ทั้งหมด 316 รายการ

หน้า 18 / 32

เลขที่เรื่องวันที่ดาวน์โหลด
๑๗๙/๒๕๖๓การอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนนักศึกษา ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓31-07-2563Download
๑๗๘/๒๕๖๓แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ระดับสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๓31-07-2563Download
๑๗๔/๒๕๖๓แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการ ขับขี่ปลอดภัยในสถานศึกษา New Normal31-07-2563Download
๑๕๘/๒๕๖๓แต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมสัมมนา พิจารณาจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓-๒๕๖๗03-07-2563Download
๑๕๗/๒๕๖๓แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓-๒๕๖๗03-07-2563Download
๑๕๒/๒๕๖๓แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔03-07-2563Download
๑๕๐/๒๕๖๓แต่งตั้งครูเวรรักษาการณ์ ในการป้องกัน COVID-19 ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓30-06-2563Download
๑๕๐/๒๕๖๓การอยู่เวรยามรักษาการณ์สถานที่ราชการประจำเดือน กรกฏาคม ๒๕๖๓ (เพิ่มเติม)30-06-2563Download
๑๕๕/๒๕๖๓การอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนนักศึกษา ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓30-06-2563Download
๑๔๗/๒๕๖๓การอยู่เวรยามรักษาการณ์สถานที่ราชการประจำเดือน กรกฏาคม ๒๕๖๓26-06-2563Download
๑๔๖/๒๕๖๓แต่งตั้งคณะกรรมการจัดเก็บใบหน้านักเรียน นักศึกษาใหม่12-06-2563Download
๑๓๕/๒๕๖๓แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓12-06-2563Download
๑๓๔/๒๕๖๓แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓12-06-2563Download
๑๓๒/๒๕๖๓แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำบัตรนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ การศึกษา ๒๕๖๓12-06-2563Download
๑๓๑/๒๕๖๓แต่งตั้งครูที่ปรึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓09-06-2563Download