ทั้งหมด 342 รายการ

หน้า 12 / 35

เลขที่เรื่องวันที่ดาวน์โหลด
๒๓๑/๒๕๖๔แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการลดปัญหาการออกกลางคัน (เยี่ยมบ้านนักเรียน) ตามแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-๑๙09-08-2564Download
๒๒๓/๒๕๖๔แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการติดตามผลผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓09-08-2564Download
๒๓๐/๒๕๖๔แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง06-08-2564Download
๒๒๙/๒๕๖๔แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ราชการ (เพิ่มเติม)06-08-2564Download
๒๒๘/๒๕๖๔แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด06-08-2564Download
๒๒๒/๒๕๖๔การอยู่เวรยามรักษาการณ์สถานที่ราชการประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔30-07-2564Download
๒๒๑/๒๕๖๔แต่งตั้งครูที่ปรึกษาชมรม ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔23-07-2564Download
๒๒๐/๒๕๖๔แต่งตั้งครูที่ปรึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (เพิ่มเติม)23-07-2564Download
๒๑๙/๒๕๖๔แต่งตั้งครูเวรรักษาการณ์ ในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อโควิค ๒๐๑๙ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔23-07-2564Download
๒๑๘/๒๕๖๔แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวิชราลงกรณพระวิชรเกล้าเจ้าอยู่หัว23-07-2564Download
๑๘๙/๒๕๖๔การอยู่เวรยามรักษาการณ์สถานที่ราชการประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ (แก้ไข)21-07-2564Download
๒๑๒/๒๕๖๔แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการทำแผนการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔16-07-2564Download
๒๑๑/๒๕๖๔แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภายในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔16-07-2564Download
๒๑๐/๒๕๖๔แต่งตั้งบุคลากรปฎิบัติหน้าที่ราชการ (เพิ่มเติม)15-07-2564Download
๑๘๒/๒๕๖๔แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔28-06-2564Download