นายวินัย คงประเสริฐ

หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


นายวินัย คงประเสริฐ

หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นายจักรพงษ์ ครองยุทธ

ครูประจำแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นายกฤษฎา รุ่งคูหา

ครูประจำแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางภรภัทร มีพงษ์เภา

ครูประจำแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ