ทั้งหมด 316 รายการ

หน้า 15 / 32

เลขที่เรื่องวันที่ดาวน์โหลด
๓๖๒/๒๕๖๓แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตามโครงการธรรมศึกษาในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓16-12-2563Download
๓๗๐/๒๕๖๓แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓14-12-2563Download
๓๖๘/๒๕๖๓แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภยในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓14-12-2563Download
๓๕๑/๒๕๖๓แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ราชการ (เพิ่มเติม)01-12-2563Download
๓๕๐/๒๕๖๓การอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนนักศึกษา ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓01-12-2563Download
๓๓๗/๒๕๖๓แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ครูปรึกษาชมรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓01-12-2563Download
๓๒๗/๒๕๖๓แต่งตั้งครูปรึกษาชมรม ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓01-12-2563Download
๓๒๔/๒๕๖๓การตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓01-12-2563Download
๓๒๙/๒๕๖๓การอยู่เวรยามรักษาการณ์สถานที่ราชการประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓27-11-2563Download
๓๑๕/๒๕๖๓แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ราชการ (เพิ่มเติม)13-11-2563Download
๓๑๐/๒๕๖๓แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา13-11-2563Download
๒๙๓/๒๕๖๓แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓21-10-2563Download
๒๙๑/๒๕๖๓การรับลงทะเบียนนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้นปวช.๑,๒,๓ และปวส.๑,๒ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓20-10-2563Download
๒๙๐/๒๕๖๓แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอบรมและให้ความรู้กิจกรรมลูกเสือวิสามัญโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ประจำปี ๒๕๖๓20-10-2563Download
๒๘๘/๒๕๖๓แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม และพิธีประจำกองลูกเสือเนตรนารี วิสามัญ ประจำปี ๒๕๖๓20-10-2563Download