นางจินตนา เมฆลอย

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา


นางจินตนา เมฆลอย

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

นางสาวสิรินาถ อินโอภาส

หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

นางอารียะ น้อยคำ

หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

นางสาวรัตนาภรณ์ นาคสั่ว

หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

นายวรวิทย์ พลอยแดง

หัวหน้างานปกครอง

นายจรัญ วรรณประเสริฐ

หัวหน้างานครูที่ปรึกษา

นายหอมจันทร์ แก้วกาสี

หัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน