นางสุริศา ฉลาดแพทย์

หัวหน้าแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ


นางสุริศา ฉลาดแพทย์

หัวหน้าแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

นางกัลยาณี ไข่มุกข์

ครูประจำแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

นางเอี่ยมศิริ แก้ววงษ์จันทร์

ครูประจำแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

นางอารียะ น้อยคำ

ครูประจำแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

นางสาววิไลลักษณ์ ยะเวียง

ครูประจำแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ