ทั้งหมด 106 รายการ

หน้า 6 / 11

เรื่องวันที่ดาวน์โหลด
รับสมัครคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาระบบสิทธิพิเศษ(โควต้า)ประจำปี ๒๕๖๔23-11-2563Download
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานเขียนแบบ18-11-2563Download
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔26-10-2563Download
ยืนยันการใช้คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์เขียนแบบ22-10-2563Download
แจ้งกำหนดการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓21-10-2563Download
อัตราค่าลงทะเบียนรายวิชาหลักสูตร ปวส.ภาคปกติและทวิภาคี,ปวช.๑,๒,๓21-10-2563Download
กำหนด วัน เวลา การลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ ๒-๒๕๖๓ (แก้ไข)20-10-2563Download
เชิญชวนเข้าร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียด(ร่าง)คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์14-10-2563Download
รายชื่อนักเรียนนักศึกษาไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค(ขร.)เทอม๑๖๓ รอบที่ ๑08-10-2563Download
แจ้งเลื่อนการปฏิบัติงานของงานวัดผลและประเมินผล ๑-๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒08-10-2563Download
แจ้งเลื่อนการปฏิบัติงานของงานวัดผลและประเมินผล ภาคเรียนที่ ๑-๒๕๖๓02-09-2563Download
ระเบียบวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม ว่าด้วยการแต่งกายและเครื่องแบบฯ14-08-2563Download
การจัดตั้งกลุ่มชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) ประจำภาคเรียนที่ ๑-๒๕๖๓31-07-2563Download
แจ้งปฏิทินการปฏิบัติงานของงานฝ่ายวิชาการ ภาคเรียนที่ 1/256303-07-2563Download
ประกาศผลสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ28-05-2563Download