นายจรัล สุตา

หัวหน้าแผนกวิชาเครื่องกล


นายจรัล สุตา

หัวหน้าแผนกวิชาเครื่องกล

นายพงษ์ศักดิ์ คงคีรี

ครูประจำแผนกวิชาเครื่องกล

นายภรภัทร กัญจนศุข

ครูประจำแผนกวิชาเครื่องกล

นายอำนาจ ผ่องแผ้ว

ครูประจำแผนกวิชาเครื่องกล

นางสาวสุทธิดา ศรีกรด

ครูประจำแผนกวิชาเครื่องกล