นายจักรพงษ์ ครองยุทธ

หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


นายจักรพงษ์ ครองยุทธ

หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นายกฤษฎา รุ่งคูหา

ครูประจำแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางภรภัทร มีพงษ์เภา

ครูประจำแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางสาวสิรินาถ ชอ้อนชม

ครูประจำแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ