ทั้งหมด 316 รายการ

หน้า 19 / 32

เลขที่เรื่องวันที่ดาวน์โหลด
๑๔๖/๒๕๖๓แต่งตั้งคณะกรรมการจัดเก็บใบหน้านักเรียน นักศึกษาใหม่12-06-2563Download
๑๓๕/๒๕๖๓แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓12-06-2563Download
๑๓๔/๒๕๖๓แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓12-06-2563Download
๑๓๒/๒๕๖๓แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำบัตรนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ การศึกษา ๒๕๖๓12-06-2563Download
๑๓๑/๒๕๖๓แต่งตั้งครูที่ปรึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓09-06-2563Download
๑๒๔/๒๕๖๓การอยู่เวรยามรักษาการณ์สถานที่ราชการประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ (แก้ไขเวรกลางวัน)05-06-2563Download
๑๒๐/๒๕๖๓การอยู่เวรยามรักษาการณ์สถานที่ราชการประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓21-05-2563Download
๑๑๓/๒๕๖๓การอยู่เวรยามรักษาการณ์สถานที่ราชการประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓22-04-2563Download
๐๙๘/๒๕๖๓การอยู่เวรยามรักษาการณ์สถานที่ราชการประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓24-03-2563Download
๐๙๒/๒๕๖๓แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเรียนการสอน ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ (รอบ ๒)12-03-2563Download
๐๗๖/๒๕๖๓การสอบคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม ปีการศึกษา ๒๕๖๓03-03-2563Download
๐๗๓/๒๕๖๓แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒27-02-2563Download
๐๗๒/๒๕๖๓แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒27-02-2563Download
๐๗๐/๒๕๖๓ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเรียนการสอน ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒21-02-2563Download
๐๖๘/๒๕๖๓การรับลงทะเบียนนักเรียนนักศึกษา ระดับชั้นปวช.๒,ปวช.๓ และปวส.๒ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓21-02-2563Download