ทั้งหมด 316 รายการ

หน้า 25 / 32

เลขที่เรื่องวันที่ดาวน์โหลด
๔๒๖/๒๕๖๒แต่งตั้งครูเวรรักษาการณ์ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒21-10-2562Download
๔๑๑/๒๕๖๒การรับลงทะเบียนนักเรียนนักศึกษา ระดับชั้น ปวช.๑,๒,๓ และ ปวส.๑,๒ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒05-10-2562Download
๔๑๐/๒๕๖๒คณะกรรมการจัดทำตารางการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒05-10-2562Download
๔๐๙/๒๕๖๒แต่งตั้งครูที่ปรึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๒-๒๕๖๒05-10-2562Download
๔๐๘/๒๕๖๒การอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนนักศึกษา ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒05-10-2562Download
๓๙๒/๒๕๖๒การอยู่เวรยามรักษาการณ์สถานที่ราชการประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒24-09-2562Download
๓๙๔/๒๕๖๒แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ราชการ(๒)23-09-2562Download
๓๗๗/๒๕๖๒แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ ขับขี่ดี มีใบขับขี่ ๑๐๐%10-09-2562Download
๓๗๖/๒๕๖๒แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างและปรับปรุง10-09-2562Download
๓๗๕/๒๕๖๒แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (เพิ่มเติม)10-09-2562Download
๓๗๔/๒๕๖๒แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์10-09-2562Download
๓๖๙/๒๕๖๒แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒04-09-2562Download
๓๖๓/๒๕๖๒แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม และพิธีประจำกองลูกเสือเนตรนารีวิสามัญ ประจำปี ๒๕๖๒30-08-2562Download
๓๖๒/๒๕๖๒แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการ การจัดกิจกรรม รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด29-08-2562Download
๓๕๗/๒๕๖๒การอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนนักศึกษา ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒27-08-2562Download