ทั้งหมด 342 รายการ

หน้า 10 / 35

เลขที่เรื่องวันที่ดาวน์โหลด
๓๙๓/๒๕๖๔แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปวช. และระดับปวส. ปีการศึกษา ๒๕๖๕16-12-2564Download
๓๘๙/๒๕๖๔แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษา โครงการ "ปอเต็กตึ้ง"16-12-2564Download
๓๘๗/๒๕๖๔แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔01-12-2564Download
๓๘๖/๒๕๖๔การอยู่เวรยามรักษาการณ์สถานที่ราชการประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔01-12-2564Download
๓๘๖/๒๕๖๔แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการ ขับขี่ปลอดภัยในสถานศึกษา และใบขับขี่เพื่อการประกอบอาชีพ01-12-2564Download
๓๘๒/๒๕๖๔แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔01-12-2564Download
๓๕๗/๒๕๖๔แต่งตั้งครูที่ปรึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔01-12-2564Download
๓๖๗/๒๕๖๔แก้ไขเพิ่มเติมแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔19-11-2564Download
๓๔๓/๒๕๖๔การอยู่เวรยามรักษาการณ์สถานที่ราชการประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔29-10-2564Download
๓๓๓/๒๕๖๔แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ราชการ (เพิ่มเติม)15-10-2564Download
๓๒๔/๒๕๖๔แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์08-10-2564Download
๓๑๗/๒๕๖๔แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔04-10-2564Download
๓๒๐/๒๕๖๔แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ราชการ (เพิ่มเติม)04-10-2564Download
๓๑๘/๒๕๖๔แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา01-10-2564Download
๓๑๑/๒๕๖๔ แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ราชการ 30-09-2564Download