ทั้งหมด 106 รายการ

หน้า 2 / 11

เรื่องวันที่ดาวน์โหลด
ผลการเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (แผนกวิชาช่างยนต์)30-03-2564Download
แจ้งเลื่อนการปฏิบัติงานของงานวัดผลและประเมินผล ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓26-03-2564Download
กำหนด วัน เวลา การลงทะเบียนเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔26-03-2564Download
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม ปีการศึกษา 2564 (แก้ไขเพิ่มเติม)24-03-2564Download
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม ปีการศึกษา 256424-03-2564Download
กำหนดการสอบของนักเรียนนักศึกษาที่อยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓18-03-2564Download
การจัดการเรียนสอน ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓15-03-2564Download
แจ้งกำหนดการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓15-03-2564Download
ประกาศเลขที่นั่งสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (V-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ สนามสอบวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม11-03-2564Download
ขายพัสดุชำรุด02-03-2564Download
ปฏิทินการปฏิบัติงานการสอนมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ร่างแก้ไข) วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม22-02-2564Download
ประกาศผลสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน (ภาษาอังกฤษ)18-02-2564Download
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระบบสิทธิพิเศษ (โควตา) ระดับปวช. และระดับปวส. ปีการศึกษา ๒๕๖๔18-02-2564Download
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน (ภาษาอังกฤษ) 11-02-2564Download
ขยายเวลารับมอบตัวนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อระบบโควตา ระดับปวช. และปวส. ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 03-02-2564Download