ทั้งหมด 342 รายการ

หน้า 8 / 35

เลขที่เรื่องวันที่ดาวน์โหลด
๑๒๙/๒๕๖๕การอยู่เวรยามรักษาการณ์สถานที่ราชการประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕29-04-2565Download
๑๑๗/๒๕๖๕การรับลงทะเบียนนักเรียน ระดับชั้น ปวช.๑,๒,๓ และนักศึกษาระดับปวส.๑ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕19-04-2565Download
๗๔/๒๕๖๕แต่งตั้งคณะกรรมการรับมอบตัวนักเรียนนักศึกษา เข้าศึกษาต่อระดับปวช.๑ และปวส.๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 11-03-2565Download
๗๓/๒๕๖๕แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔11-03-2565Download
๖๑/๒๕๖๕การรับลงทะเบียนนักศึกษา ระดับชั้นปวส.๒ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 11-03-2565Download
๗๒/๒๕๖๕แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเรียนการสอน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๔11-03-2565Download
๖๕/๒๕๖๕แต่งตั้งคณะกรรมการการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ สนามสอบวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม04-03-2565Download
๕๐/๒๕๖๕แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินสื่อการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕04-03-2565Download
๖๒/๒๕๖๕การอยู่เวรยามรักษาการณ์สถานที่ราชการประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕28-02-2565Download
๔๙/๒๕๖๕การสอบคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕17-02-2565Download
๓๖/๒๕๖๕การอยู่เวรยามรักษาการณ์สถานที่ราชการประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕31-01-2565Download
๒/๒๕๖๕แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าราชการ (เพิ่มเติม)07-01-2565Download
๔๒๙/๒๕๖๔แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการลดปัญหาการออกกลางคัน (เยี่ยมบ้านนักเรียน)05-01-2565Download
๓๙๙/๒๕๖๔แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔28-12-2564Download
๓๗๗.๑/๒๕๖๔แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการควบคุมนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมประชุมวิชาการอวท. ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔28-12-2564Download