นางสาวมาละ แก้วบัวดี

หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์


นางสาวมาละ แก้วบัวดี

หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นายธนวัต เขื่อนเพชร

ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางสาวกันตยา เลิศอรุณรัตน์

ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางสาวปริญา สิงห์ชัย

ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางสาวนงรัตน์ ศรีแจ่มแจ้ง

ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางสาวศศิกาญจน์ มาวัน

ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางสาวศศิณ อึ้งโพธิ์

ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางสาวสวรรยา จันทร์ถาวร

ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางสาวณัฐมล บุญรอด

ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางสาวรัชตะวัน สุบิน

ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์