ทั้งหมด 316 รายการ

หน้า 11 / 32

เลขที่เรื่องวันที่ดาวน์โหลด
๑๗๑/๒๕๖๔แต่งตั้งคณะกรรมการงานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม02-06-2564Download
๑๗๐/๒๕๖๔แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป02-06-2564Download
๑๖๕/๒๕๖๔แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔02-06-2564Download
๑๕๗/๒๕๖๔การอยู่เวรยามรักษาการณ์สถานที่ราชการประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔27-05-2564Download
๑๔๗/๒๕๖๔ แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ราชการ (เพิ่มเติม)11-05-2564Download
๑๔๓/๒๕๖๔แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓11-05-2564Download
๑๔๖/๒๕๖๔แต่งตั้งคณะกรรมการรับมอบตัวนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับ(ปวช.) และระดับ(ปวส.) ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม)06-05-2564Download
๑๔๕/๒๕๖๔แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับสมัคร สอบสัมภาษณ์นักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับ(ปวช.) และระดับ(ปวส.) ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม)06-05-2564Download
๑๔๒/๒๕๖๔แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ราชการ 03-05-2564Download
๑๓๗/๒๕๖๔การรับลงทะเบียนนักเรียนนักศึกษา ระดับชั้น ปวช.๑,๒,๓ และปวส.๑,๒ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔26-04-2564Download
๑๓๖/๒๕๖๔การอยู่เวรยามรักษาการณ์สถานที่ราชการประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔26-04-2564Download
๑๒๘/๒๕๖๔แต่งตั้งครูปรึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔07-04-2564Download
๑๑๙/๒๕๖๔แต่งตั้งคณะกรรมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๓05-04-2564Download
๑๑๖/๒๕๖๔คณะกรรมการจัดทำตารางการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔05-04-2564Download
๑๑๓/๒๕๖๔แต่งตั้งคณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔05-04-2564Download