ทั้งหมด 181 รายการ

หน้า 13 / 19

เรื่องวันที่ดาวน์โหลด
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการออกแบบและเขียนแบบ จำนวน ๒๐ เครื่อง ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)07-12-2563Download
ปฎิทินการปฎิบัติงานการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม02-12-2563Download
ประกาศให้นักเรียนนักศึกษาพ้นสภาพ02-12-2563Download
ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาระบบสิทธิพิเศษ (โควต้า) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔02-12-2563Download
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการออกแบบและเขียนแบบ จำนวน ๒๐ เครื่อง ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)26-11-2563Download
รับสมัครคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาระบบสิทธิพิเศษ(โควต้า)ประจำปี ๒๕๖๔23-11-2563Download
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานเขียนแบบ18-11-2563Download
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔26-10-2563Download
ยืนยันการใช้คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์เขียนแบบ22-10-2563Download
แจ้งกำหนดการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓21-10-2563Download
อัตราค่าลงทะเบียนรายวิชาหลักสูตร ปวส.ภาคปกติและทวิภาคี,ปวช.๑,๒,๓21-10-2563Download
กำหนด วัน เวลา การลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ ๒-๒๕๖๓ (แก้ไข)20-10-2563Download
เชิญชวนเข้าร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียด(ร่าง)คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์14-10-2563Download
รายชื่อนักเรียนนักศึกษาไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค(ขร.)เทอม๑๖๓ รอบที่ ๑08-10-2563Download
แจ้งเลื่อนการปฏิบัติงานของงานวัดผลและประเมินผล ๑-๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒08-10-2563Download