นางสาววิไลลักษณ์ ยะเวียง

หัวหน้าแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ


นางสาววิไลลักษณ์ ยะเวียง

หัวหน้าแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

นางอารียะ น้อยคำ

ครูประจำแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

นางสาวธัชวรรณ ไตรรัตนวุฒิ

ครูประจำแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ