ทั้งหมด 342 รายการ

หน้า 13 / 35

เลขที่เรื่องวันที่ดาวน์โหลด
๑๘๙/๒๕๖๔การอยู่เวรยามรักษาการณ์สถานที่ราชการประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ (แก้ไข)21-07-2564Download
๒๑๒/๒๕๖๔แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการทำแผนการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔16-07-2564Download
๒๑๑/๒๕๖๔แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภายในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔16-07-2564Download
๒๑๐/๒๕๖๔แต่งตั้งบุคลากรปฎิบัติหน้าที่ราชการ (เพิ่มเติม)15-07-2564Download
๑๘๒/๒๕๖๔แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔28-06-2564Download
๑๘๙/๒๕๖๔การอยู่เวรยามรักษาการณ์สถานที่ราชการประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔28-06-2564Download
๑๗๑/๒๕๖๔แต่งตั้งคณะกรรมการงานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม02-06-2564Download
๑๗๐/๒๕๖๔แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป02-06-2564Download
๑๖๕/๒๕๖๔แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔02-06-2564Download
๑๕๗/๒๕๖๔การอยู่เวรยามรักษาการณ์สถานที่ราชการประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔27-05-2564Download
๑๔๗/๒๕๖๔ แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ราชการ (เพิ่มเติม)11-05-2564Download
๑๔๓/๒๕๖๔แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓11-05-2564Download
๑๔๖/๒๕๖๔แต่งตั้งคณะกรรมการรับมอบตัวนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับ(ปวช.) และระดับ(ปวส.) ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม)06-05-2564Download
๑๔๕/๒๕๖๔แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับสมัคร สอบสัมภาษณ์นักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับ(ปวช.) และระดับ(ปวส.) ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม)06-05-2564Download
๑๔๒/๒๕๖๔แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ราชการ 03-05-2564Download