ทั้งหมด 316 รายการ

หน้า 1 / 32

เลขที่เรื่องวันที่ดาวน์โหลด
120/2566แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการซ่อมกิจกรรมชมรมวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 256518-03-2566Download
130/2566แต่งตั้งคณะกรรมการปฐมนิเทศ นักศึกษาฝึกอาชีพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 256614-03-2566Download
102/2566การอยู่เวรยามรักษาการณ์สถานที่ราชการประจำเดือนมีนาคม 256628-02-2566Download
๕๒๗/๒๕๖๕การอยู่เวรยามรักษาการณ์สถานที่ราชการประจำเดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖29-12-2565Download
๒๓๗/๒๕๖๕การแต่งตั้งคณะกรรมการระดับสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา (V-Net) ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ 26-12-2565Download
๕๒๔/๒๕๖๕แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕26-12-2565Download
๔๘๘/๒๕๖๕การอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษา ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕30-11-2565Download
๔๗๓/๒๕๖๕การอยู่เวรยามรักษาการณ์สถานที่ราชการประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕30-11-2565Download
๔๖๗/๒๕๖๕แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภายในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 17-11-2565Download
๔๕๒/๒๕๖๕แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ระดับสถานศึกษา ๒๕๖๕10-11-2565Download
๔๕๓/๒๕๖๕แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕30-11-2565Download
๔๒๓/๒๕๖๕แต่งตั้งครูเวรรักษาการณ์ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕31-10-2565Download
๔๒๒/๒๕๖๕แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ราชการ31-10-2565Download
๔๑๘/๒๕๖๕แต่งตั้งครูที่ปรึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕31-10-2565Download
๔๑๐/๒๕๖๕การอยู่เวรยามรักษาการณ์สถานที่ราชการประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕31-10-2565Download