ทั้งหมด 342 รายการ

หน้า 15 / 35

เลขที่เรื่องวันที่ดาวน์โหลด
๑๑๓/๒๕๖๔แต่งตั้งคณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔05-04-2564Download
๑๑๒/๒๕๖๔แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการจดซื้อหนังสือเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔05-04-2564Download
๑๑๑/๒๕๖๔แต่งตั้งคณะกรรมการให้การสนับสนุนงานเทศกาลนมัสการปิดทองหลวงพ่อวัดไร่ขิง ประจำปี ๒๕๖๔02-04-2564Download
๙๔/๒๕๖๔แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติผลการเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔26-03-2564Download
๙๒/๒๕๖๔แต่งตั้งคณะกรรมการการรับมอบตัวนักเรียน นักศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม)26-03-2564Download
๙๑/๒๕๖๔แต่งตั้งคณะกรรมการการรับมอบตัวนักเรียน นักศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีการศึกษา 256426-03-2564Download
๗๙/๒๕๖๔การสอบคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔18-03-2564Download
๖๘/๒๕๖๔การอยู่เวรยามรักษาการณ์สถานที่ราชการประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔15-03-2564Download
๖๕/๒๕๖๔แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓15-03-2564Download
๔๕/๒๕๖๔แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการควบคุมนร. นศ. เข้าร่วมงานประชุมอวท.การแข่งขันทักษะ ระดับจังหวัดนครปฐม ประจำปี ๒๕๖๓11-03-2564Download
๒๘/๒๕๖๔แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา ๒๕๖๓22-02-2564Download
๒๙/๒๕๖๔การอยู่เวรยามรักษาการณ์สถานที่ราชการประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔22-02-2564Download
๕/๒๕๖๔แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตามโครงการลดปัญหาการออกกลางคัน (เยี่ยมบ้านนักเรียน) ตามมาตรการป้องกันโควิด-19 กรณีเร่งด่วน 11-02-2564Download
๒๐/๒๕๖๔แต่งตั้งคณะกรรมการรับมอบตัวนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อระบบสิทธิพิเศษ (โควตา) ระดับปวช. และปวส. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔05-02-2564Download
๑๘/๒๕๖๔แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการและประเมินผลกิจกรรม Big Cleaning Day ของแต่ละแผนกวิชา02-02-2564Download