วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม

รวมกิจกรรมต่าง ๆ ของวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
วิทยาลัยกรอาชีพนครปฐม ได้จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติขึ้น ในวันที่ 4 ธันวาคม 2563 โดยมี นางสาวสุมีนา แดงใจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม ประธานในพิธี พร้อมด้วย นายนิรวัจ นิลเนตร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร, ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ดร.นิศากร เจริญดี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ,ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ และ ข้าราชการ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง และกิจกรรม พ่อ ลูกตัวอย่าง และกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ
นางสาวสุมีนา แดงใจ ผุ้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม กล่าวต้อนรับนักเรียนนักศึกษาเนื่องในวันเปิดเรียนวันแรกหลังการระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอก 2 โดยกำชับเข้มงวดให้ใส่หน้ากากอนามัยที่ถูกต้องตลอดเวลาและเว้นระยะห่างตามที่กำหนด วิทยาลัยมีมาตรการป้องกันการติดเชื้อตั้งแต่หน้าประตูเข้าวิทยาลัยซึ่งมีจุดคัดกรอง อัลกอฮัลร์เจลล้างมือวัดอุณหภูมิ อ่างล้างมือด้วยสบุ่ นำโดยนายนิรวัจ นิลเนตร รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา/ฝ่ายบริหารทรัพากร พาทีมงานปฏิบัติการนี้อย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันการติดในวิทยาลัยการอาชีพนครปฐมของเรา วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
นางสาวสุมีนา แดงใจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม ประธานการสอบสัมภาษณ์นักเรียนนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปวช.และ ปวส.ประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2564 พร้อมด้วยดร.นิศากร เจริญดี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชการ/ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นายนิรวัจ นิลเนตร รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา /ฝ่ายบริหารทรัพยากร คุณครูสิรินาถ อินโอภาส หัวหน้างานวัดผลประเมินผล และหัวหน้าแผนกวิชาคุณครูในแผนก เจ้าหน้าที่ร่วมด้วยช่วยกันปฏิบัติหน้าที่จนเสร็จสิ้นการสอบสัมภาษณ์ การนี้ท่านผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการทั้ง 2 ท่าน หัวหน้างานวัดผลประเมินผลได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังตามโต๊ะสอบสัมภาษณ์ทุกแผนกวิชา รวมยอดเข้าสอบ 425 คน จากยอดผู้สมัครสอบ 467 คน ไม่มาสอบ 42 คน วันที่ 21 มีนาคม 2564 ณ วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม
มาตรการการป้องกันเชื้อโควิด-19 วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม นางสาวสุมีนา แดงใจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม มีมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในวิทยาลัยฯ ระหว่างปิดภาคเรียนเพื่อเตรียมพร้อมการเปิดการเรียนการสอนในเดือนมิถุนายน 2564 โดยมอบหมายให้นายนิรวัจ นิลเนตร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร/ฝ่ายแผนงานและความร่วม ประสานงานขอความอนุเคราะห์รถขนน้ำเทศบาลเมืองตำบลไร่ขิงมาช่วยฉีดน้ำล้างถนนทางเข้าวิทยาลัยฯโรงอาหารโดม ทำให้วิทยาลัยฯมีความสะอาดมากยิ่งขี้น เราขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีและผู้ที่เกี่ยวข้องของเทศบาลมานะโอกาสนี้ ส่วนการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อตามที่ต่างๆของ วิทยาลัยฯ เราทีมงานอาคารสถานที่ดำเนินการาเอง ทั้งนี้อยู่ในความควบคุมกำกับดูแลของรองฯนิรวัจ นิลเนตร และคุณครูพงษ์ศักดิ์ พลายศรี หัวงานอาคารสถานที่ เป็นกันเอง
นางสาวสุมีนา แดงใจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม มอบหมายให้นายนิรวัจ นิลเนตร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร/ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เป็นประธานพิธีกิจกรรมโครงการวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ วันที่ 1 กรกฎาคม ประจำปี 2564 โดยมีหัวหน้างานลกูเสือผู้กล่าวรายงานและคุณครูผู้กำกับลูกเสือร่วมพิธี วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ณ ลานโดม วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม
โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕
วันที่ 14 ธันวาคม 2563 นางสาวสุมีนา แดงใจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม มอบหมายให้ นายนิรวัจ นิลเนตร รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการ นักเรียน นักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมทั้ง ข้าราชการ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา
นางสาวสุมีนา แดงใจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม มอบหมายให้นายนิรวัจ นิลเนตร รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา/ฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธานเปิดโครงการ"ตอบปัญหารการตลาด"ปีการศึกษา 2563 โดยมีคุณครูธวัลรัตน์ ปิ่นสุภา ผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมด้วยครูในแผนกร่วมดำเนินกิจกรรมนี้ วันที่ 1 มีนาคม 2564 ณ แผนกวิชาการตลาด วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม
การปัจฉิมนิเทศนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา563 นางสาวสุมีนา แดงใจ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการปัจฉิมนิเทศนักเรียนนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีนายนิรวัจ นิลเนตร รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการ นักเรียนนักศึกษา/ฝ่ายบริหารทรัพยากร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ พร้อมด้วยคุณครูรัตนาภรณ์ นาคสั่ว หัวหน้างานแนะแนว หัวหน้าแผนกวิชา คุณครูและเจ้าหน้าที่ที่เป็นกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม ได้เชิญสถานประกอบการ สำนักงานจัดหางานนครปฐมและสถานศึกษาต่างๆมาให้ความรู้ชี้แนะแนวทางการหางานทำและศึกษาต่อ วันที่ 1 เมษายน 2564 ณ ลานโดมวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม
ผอ.พร้อมผู้บริหาร วก.นฐ.มอบชุด PPE ให้กับ รพ.เมตตาประชารักษ์ นางสาวสุมีนา แดงใจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม พร้อมด้วยนายนิรวัจ นิลเนตร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร/ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ดร.นิศากร เจริญดี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นางจินตนา เมฆลอย ตำแหน่งข้าราชการครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ขอมอบชุด PPE(Personal Protective Equipment) จำนวน 20 ชุด เป็นเครื่องแต่งกายพิเศษและวัสดุอุปกรณ์ที่บุคคลใช้สวมใส่ปกปิดร่างกายเพื่อป้องกันและสัมผัสเชื้อโรค ให้กับโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง) ต.ไร่ขิงอ.สามพราน จ.นครปฐม ซึ่งรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเป็นผู้รับมอบ เพื่อใช้ในภารกิจต่างๆของโรงพยาบาลต่อไป วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 ณ โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์
นางสาวสุมีนา แดงใจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครปฐมรวมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ อาคารโดมเอนกประสงค์
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวสุมีนา แดงใจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมส่งเสริมความปลอดภัยสร้างวินัยจราจรในสถานศึกษา พร้อมด้วยนายนิรวัจ นิลเนตร รองฯฝ่ายแผนและความร่วมมือ/ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ดร.นิศากร เจริญดี รองฯฝ่ายวิชาการ/ฝ่ายบริหารทรัพยากร ร่วมเป็นเกียรติและคณะกรรมการดำเนินงาน โดยครูสุธา กรอบพุดชา ผู้ช่วยโครงการกล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ วิทยาลัยการอาชีพนครปฐมดำเนินการร่วมกับบริษัท โล้วเฮงหมง มอเตอร์ จำกัด มีนักเรียนนักศึกษาเข้ารับการอบรมครั้งนี้ 223 คน ณ ห้องประชุมปาริชาต วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม
วันที่ 15 ธันวาคม 2563 นายอรรถพล สังขวาสี รองเลขาธิการคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา ประธานพิธีเปิดงาน Show & Share ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม โดยมีนางสาวสุมีนา แดงใจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม พร้อมด้วย นายนิรวัจ นิลเนตร รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา,ฝ่ายบริการทรัพยากร และ ดร.นิศากร เจริญดี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ,ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ พร้อมทั้ง งานแนะแนว เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
นางสาวสุมีนา แดงใจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม มอบหมายให้นายนิรวัจ นิลเนตร รองผู้อำนวย การฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา/ฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ"สัมมนาการตลาด" โดยตัวแทนนักเรียนนักศึกษากล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ พร้อมด้วยคุณครูกมลพร ปุ่นแก้ว หัวหน้าแผนกวิชา และคุณครูในแผนกร่วมกันดำเนินกิจกรรม ในการนี้ได้เชิญวิทยากร ภายนอกมาบรรยาย วันที่ 2 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมปาริชาต
ร่วมพิธีเปิดงานนมัสการปิดทองหลวงพ่อวัดไร่ขิง นางสาวสุมีนา แดงใจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการนายนิรวัจ นิลเนตร รองฯฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา/ฝ่ายบริหารทรัพยากร และคุณครู นักเรียน ร่วมพิธีเปิดงานนมัสการปิดทององค์หลวงพ่อวัดไร่ขิง ประจำปี 2564 และคุณครู นักเรียนนักศึกษาพร้อมใจมีจิตอาสาช่วยงานนมัสการปิดทององค์หลวงพ่อวัดไร่ขิง ตามจุดต่าง ๆที่วัดจัดไว้ ระหว่างวันที่ 3-11 เมษายน 2564 ณ วัดไร่ขิงพระอารามหลวง ต. ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม
วิทยาลัยการอาชีพนครปฐมร่วมบริจาคโลหิตให้กับรพ.เมตตาประชารักษ์ เวลา 09.30 น. นางสาวสุมีนา แดงใจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม พร้อมด้วยคุณครูเจ้าหน้าที่หลายท่านพร้อมใจกันร่วมบริจาคโลหิตให้กับโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง)เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องการโลหิตด่วน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 ซึ่งขยายวงกว้างมากขึ้นเรื่อยๆ การนี้ท่านผู้อำนวยการได้คอยให้กำลังใจพร้อมช่วยเหลือกับคุณครูและน้องๆตลอดเวลา ณ วัดไร่ขิงพระอารามหลวง
ท่านผอ.สุมีนา แดงใจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม ให้เกียรติมาเป็นประธานการชุมนุมรอบกองไฟ โดยมีนายนิรวัจ นิลเนตร รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา และผู้กำกับ กองลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม เป็นผู้ต้อนรับ ในคืนวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ณ ค่ายชัยปิติ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
นางสาวสุมีนา แดงใจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด สถานศึกษาขนาดกลาง จ.นครปฐม โดยมีนายพุทธพร ปราโมทย์ ผู้อำนวยวิทยาลัยเทคนิคนครปฐม ประธานกรรมการและรองผู้อำนวยการฝ่ายในอศจ.ร่วมเป็นกรรมการ 21 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุม 2 วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม
นางสาวสุมีนา แดงใจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม พร้อมด้วยนายนิรวัจ นิลเนตร รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา/ฝ่ายบริหารทรัพยากร ดร.นิศากร เจริญดี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ/ฝ่ายแผนงาน และความร่วมมือ และคุณครูที่คุมนักเรียนเข้าแข่งขัน เข้าร่วมประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยและ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ/ทักษะพื้นฐานระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครปฐม ประจำปีการศึกษา 256 วันที่ 4 มีนาคม 2564 ณ วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม
สอบ V- NET ประจำปีการศึกษา2563 นางสาวสุมีนา แดงใจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม เป็นประธานในการสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา(V-NET) ด้วยระบบดิจิทัล ประจำปีการศึกษา2563 สนามสอบวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม พร้อมด้วยดร.นิศากร เจริญดี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ/ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นายนิรวัจ นิลเนตร รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา/ฝ่ายบริหารทรัพยากร คุณครูสิรินาถ อินโอภาส หัวหน้างานวัดผลประเมินผลคุณครูที่เป็นกรรมการคุมสอบ การสอบครั้งนี้มีนักเรียนจากวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล มาร่วมสอบณสนามสอบนี้ด้วย วันที่ 6 เมษายน 2564 ณ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม
วันที่ 24 มิถุนายน 2564 นางสาวสุมีนา แดงใจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม พร้อมด้วย นายนิรวัจ นิลเนตร รองฝ่ายบริหารทรัพยากรฯ/ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ดร.นิศากร เจริญดี รองฝ่ายวิชาการ และคุณครูจินตนา เมฆลอย ข้าราชการครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ต้อนรับคณะกรรมการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครปฐม ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม