ทั้งหมด 342 รายการ

หน้า 11 / 35

เลขที่เรื่องวันที่ดาวน์โหลด
๓๒๔/๒๕๖๔แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์08-10-2564Download
๓๑๗/๒๕๖๔แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔04-10-2564Download
๓๒๐/๒๕๖๔แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ราชการ (เพิ่มเติม)04-10-2564Download
๓๑๘/๒๕๖๔แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา01-10-2564Download
๓๑๑/๒๕๖๔ แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ราชการ 30-09-2564Download
๓๑๐/๒๕๖๔การอยู่เวรยามรักษาการณ์สถานที่ราชการประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔30-09-2564Download
๒๖๑/๒๕๖๔แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ราชการ (เพิ่มเติม)31-08-2564Download
๒๖๐/๒๕๖๔การอยู่เวรยามรักษาการณ์สถานที่ราชการประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔31-08-2564Download
๒๕๒/๒๕๖๔แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ราชการ (เพิ่มเติม)26-08-2564Download
๒๔๘/๒๕๖๔แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะพึ่งประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix It จิตอาสา) ประจำปี ๒๕๖๔20-08-2564Download
๒๓๑/๒๕๖๔แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการลดปัญหาการออกกลางคัน (เยี่ยมบ้านนักเรียน) ตามแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-๑๙09-08-2564Download
๒๒๓/๒๕๖๔แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการติดตามผลผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓09-08-2564Download
๒๓๐/๒๕๖๔แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง06-08-2564Download
๒๒๙/๒๕๖๔แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ราชการ (เพิ่มเติม)06-08-2564Download
๒๒๘/๒๕๖๔แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด06-08-2564Download