นางสาวสุมีนา แดงใจ

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม


ผู้บริหารลำดับที่ 11 อ้างอิงจาก ทำเนียบผู้บริหาร เริ่มบริหารงาน ณ ปี พ.ศ. 2563 จนถึง ปัจจุบัน (ติดต่อ) 034-321-284


นางสาวสุมีนา แดงใจ

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม

ผู้บริหารลำดับที่ 11 อ้างอิงจาก ทำเนียบผู้บริหาร เริ่มบริหารงาน ณ ปี พ.ศ. 2563 จนถึง ปัจจุบัน (ติดต่อ) 034-321-284


นางสาวสุจีรา วิชาชาติ

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

( ติดต่อ ) 093-6978507

นางสาวนิศากร เจริญดี

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

( ติดต่อ ) 095-631-9126

นายจรัล สุตา

ข้าราชการครู ปฎิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

( ติดต่อ ) 034-321-274

นางสาวนิศากร เจริญดี

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

( ติดต่อ ) 095-631-9126