นายชัยยุทธ ราษฎร์สภา

หัวหน้าแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง


นายชัยยุทธ ราษฎร์สภา

หัวหน้าแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง

นายจรัญ วรรณประเสริฐ

ครูประจำแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง

นางสาวหัทยา สีพาไชย

ครูประจำแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง

นายรังสรรค์ ลอยแก้ว

ครูประจำแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง