ทั้งหมด 316 รายการ

หน้า 6 / 32

เลขที่เรื่องวันที่ดาวน์โหลด
๖๕/๒๕๖๕แต่งตั้งคณะกรรมการการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ สนามสอบวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม04-03-2565Download
๕๐/๒๕๖๕แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินสื่อการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕04-03-2565Download
๖๒/๒๕๖๕การอยู่เวรยามรักษาการณ์สถานที่ราชการประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕28-02-2565Download
๔๙/๒๕๖๕การสอบคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕17-02-2565Download
๓๖/๒๕๖๕การอยู่เวรยามรักษาการณ์สถานที่ราชการประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕31-01-2565Download
๒/๒๕๖๕แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าราชการ (เพิ่มเติม)07-01-2565Download
๔๒๙/๒๕๖๔แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการลดปัญหาการออกกลางคัน (เยี่ยมบ้านนักเรียน)05-01-2565Download
๓๙๙/๒๕๖๔แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔28-12-2564Download
๓๗๗.๑/๒๕๖๔แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการควบคุมนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมประชุมวิชาการอวท. ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔28-12-2564Download
๔๓๒/๒๕๖๔แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔28-12-2564Download
๔๓๖/๒๕๖๔การอยู่เวรยามรักษาการณ์สถานที่ราชการประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕28-12-2564Download
๔๐๔/๒๕๖๔แต่งตั้งคณะกรรมการรับมอบตัวนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปวช., ปวส. รอบโควต้า ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕28-12-2564Download
๔๓๐/๒๕๖๔แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าราชการ (เพิ่มเติม)21-12-2564Download
๓๙๘/๒๕๖๔แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภายในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔16-12-2564Download
๓๙๓/๒๕๖๔แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปวช. และระดับปวส. ปีการศึกษา ๒๕๖๕16-12-2564Download