ทั้งหมด 342 รายการ

หน้า 16 / 35

เลขที่เรื่องวันที่ดาวน์โหลด
๒๘/๒๕๖๔แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา ๒๕๖๓22-02-2564Download
๒๙/๒๕๖๔การอยู่เวรยามรักษาการณ์สถานที่ราชการประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔22-02-2564Download
๕/๒๕๖๔แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตามโครงการลดปัญหาการออกกลางคัน (เยี่ยมบ้านนักเรียน) ตามมาตรการป้องกันโควิด-19 กรณีเร่งด่วน 11-02-2564Download
๒๐/๒๕๖๔แต่งตั้งคณะกรรมการรับมอบตัวนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อระบบสิทธิพิเศษ (โควตา) ระดับปวช. และปวส. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔05-02-2564Download
๑๘/๒๕๖๔แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการและประเมินผลกิจกรรม Big Cleaning Day ของแต่ละแผนกวิชา02-02-2564Download
๑๕/๒๕๖๔การอยู่เวรยามรักษาการณ์สถานที่ราชการประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔28-01-2564Download
๙/๒๕๖๔การอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนนักศึกษา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔28-01-2564Download
๔๐๑/๒๕๖๓แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓04-01-2564Download
๐๐๓/๒๕๖๓แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบธรรมสนามหลวง ธรรมศึกษา ชั้นตรี โท เอก สนามสอบวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม25-12-2563Download
๓๙๔/๒๕๖๓แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปวช. และปวส. ปีการศึกษา ๒๕๖๔25-12-2563Download
๓๘๔/๒๕๖๓การอยู่เวรยามรักษาการณ์สถานที่ราชการประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔21-12-2563Download
๓๙๐/๒๕๖๓การดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓18-12-2563Download
๓๘๐/๒๕๖๓แต่งตั้งคณะกรรมการสอนทบทวน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบ V-Net ของนักเรียนปวช.๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓18-12-2563Download
๓๘๑/๒๕๖๓แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓17-12-2563Download
๓๗๘/๒๕๖๓แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตามโครงการกิจกรรมวันคริสต์มาส (Chirstmas Day)17-12-2563Download