ทั้งหมด 342 รายการ

หน้า 26 / 35

เลขที่เรื่องวันที่ดาวน์โหลด
๕๐๓/๒๕๖๒แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอศจ. ๒๕๖๒06-12-2562Download
๔๙๐/๒๕๖๒แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา ๒๕๖๒22-11-2562Download
๔๗๕/๒๕๖๒การอยู่เวรยามรักษาการณ์สถานที่ราชการประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒19-11-2562Download
๔๖๕/๒๕๖๒แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการ ลดผู้สูบรายเก่า เฝ้าระวังผู้สูบรายใหม่15-11-2562Download
๔๖๗/๒๕๖๒แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ระดับสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๒ ใหม่12-11-2562Download
๔๖๑/๒๕๖๒แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการควบคุมนร.,นศ. แข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับอศจ. ประจำปี ๒๕๖๒12-11-2562Download
๔๕๗/๒๕๖๒แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการธรรมศึกษาในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒12-11-2562Download
๔๕๓/๒๕๖๒แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง สีสันแห่งสายน้ำท่าจีน ประจำปี ๒๕๖๒07-11-2562Download
๔๕๔/๒๕๖๒แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภายในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒06-11-2562Download
๔๔๗/๒๕๖๒แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒06-11-2562Download
๔๔๕/๒๕๖๒แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการการแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒06-11-2562Download
๔๓๘/๒๕๖๒แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒29-10-2562Download
๔๓๐/๒๕๖๒การอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนนักศึกษา ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒29-10-2562Download
๔๒๙/๒๕๖๒แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ราชการ (เพิ่มเติม)(๘)24-10-2562Download
๔๒๔/๒๕๖๒การอยู่เวรยามรักษาการณ์สถานที่ราชการประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒22-10-2562Download