ทั้งหมด 316 รายการ

หน้า 26 / 32

เลขที่เรื่องวันที่ดาวน์โหลด
๓๗๔/๒๕๖๒แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์10-09-2562Download
๓๖๙/๒๕๖๒แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒04-09-2562Download
๓๖๓/๒๕๖๒แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม และพิธีประจำกองลูกเสือเนตรนารีวิสามัญ ประจำปี ๒๕๖๒30-08-2562Download
๓๖๒/๒๕๖๒แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการ การจัดกิจกรรม รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด29-08-2562Download
๓๕๗/๒๕๖๒การอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนนักศึกษา ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒27-08-2562Download
๓๔๙/๒๕๖๒แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการเทศน์มหาชาติ เวสสันดรชาดก ประจำปี ๒๕๖๒26-08-2562Download
๓๕๒/๒๕๖๒แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการ EchoVe English เพื่อการพัฒนาภาษาอังกฤษสู่อาชีพ23-08-2562Download
๓๕๑/๒๕๖๒แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒22-08-2562Download
๓๔๔/๒๕๖๒แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๔ ละโว้เกมส์22-08-2562Download
๓๔๓/๒๕๖๒แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการประดับแถบ ๒ สี (Day camp) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒22-08-2562Download
๓๔๑/๒๕๖๒การอยู่เวรยามรักษาการณ์สถานที่ราชการประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒22-08-2562Download
๓๒๒/๒๕๖๒แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓06-08-2562Download
๓๑๒/๒๕๖๒แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพันปีหลวง06-08-2562Download
๓๐๖/๒๕๖๒การอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนนักศึกษา ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒30-07-2562Download
๓๐๔/๒๕๖๒แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะคุรภัณฑ์มาตรฐานขั้นพื้นฐาน30-07-2562Download