นายนิรวัจ นิลเนตร

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา


นายนิรวัจ นิลเนตร

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

นายธนวัต เขื่อนเพชร

หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

นายสถาพร วรรณวงศ์กา

หัวหน้างานปกครอง

นางสาวรัตนาภรณ์ นาคสั่ว

หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

นางอารียะ น้อยคำ

หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

นายหอมจันทร์ แก้วกาสี

หัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

นายสุธา กรอบพุดซา

หัวหน้างานครูที่ปรึกษา