ทั้งหมด 316 รายการ

หน้า 3 / 32

เลขที่เรื่องวันที่ดาวน์โหลด
๓๐๖/๒๕๖๕การอยู่เวรยามรักษาการณ์สถานที่ราชการประจำเดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕29-08-2565Download
๒๙๕/๒๕๖๕แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา ๒๕๖๕24-08-2565Download
๒๒๑/๒๕๖๕แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการโรงเรียนรักษาศีล ๕ วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕24-08-2565Download
๒๖๕/๒๕๖๕แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำแผนปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖05-08-2565Download
๒๖๔/๒๕๖๕แต่งตั้งคณะกรรมการนำเสนอผลงานการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคกลาง (รูปแบบออนไลน์)02-08-2565Download
๒๕๕/๒๕๖๕แต่งตั้งกลุ่มปฏิบัติกิจกรรมในวันสำคัญต่างๆ ของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์27-07-2565Download
๒๕๓/๒๕๖๕การอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษา ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕27-07-2565Download
๒๕๒/๒๕๖๕แต่งตั้งคณะกรรมการอบรมโครงการโรงเรียนรักษาศีล ๕ วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม ปีการศึกษา ๒๕๖๕27-07-2565Download
๒๕๑/๒๕๖๕การอยู่เวรยามรักษาการณ์สถานที่ราชการประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕27-07-2565Download
๒๓๘/๒๕๖๕แต่งตั้งคณะกรรมการการเขียนแผนฝึกอาชีพในสถานประกอบการ20-07-2565Download
๒๓๐/๒๕๖๕แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมสัมมนาครูฝึกในสถานประกอบการ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี20-07-2565Download
๑๕๐/๒๕๖๕แต่งตั้งคณะกรรมการครูนิเทศก์ นักเรียนนักศึกษาฝึกงาน/ฝึกอาชีพ ในสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕20-07-2565Download
๐๑๕/๒๕๖๕แต่งตั้งคณะกรรมการการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครปฐม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕18-07-2565Download
๒๓๗/๒๕๖๕แต่งตั้งคณะกรรมการการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับสถานศึกษา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕18-07-2565Download
๒๑๘/๒๕๖๕แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕08-07-2565Download