ทั้งหมด 209 รายการ

หน้า 13 / 21

เลขที่เรื่องวันที่ดาวน์โหลด
๔๕๓/๒๕๖๒แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง สีสันแห่งสายน้ำท่าจีน ประจำปี ๒๕๖๒07-11-2562Download
๔๕๔/๒๕๖๒แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภายในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒06-11-2562Download
๔๔๗/๒๕๖๒แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒06-11-2562Download
๔๔๕/๒๕๖๒แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการการแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒06-11-2562Download
๔๓๘/๒๕๖๒แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒29-10-2562Download
๔๓๐/๒๕๖๒การอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนนักศึกษา ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒29-10-2562Download
๔๒๙/๒๕๖๒แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ราชการ (เพิ่มเติม)(๘)24-10-2562Download
๔๒๔/๒๕๖๒การอยู่เวรยามรักษาการณ์สถานที่ราชการประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒22-10-2562Download
๔๑๙/๒๕๖๒แต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม22-10-2562Download
๔๒๖/๒๕๖๒แต่งตั้งครูเวรรักษาการณ์ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒21-10-2562Download
๔๑๑/๒๕๖๒การรับลงทะเบียนนักเรียนนักศึกษา ระดับชั้น ปวช.๑,๒,๓ และ ปวส.๑,๒ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒05-10-2562Download
๔๑๐/๒๕๖๒คณะกรรมการจัดทำตารางการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒05-10-2562Download
๔๐๙/๒๕๖๒แต่งตั้งครูที่ปรึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๒-๒๕๖๒05-10-2562Download
๔๐๘/๒๕๖๒การอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนนักศึกษา ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒05-10-2562Download
๓๙๒/๒๕๖๒การอยู่เวรยามรักษาการณ์สถานที่ราชการประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒24-09-2562Download