นางสาวมาละ แก้วบัวดี

หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์


นางสาวมาละ แก้วบัวดี

หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นายมงคล แก้วประดับ

ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นายพงศ์เอก เหราบัตย์

ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางสาวรัตนาภรณ์ นาคสั่ว

ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นายธนวัต เขื่อนเพชร

ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางปริญา รอดโพธิ์ทอง

ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางสาวบุญธิดา สุขสมัย

ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์