นางรัศมี นิลเนตร

หัวหน้าแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์


นางรัศมี นิลเนตร

หัวหน้าแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์

นายอนนท์ ทาเทียว

ครูประจำแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์

นายศิวกานต์ ศรีวารี

ครูประจำแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์

นายศุภชัย จันทรอัมพร

ครูประจำแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์