นายชนม์ธวัช ภู่ระย้า

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา


นายชนม์ธวัช ภู่ระย้า

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

นางสาววรารัตน์ ทิมหงิม

หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

นายกฤษฎา รุ่งคูหา

หัวหน้างานปกครอง

นางสาวพัชรี สุวรรณโค

หัวหน้างานครูที่ปรึกษา

นายธนวัต เขื่อนเพชร

หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

นายอภิสิทธิ์ กะชิมรัมย์

หัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

นางสาวสมิตา เกตุวรภัทรา

หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน