ทั้งหมด 186 รายการ

หน้า 1 / 19

เรื่องวันที่ดาวน์โหลด
เล่ม แผนปฎิบัติราชการ ปีงบประมาณ 256718-03-2567Download
ประกาศราคากลาง - รับฟังคำวิจารณ์ ชุดปฏิบัติการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมควบคุม PCL พร้อมแผงฝึกทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ตามมาตรฐาน EEC วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม ตำบลไร่ซิง อำเภอสามพราน จังทวัดนครปฐม14-03-2567Download
เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมควบคุม PCL พร้อมแผงฝึกทดสอบมาตรฐาน ฝีมือแรงงานแห่งชาติ ตามมาตรฐาน EEC วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)14-03-2567Download
ประกาศ ยืนยันการใช้คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมควบคม PCL11-03-2024Download
เรื่อง ประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเรียนรู้ การเขียนโปรแกรมควบคุม PCL 04-03-2567Download
ประกาศผลการซ่อมกิจกรรมองค์การวิชาชีพ รอบที่ 2-4 ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 256509-05-2566Download
ผลการสอบแก้ตัว ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 256524-03-2566Download
เปิดทำการซ่อมกิจกรรมชมรมวิชาชีพ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 256518-03-2566Download
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 2 ตำแหน่ง15-03-2566Download
ผลการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 256508-03-2566Download
กำหนดการลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 256528-02-2566Download
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม26-12-2565Download
ปฏิทินการปฏิบัติงานการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม26-12-2565Download
ขายวัสดุชำรุด21-12-2565Download
การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖30-11-2565Download