นายชนม์ธวัช ภู่ระย้า

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา


นายชนม์ธวัช ภู่ระย้า

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

นางสาวรัศมี กาสินพิลา

หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

นายกฤษฎา รุ่งคูหา

หัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

นางสาววรารัตน์ ทิมหงิม

หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

นางสาววรารัตน์ ทิมหงิม

หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

นายจรัญ วรรณประเสริฐ

หัวหน้างานครูที่ปรึกษา

นายวรวิทย์ พลอยแดง

หัวหน้างานปกครอง