ทั้งหมด 18 รายการ

หน้า 1 / 2

เรื่องวันที่ดาวน์โหลด
ประกาศ ขายทอดตลาดพัพัสดุชำรุด ประจำปี 256609-07-2567Download
ประกาศผู้ชนเะการเสนอราคาปรับปรุงหลังคา วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม02-07-2567Download
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อชุดปฏิบัติการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมควบคุม PLCพร้อมแผงฝึกทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ตามมาตรฐาน EEC วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)27-06-2567Download
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม เรื่อง ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ22-05-2567Download
ประชาสัมพันธ์ "การเป็นเจ้าของธุรกิจ" งานศูนย์บ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม21-06-2565Download
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 256328-11-2563Download
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 256423-11-2563Download
แผนพัฒนาสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 256723-11-2563Download
คู่มือ ศธ.02 ออนไลน์ สำหรับครูผู้สอน23-11-2563Download
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ปี 256223-11-2563Download
มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม23-11-2563Download
คู่มือการประเมินตนเอง ID-PLAN ของครูสายงานการสอน23-11-2563Download
แบบประเมินสมรรถนะ (แบ่งตามวิทยาฐานะ)23-11-2563Download
รายละเอียดการประเมินสมรรถนะการปฏิบัติหน้าที่23-11-2563Download
แบบบันทึกคะแนนสำหรับนักเรียน ระดับชั้น ปวช.1-323-11-2563Download