการควบคุมนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมประชุมวิชาการอวท. ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔28-12-2564Download
๔๓๒/๒๕๖๔แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔28-12-2564Download
๔๓๖/๒๕๖๔การอยู่เวรยามรักษาการณ์สถานที่ราชการประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕28-12-2564Download
๔๐๔/๒๕๖๔แต่งตั้งคณะกรรมการรับมอบตัวนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปวช., ปวส. รอบโควต้า ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕28-12-2564Download
๔๓๐/๒๕๖๔แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าราชการ (เพิ่มเติม)21-12-2564Download
๓๙๘/๒๕๖๔แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภายในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔16-12-2564Download
๓๙๓/๒๕๖๔แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปวช. และระดับปวส. ปีการศึกษา ๒๕๖๕16-12-2564Download
๓๘๙/๒๕๖๔แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษา โครงการ "ปอเต็กตึ้ง"16-12-2564Download
๓๘๗/๒๕๖๔แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔01-12-2564Download
๓๘๖/๒๕๖๔การอยู่เวรยามรักษาการณ์สถานที่ราชการประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔01-12-2564Download
๓๘๖/๒๕๖๔แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการ ขับขี่ปลอดภัยในสถานศึกษา และใบขับขี่เพื่อการประกอบอาชีพ01-12-2564Download
๓๘๒/๒๕๖๔แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔01-12-2564Download