ทั้งหมด 316 รายการ

หน้า 5 / 32

เลขที่เรื่องวันที่ดาวน์โหลด
๑๖๘/๒๕๖๕แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าราชการ (เพิ่มเติม)02-06-2565Download
๑๓๙/๒๕๖๕แต่งตั้งครูที่ปรึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕02-06-2565Download
๑๖๐/๒๕๖๕การอยู่เวรยามรักษาการณ์สถานที่ราชการประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕30-05-2565Download
๑๓๕/๒๕๖๕แต่งตั้งคณะกรรมการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกงาน ปีการศึกษา ๒๕๖๕06-05-2565Download
๑๒๙/๒๕๖๕การอยู่เวรยามรักษาการณ์สถานที่ราชการประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕29-04-2565Download
๑๑๗/๒๕๖๕การรับลงทะเบียนนักเรียน ระดับชั้น ปวช.๑,๒,๓ และนักศึกษาระดับปวส.๑ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕19-04-2565Download
๗๔/๒๕๖๕แต่งตั้งคณะกรรมการรับมอบตัวนักเรียนนักศึกษา เข้าศึกษาต่อระดับปวช.๑ และปวส.๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 11-03-2565Download
๗๓/๒๕๖๕แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔11-03-2565Download
๖๑/๒๕๖๕การรับลงทะเบียนนักศึกษา ระดับชั้นปวส.๒ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 11-03-2565Download
๗๒/๒๕๖๕แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเรียนการสอน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๔11-03-2565Download
๖๕/๒๕๖๕แต่งตั้งคณะกรรมการการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ สนามสอบวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม04-03-2565Download
๕๐/๒๕๖๕แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินสื่อการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕04-03-2565Download
๖๒/๒๕๖๕การอยู่เวรยามรักษาการณ์สถานที่ราชการประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕28-02-2565Download
๔๙/๒๕๖๕การสอบคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕17-02-2565Download
๓๖/๒๕๖๕การอยู่เวรยามรักษาการณ์สถานที่ราชการประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕31-01-2565Download