นายรัฐพล พรหมวงศ์

หัวหน้าแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ


นายรัฐพล พรหมวงศ์

หัวหน้าแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

นางสาววรารัตน์ ทิมหงิม

ครูประจำแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

นางสาวณัฐริกา จอมเจริญ

ครูประจำแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ