นายสมศักดิ์ เกตสมิง

หัวหน้าแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง


นายสมศักดิ์ เกตสมิง

หัวหน้าแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง

นายชัยยุทธ ราษฏร์สภา

ครูประจำแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง

นายจรัญ วรรณประเสริฐ

ครูประจำแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง

นายอิทธิพล พันธุ

ครูประจำแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง

นางสาวหัทยา สีพาไชย

ครูประจำแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง

นางสาวเจติยา แย้มสุข

ครูประจำแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง