ทั้งหมด 316 รายการ

หน้า 16 / 32

เลขที่เรื่องวันที่ดาวน์โหลด
๓๑๐/๒๕๖๓แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา13-11-2563Download
๒๙๓/๒๕๖๓แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓21-10-2563Download
๒๙๑/๒๕๖๓การรับลงทะเบียนนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้นปวช.๑,๒,๓ และปวส.๑,๒ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓20-10-2563Download
๒๙๐/๒๕๖๓แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอบรมและให้ความรู้กิจกรรมลูกเสือวิสามัญโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ประจำปี ๒๕๖๓20-10-2563Download
๒๘๘/๒๕๖๓แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม และพิธีประจำกองลูกเสือเนตรนารี วิสามัญ ประจำปี ๒๕๖๓20-10-2563Download
๒๘๗/๒๕๖๓แต่งตั้งครูที่ปรึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓20-10-2563Download
๒๘๖/๒๕๖๓คณะกรรมการจัดทำตารางการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓20-10-2563Download
๒๘๒/๒๕๖๓การอยู่เวรยามรักษาการณ์สถานที่ราชการประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓14-10-2563Download
๒๔๗/๒๕๖๓การอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนนักศึกษา ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓28-09-2563Download
๒๔๒/๒๕๖๓ การอยู่เวรยามรักษาการณ์สถานที่ราชการประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓18-09-2563Download
๒๓๘/๒๕๖๓แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center)11-09-2563Download
๒๓๑/๒๕๖๓แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (เพิ่มเติม)10-09-2563Download
๒๒๗/๒๕๖๓แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (๒)02-09-2563Download
๒๒๔/๒๕๖๓การอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนนักศึกษา ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓26-08-2563Download
๒๑๓/๒๕๖๓แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการหาผู้เชี่ยวชาญ ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน แผนกวิชาบัญชี26-08-2563Download