ทั้งหมด 316 รายการ

หน้า 10 / 32

เลขที่เรื่องวันที่ดาวน์โหลด
๒๒๑/๒๕๖๔แต่งตั้งครูที่ปรึกษาชมรม ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔23-07-2564Download
๒๒๐/๒๕๖๔แต่งตั้งครูที่ปรึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (เพิ่มเติม)23-07-2564Download
๒๑๙/๒๕๖๔แต่งตั้งครูเวรรักษาการณ์ ในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อโควิค ๒๐๑๙ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔23-07-2564Download
๒๑๘/๒๕๖๔แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวิชราลงกรณพระวิชรเกล้าเจ้าอยู่หัว23-07-2564Download
๑๘๙/๒๕๖๔การอยู่เวรยามรักษาการณ์สถานที่ราชการประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ (แก้ไข)21-07-2564Download
๒๑๒/๒๕๖๔แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการทำแผนการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔16-07-2564Download
๒๑๑/๒๕๖๔แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภายในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔16-07-2564Download
๒๑๐/๒๕๖๔แต่งตั้งบุคลากรปฎิบัติหน้าที่ราชการ (เพิ่มเติม)15-07-2564Download
๑๘๒/๒๕๖๔แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔28-06-2564Download
๑๘๙/๒๕๖๔การอยู่เวรยามรักษาการณ์สถานที่ราชการประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔28-06-2564Download
๑๗๑/๒๕๖๔แต่งตั้งคณะกรรมการงานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม02-06-2564Download
๑๗๐/๒๕๖๔แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป02-06-2564Download
๑๖๕/๒๕๖๔แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔02-06-2564Download
๑๕๗/๒๕๖๔การอยู่เวรยามรักษาการณ์สถานที่ราชการประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔27-05-2564Download
๑๔๗/๒๕๖๔ แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ราชการ (เพิ่มเติม)11-05-2564Download