ทั้งหมด 316 รายการ

หน้า 8 / 32

เลขที่เรื่องวันที่ดาวน์โหลด
๓๕๗/๒๕๖๔แต่งตั้งครูที่ปรึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔01-12-2564Download
๓๖๗/๒๕๖๔แก้ไขเพิ่มเติมแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔19-11-2564Download
๓๔๓/๒๕๖๔การอยู่เวรยามรักษาการณ์สถานที่ราชการประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔29-10-2564Download
๓๓๓/๒๕๖๔แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ราชการ (เพิ่มเติม)15-10-2564Download
๓๒๔/๒๕๖๔แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์08-10-2564Download
๓๑๗/๒๕๖๔แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔04-10-2564Download
๓๒๐/๒๕๖๔แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ราชการ (เพิ่มเติม)04-10-2564Download
๓๑๘/๒๕๖๔แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา01-10-2564Download
๓๑๑/๒๕๖๔ แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ราชการ 30-09-2564Download
๓๑๐/๒๕๖๔การอยู่เวรยามรักษาการณ์สถานที่ราชการประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔30-09-2564Download
๒๖๑/๒๕๖๔แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ราชการ (เพิ่มเติม)31-08-2564Download
๒๖๐/๒๕๖๔การอยู่เวรยามรักษาการณ์สถานที่ราชการประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔31-08-2564Download
๒๕๒/๒๕๖๔แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ราชการ (เพิ่มเติม)26-08-2564Download
๒๔๘/๒๕๖๔แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะพึ่งประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix It จิตอาสา) ประจำปี ๒๕๖๔20-08-2564Download
๒๓๑/๒๕๖๔แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการลดปัญหาการออกกลางคัน (เยี่ยมบ้านนักเรียน) ตามแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-๑๙09-08-2564Download