นายจรัล สุตา

หัวหน้าแผนกวิชาเครื่องกล


นายจรัล สุตา

หัวหน้าแผนกวิชาเครื่องกล

นายปรีชาชัด เมฆาวรรณ

ครูประจำแผนกวิชาเครื่องกล

นางสาวสิรินดา แสงกำพลี

ครูประจำแผนกวิชาเครื่องกล

นางสาวสุพัตรา สนธิมูล

ครูประจำแผนกวิชาเครื่องกล

นางสาวสรินาถ อินโอภาส

ครูประจำแผนกวิชาเครื่องกล