นางสาวสุมีนา แดงใจ

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม


ผู้บริหารลำดับที่ 11 อ้างอิงจาก ทำเนียบผู้บริหาร เริ่มบริหารงาน ณ ปี พ.ศ. 2563 จนถึง ปัจจุบัน (ติดต่อ) 034-321-284


นางสาวสุมีนา แดงใจ

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม

ผู้บริหารลำดับที่ 11 อ้างอิงจาก ทำเนียบผู้บริหาร เริ่มบริหารงาน ณ ปี พ.ศ. 2563 จนถึง ปัจจุบัน (ติดต่อ) 034-321-284


นางสาวนิศากร เจริญดี

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

( ติดต่อ ) 095-631-9126

นายนิรวัจ นิลเนตร

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

( ติดต่อ ) 081-941-1197