ทั้งหมด 316 รายการ

หน้า 2 / 32

เลขที่เรื่องวันที่ดาวน์โหลด
๔๕๓/๒๕๖๕แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕30-11-2565Download
๔๒๓/๒๕๖๕แต่งตั้งครูเวรรักษาการณ์ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕31-10-2565Download
๔๒๒/๒๕๖๕แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ราชการ31-10-2565Download
๔๑๘/๒๕๖๕แต่งตั้งครูที่ปรึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕31-10-2565Download
๔๑๐/๒๕๖๕การอยู่เวรยามรักษาการณ์สถานที่ราชการประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕31-10-2565Download
๔๐๑/๒๕๖๕การอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษา ประจำเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน ๒๕๖๕21-10-2565Download
๓๗๗/๒๕๖๕แต่งตั้งคณะกรรมการ การจัดงานบำเพ็ญกุศ ๑๐๐ ปี ชาตกาล พระเดชพระคุณพระอุบาลีคุณูปมาจารย์30-09-2565Download
๓๗๕/๒๕๖๕การอยู่เวรยามรักษาการณ์สถานที่ราชการประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕30-09-2565Download
๓๐๘/๒๕๖๕แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ราชการ (เพิ่มเติม)02-09-2565Download
๓๐๕/๒๕๖๕แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์และสะเต็มศึกษา (STEM Education) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕29-08-2565Download
๓๐๖/๒๕๖๕การอยู่เวรยามรักษาการณ์สถานที่ราชการประจำเดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕29-08-2565Download
๒๙๕/๒๕๖๕แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา ๒๕๖๕24-08-2565Download
๒๒๑/๒๕๖๕แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการโรงเรียนรักษาศีล ๕ วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕24-08-2565Download
๒๖๕/๒๕๖๕แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำแผนปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖05-08-2565Download
๒๖๔/๒๕๖๕แต่งตั้งคณะกรรมการนำเสนอผลงานการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคกลาง (รูปแบบออนไลน์)02-08-2565Download