ทั้งหมด 342 รายการ

หน้า 3 / 35

เลขที่เรื่องวันที่ดาวน์โหลด
209-2566แต่งตั้งครูเวรรักษาการณ์ ประจำเดือน พฤษภาคม 256628-04-2566Download
196-2566แต่งตั้งครูที่ปรึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 256628-04-2566Download
156-2566แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 256512-04-2566Download
181-2566แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองรายการหนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 256603-04-2566Download
180-2566แต่งตั้งคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่ายจัดซื้อหนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 256603-04-2566Download
178/2566การอยู่เวรยามรักษาการณ์สถานที่ราชการประจำเดือนเมษายน 256631-03-2566Download
120/2566แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการซ่อมกิจกรรมชมรมวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 256518-03-2566Download
130/2566แต่งตั้งคณะกรรมการปฐมนิเทศ นักศึกษาฝึกอาชีพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 256614-03-2566Download
102/2566การอยู่เวรยามรักษาการณ์สถานที่ราชการประจำเดือนมีนาคม 256628-02-2566Download
๕๒๗/๒๕๖๕การอยู่เวรยามรักษาการณ์สถานที่ราชการประจำเดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖29-12-2565Download
๒๓๗/๒๕๖๕การแต่งตั้งคณะกรรมการระดับสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา (V-Net) ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ 26-12-2565Download
๕๒๔/๒๕๖๕แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕26-12-2565Download
๔๘๘/๒๕๖๕การอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษา ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕30-11-2565Download
๔๗๓/๒๕๖๕การอยู่เวรยามรักษาการณ์สถานที่ราชการประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕30-11-2565Download
๔๖๗/๒๕๖๕แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภายในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 17-11-2565Download