ทั้งหมด 316 รายการ

หน้า 22 / 32

เลขที่เรื่องวันที่ดาวน์โหลด
๐๐๕/๒๕๖๓แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓10-01-2563Download
๐๑๒/๒๕๖๓แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒10-01-2563Download
๐๑๗/๒๕๖๓แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคกลาง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒07-01-2563Download
๕๒๖/๒๕๖๒แต่งตั้งคณะกรรมการรับมอบตัวนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อปวช. ปวส. ปี ๒๕๖๓ (ระบบโควตา)26-12-2562Download
๕๒๕/๒๕๖๒แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา ระบบสิทธิพิเศษ(โควตา) เพื่อเข้าศึกษาต่อปวช.ปวส. ปี ๒๕๖๓26-12-2562Download
๕๒๓/๒๕๖๒การอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนนักศึกษา ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓26-12-2562Download
๕๑๘/๒๕๖๒แต่งตั้งคณะกรรมการออกข้อสอบคัดเลือก25-12-2562Download
๕๒๒/๒๕๖๒แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ วก.นฐ.สานสายใยสัมพันธ์23-12-2562Download
๕๒๐/๒๕๖๒การอยู่เวรยามรักษาการณ์สถานที่ราชการประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓23-12-2562Download
๕๑๖/๒๕๖๒แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนนักศึกษาเข้าศึกษาต่อปวช. ปวส. ปีการศึกษา 256323-12-2562Download
๕๑๓/๒๕๖๒แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการลดปัญหาการออกกลางคัน (เยี่ยมบ้านนักเรียน)23-12-2562Download
๕๑๔/๒๕๖๒แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ17-12-2562Download
๕๑๒/๒๕๖๒แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการกิจกรรมวันคริสต์มาส (Christmas Day)(๒)17-12-2562Download
๕๑๑/๒๕๖๒แต่งตั้งคณะกรรมการสอนทบทวน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบ V-Net ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒17-12-2562Download
๕๐๓/๒๕๖๒แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอศจ. ๒๕๖๒06-12-2562Download