นางสาวนิศากร เจริญดี

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ


นางสาวนิศากร เจริญดี

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นางสาวนภาพร คงวิจิตร

หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

นายจักรพงษ์ ครองยุทธ

หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

นางสาวพัชรี สุวรรณโค

หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ

นายชัยยุทธ ราษฎร์สภา

หัวหน้างานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์

นางสาวธนิดา ทองแดง

หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการรักษา

นายภรภัทร กัญจนศุข

หัวหน้างานความร่วมมือ