ทั้งหมด 189 รายการ

หน้า 18 / 19

เลขที่เรื่องวันที่ดาวน์โหลด
๐๘๒/๒๕๖๒การให้บริการงานไฟฟ้างานนมัสการปิดทองหลวงพ่อวัดไร่ขิง ประจำปี ๒๕๖๒04-03-2562Download
๐๗๗/๒๕๖๒แต่ตั้งคณะกรรมการควบคุมเครื่องเสียง งานนมัสการปิดทองหลวงพ่อวัดไร่ขิง ประจำปี ๒๕๖๒04-03-2562Download
๐๘๗/๒๕๖๒การอยู่เวรยามรักษาการณ์สถานที่ราชการประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒27-02-2562Download
๐๘๖/๒๕๖๒แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑27-02-2562Download
๐๗๒/๒๕๖๒แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติผลการเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑22-02-2562Download
๐๗๖/๒๕๖๒แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑18-02-2562Download
๐๗๕/๒๕๖๒แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑18-02-2562Download
๐๗๓/๒๕๖๒แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเรียนการสอน ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑15-02-2562Download
๐๓๒/๒๕๖๒แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนงานอบรมบาลีก่อนสอบสนามหลวง ประจำปี ๒๕๖๒05-02-2562Download
๐๕๑/๒๕๖๒การอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนนักศึกษา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒05-02-2562Download
๐๓๙/๒๕๖๒แต่งตั้งคณะกรรมดำเนินการการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑28-01-2562Download
๐๒๗/๒๕๖๒แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑28-01-2562Download
๑๔๗/๒๕๖๒แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (V-net)25-01-2562Download
๐๒๙/๒๕๖๒การอยู่เวรยามรักษาการณ์สถานที่ราชการประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒23-01-2562Download
๐๐๔/๒๕๖๒แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมสัมมนาครูฝึกในสถานประกอบการเพื่อยกระดับความร่วมมือจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี23-01-2562Download