พ.อ.อ.นพดล ปิ่นมั่น

หัวหน้าแผนกวิชายานยนต์


พ.อ.อ.นพดล ปิ่นมั่น

หัวหน้าแผนกวิชายานยนต์

นายศักดา การะเวก

ครูประจำแผนกวิชายานยนต์

นายณัฐพล คงคา

ครูประจำแผนกวิชายานยนต์

นายสุธา กรอบพุดซา

ครูประจำแผนกวิชายานยนต์

นายจักรกริช อินแขก

ครูประจำแผนกวิชายานยนต์

นายวรวิทย์ พลอยแดง

ครูประจำแผนกวิชายานยนต์