นางสาวมาละ แก้วบัวดี

หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์


นางสาวมาละ แก้วบัวดี

หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางสาวรัตนาภรณ์ นาคสั่ว

ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นายธนวัต เขื่อนเพชร

ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางสาวปริญา สิงห์ชัย

ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางสาวบุญธิดา สุขสมัย

ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นายสำรวย อันจันทึก

ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางสาวนันทพัทธ์ พุกประยูรรัตน์

ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางสาวนงรัตน์ ศรีแจ่มแจ้ง

ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางสาวณีรนุช อาศัย

ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์