ทั้งหมด 14 รายการ

หน้า 1 / 2

เรื่องวันที่ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์ "การเป็นเจ้าของธุรกิจ" งานศูนย์บ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม21-06-2565Download
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 256328-11-2563Download
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 256423-11-2563Download
แผนพัฒนาสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 256723-11-2563Download
คู่มือ ศธ.02 ออนไลน์ สำหรับครูผู้สอน23-11-2563Download
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ปี 256223-11-2563Download
มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม23-11-2563Download
คู่มือการประเมินตนเอง ID-PLAN ของครูสายงานการสอน23-11-2563Download
แบบประเมินสมรรถนะ (แบ่งตามวิทยาฐานะ)23-11-2563Download
รายละเอียดการประเมินสมรรถนะการปฏิบัติหน้าที่23-11-2563Download
แบบบันทึกคะแนนสำหรับนักเรียน ระดับชั้น ปวช.1-323-11-2563Download
แบบบันทึกคะแนนสำหรับนักศึกษา ระดับชั้น ปวส.1-223-11-2563Download
รายงานการประเมินตนเอง SAR ประจำปีการศึกษา 256123-11-2563Download
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 256223-11-2563Download