ทั้งหมด 316 รายการ

หน้า 12 / 32

เลขที่เรื่องวันที่ดาวน์โหลด
๑๓๖/๒๕๖๔การอยู่เวรยามรักษาการณ์สถานที่ราชการประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔26-04-2564Download
๑๒๘/๒๕๖๔แต่งตั้งครูปรึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔07-04-2564Download
๑๑๙/๒๕๖๔แต่งตั้งคณะกรรมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๓05-04-2564Download
๑๑๖/๒๕๖๔คณะกรรมการจัดทำตารางการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔05-04-2564Download
๑๑๓/๒๕๖๔แต่งตั้งคณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔05-04-2564Download
๑๑๒/๒๕๖๔แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการจดซื้อหนังสือเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔05-04-2564Download
๑๑๑/๒๕๖๔แต่งตั้งคณะกรรมการให้การสนับสนุนงานเทศกาลนมัสการปิดทองหลวงพ่อวัดไร่ขิง ประจำปี ๒๕๖๔02-04-2564Download
๙๔/๒๕๖๔แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติผลการเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔26-03-2564Download
๙๒/๒๕๖๔แต่งตั้งคณะกรรมการการรับมอบตัวนักเรียน นักศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม)26-03-2564Download
๙๑/๒๕๖๔แต่งตั้งคณะกรรมการการรับมอบตัวนักเรียน นักศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีการศึกษา 256426-03-2564Download
๗๙/๒๕๖๔การสอบคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔18-03-2564Download
๖๘/๒๕๖๔การอยู่เวรยามรักษาการณ์สถานที่ราชการประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔15-03-2564Download
๖๕/๒๕๖๔แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓15-03-2564Download
๔๕/๒๕๖๔แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการควบคุมนร. นศ. เข้าร่วมงานประชุมอวท.การแข่งขันทักษะ ระดับจังหวัดนครปฐม ประจำปี ๒๕๖๓11-03-2564Download
๒๘/๒๕๖๔แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา ๒๕๖๓22-02-2564Download