นางสาวนภาพร คงวิจิตร

หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

นายจักรพงษ์ ครองยุทธ

หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

นายชัยยุทธ ราษฎร์สภา

หัวหน้างานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์

นางสาวธนิดา ทองแดง

หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการรักษา

นางสาวพัชรี สุวรรณโค

หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ

นายศักดา การะเวก

หัวหน้างานความร่วมมือ