ทั้งหมด 342 รายการ

หน้า 31 / 35

เลขที่เรื่องวันที่ดาวน์โหลด
๒๔๒/๒๕๖๒การอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนนักศึกษา ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒28-06-2562Download
๒๔๖/๒๕๖๒แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการกิจกรรมวันสุนทรภู่ และวันภาษาไทยแห่งชาติ21-06-2562Download
๒๒๑/๒๕๖๒การอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนนักศึกษา ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒28-05-2562Download
๒๑๖/๒๕๖๒การอยู่เวรยามรักษาการณ์สถานที่ราชการประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒24-05-2562Download
๒๐๖/๒๕๖๒แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการพิธีไหว้ครูและไหว้ครูช่าง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒23-05-2562Download
๒๐๗/๒๕๖๒แต่งตั้งครูเวรรักษาการณ์ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒21-05-2562Download
๑๕๓/๒๕๖๒แต่งตั้งคณะกรรมการรับซองและเปิดซองประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหาร วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม17-05-2562Download
๑๙๗/๒๕๖๒แต่งตั้งครูที่ปรึกษาชมรม ประจำภาคเรียนที่ ๑-๒๕๖๒15-05-2562Download
๑๘๗/๒๕๖๒แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒14-05-2562Download
๑๗๙/๒๕๖๒แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ค่ายวิถีธรรมนำชีวิต นักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒07-05-2562Download
๑๗๘/๒๕๖๒การตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒04-05-2562Download
๑๘๑/๒๕๖๒การอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนนักศึกษา ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒04-05-2562Download
๑๗๕/๒๕๖๒แต่งตั้งครูที่ปรึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๑-๒๕๖๒03-05-2562Download
๑๔๕/๒๕๖๒แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตามมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒02-05-2562Download
๑๗๓/๒๕๖๒การอยู่เวรยามรักษาการณ์สถานที่ราชการประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒02-05-2562Download