ทั้งหมด 316 รายการ

หน้า 29 / 32

เลขที่เรื่องวันที่ดาวน์โหลด
๑๕๓/๒๕๖๒แต่งตั้งคณะกรรมการรับซองและเปิดซองประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหาร วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม17-05-2562Download
๑๙๗/๒๕๖๒แต่งตั้งครูที่ปรึกษาชมรม ประจำภาคเรียนที่ ๑-๒๕๖๒15-05-2562Download
๑๘๗/๒๕๖๒แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒14-05-2562Download
๑๗๙/๒๕๖๒แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ค่ายวิถีธรรมนำชีวิต นักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒07-05-2562Download
๑๗๘/๒๕๖๒การตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒04-05-2562Download
๑๘๑/๒๕๖๒การอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนนักศึกษา ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒04-05-2562Download
๑๗๕/๒๕๖๒แต่งตั้งครูที่ปรึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๑-๒๕๖๒03-05-2562Download
๑๔๕/๒๕๖๒แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตามมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒02-05-2562Download
๑๗๓/๒๕๖๒การอยู่เวรยามรักษาการณ์สถานที่ราชการประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒02-05-2562Download
๑๔๘/๒๕๖๒แต่งตั้งคณะกรรมการรับมอบตัวนักเรียนนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. ปวส. ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (รอบ ๒)03-04-2562Download
๑๓๔/๒๕๖๒การอยู่เวรยามรักษาการณ์สถานที่ราชการประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๒27-03-2562Download
๑๒๖/๒๕๖๒การสอบมาตรฐานวิชาชีพ ของนักเรียนรูปแบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๑27-03-2562Download
๑๒๔/๒๕๖๒แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๑27-03-2562Download
๑๒๓/๒๕๖๒แต่งตั้งคณะกรรมการให้การสนับสนุนงานเทศกาลนมัสการปิดทองหลวงพ่อวัดไร่ขิง ประจำปี ๒๕๖๒ (เพิ่มเติม)27-03-2562Download
๑๒๒/๒๕๖๒แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินการโครงการ รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายในสถานศึกษา ช่วงสงกรานต์27-03-2562Download