นายนิรวัจ นิลเนตร

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา


นายนิรวัจ นิลเนตร

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

นายธนวัต เขื่อนเพชร

หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

นายณัฐพล คงคา

หัวหน้างานครูที่ปรึกษา

นายสถาพร วรรณวงศ์ภา

หัวหน้างานปกครอง

นางสาวพัชรี สุวรรณโค

หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

นางอารียะ น้อยคำ

หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

นายหอมจันทร์ แก้วกาสี

หัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน