ทั้งหมด 316 รายการ

หน้า 13 / 32

เลขที่เรื่องวันที่ดาวน์โหลด
๗๙/๒๕๖๔การสอบคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔18-03-2564Download
๖๘/๒๕๖๔การอยู่เวรยามรักษาการณ์สถานที่ราชการประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔15-03-2564Download
๖๕/๒๕๖๔แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓15-03-2564Download
๔๕/๒๕๖๔แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการควบคุมนร. นศ. เข้าร่วมงานประชุมอวท.การแข่งขันทักษะ ระดับจังหวัดนครปฐม ประจำปี ๒๕๖๓11-03-2564Download
๒๘/๒๕๖๔แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา ๒๕๖๓22-02-2564Download
๒๙/๒๕๖๔การอยู่เวรยามรักษาการณ์สถานที่ราชการประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔22-02-2564Download
๕/๒๕๖๔แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตามโครงการลดปัญหาการออกกลางคัน (เยี่ยมบ้านนักเรียน) ตามมาตรการป้องกันโควิด-19 กรณีเร่งด่วน 11-02-2564Download
๒๐/๒๕๖๔แต่งตั้งคณะกรรมการรับมอบตัวนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อระบบสิทธิพิเศษ (โควตา) ระดับปวช. และปวส. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔05-02-2564Download
๑๘/๒๕๖๔แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการและประเมินผลกิจกรรม Big Cleaning Day ของแต่ละแผนกวิชา02-02-2564Download
๑๕/๒๕๖๔การอยู่เวรยามรักษาการณ์สถานที่ราชการประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔28-01-2564Download
๙/๒๕๖๔การอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนนักศึกษา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔28-01-2564Download
๔๐๑/๒๕๖๓แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓04-01-2564Download
๐๐๓/๒๕๖๓แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบธรรมสนามหลวง ธรรมศึกษา ชั้นตรี โท เอก สนามสอบวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม25-12-2563Download
๓๙๔/๒๕๖๓แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปวช. และปวส. ปีการศึกษา ๒๕๖๔25-12-2563Download
๓๘๔/๒๕๖๓การอยู่เวรยามรักษาการณ์สถานที่ราชการประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔21-12-2563Download