นางสาวนิศากร เจริญดี

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ


นางสาวนิศากร เจริญดี

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นางสาวนภาพร คงวิจิตร

หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

นายจักรพงษ์ ครองยุทธ

หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

นายศักดา การะเวก

หัวหน้างานความร่วมมือ

นายชัยยุทธ ราษฏร์สภา

หัวหน้างานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์

นางจินตนา เมฆลอย

หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการรักษา

นางรัศมี นิลเนตร

หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ