ทั้งหมด 342 รายการ

หน้า 17 / 35

เลขที่เรื่องวันที่ดาวน์โหลด
๓๘๔/๒๕๖๓การอยู่เวรยามรักษาการณ์สถานที่ราชการประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔21-12-2563Download
๓๙๐/๒๕๖๓การดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓18-12-2563Download
๓๘๐/๒๕๖๓แต่งตั้งคณะกรรมการสอนทบทวน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบ V-Net ของนักเรียนปวช.๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓18-12-2563Download
๓๘๑/๒๕๖๓แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓17-12-2563Download
๓๗๘/๒๕๖๓แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตามโครงการกิจกรรมวันคริสต์มาส (Chirstmas Day)17-12-2563Download
๓๗๙/๒๕๖๓แต่งตั้งครูเวรรักษาการณ์ ในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อโควิค ๒๐๑๙ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓16-12-2563Download
๓๖๒/๒๕๖๓แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตามโครงการธรรมศึกษาในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓16-12-2563Download
๓๗๐/๒๕๖๓แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓14-12-2563Download
๓๖๘/๒๕๖๓แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภยในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓14-12-2563Download
๓๕๑/๒๕๖๓แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ราชการ (เพิ่มเติม)01-12-2563Download
๓๕๐/๒๕๖๓การอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนนักศึกษา ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓01-12-2563Download
๓๓๗/๒๕๖๓แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ครูปรึกษาชมรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓01-12-2563Download
๓๒๗/๒๕๖๓แต่งตั้งครูปรึกษาชมรม ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓01-12-2563Download
๓๒๔/๒๕๖๓การตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓01-12-2563Download
๓๒๙/๒๕๖๓การอยู่เวรยามรักษาการณ์สถานที่ราชการประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓27-11-2563Download