ทั้งหมด 342 รายการ

หน้า 18 / 35

เลขที่เรื่องวันที่ดาวน์โหลด
๓๕๐/๒๕๖๓การอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนนักศึกษา ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓01-12-2563Download
๓๓๗/๒๕๖๓แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ครูปรึกษาชมรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓01-12-2563Download
๓๒๗/๒๕๖๓แต่งตั้งครูปรึกษาชมรม ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓01-12-2563Download
๓๒๔/๒๕๖๓การตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓01-12-2563Download
๓๒๙/๒๕๖๓การอยู่เวรยามรักษาการณ์สถานที่ราชการประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓27-11-2563Download
๓๑๕/๒๕๖๓แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ราชการ (เพิ่มเติม)13-11-2563Download
๓๑๐/๒๕๖๓แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา13-11-2563Download
๒๙๓/๒๕๖๓แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓21-10-2563Download
๒๙๑/๒๕๖๓การรับลงทะเบียนนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้นปวช.๑,๒,๓ และปวส.๑,๒ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓20-10-2563Download
๒๙๐/๒๕๖๓แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอบรมและให้ความรู้กิจกรรมลูกเสือวิสามัญโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ประจำปี ๒๕๖๓20-10-2563Download
๒๘๘/๒๕๖๓แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม และพิธีประจำกองลูกเสือเนตรนารี วิสามัญ ประจำปี ๒๕๖๓20-10-2563Download
๒๘๗/๒๕๖๓แต่งตั้งครูที่ปรึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓20-10-2563Download
๒๘๖/๒๕๖๓คณะกรรมการจัดทำตารางการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓20-10-2563Download
๒๘๒/๒๕๖๓การอยู่เวรยามรักษาการณ์สถานที่ราชการประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓14-10-2563Download
๒๔๗/๒๕๖๓การอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนนักศึกษา ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓28-09-2563Download