เมนูหลัก
ฝ่ายบริหาร
แผนกวิชา

เรื่อง ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ คลิก ๐๙ พ.ย.๖๑
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ คลิก ๐๗ พ.ย.๖๑
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานกราฟิก ด้วยวิธี (e-bidding) คลิก ๐๕ พ.ย.๖๑
เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ คลิก ๒๙ ต.ค.๖๑
เรื่อง ยืนยันการใช้คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์สำหรับงานกราฟิก คลิก ๑๙ ต.ค.๖๑
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนนักศึกษา ระบบ(โควต้า) ระดับปวช. ปวส. ปี ๒๕๖๒ คลิก ๑๙ ต.ค.๖๑
เรื่อง แจ้งปฏิทินการปฏิบัติงานงานฝ่ายวิชาการ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ คลิก ๑๖ ต.ค.๖๑
เรื่อง การส่งงานวิชาการ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ คลิก ๑๖ ต.ค.๖๑
เรื่อง ผลสอบแก้ตัว ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ รอบที่ ๒ คลิก ๑๖ ต.ค.๖๑
เรื่อง เชิญเข้าร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์(ครั้งที่ ๒) คลิก ๑๒ ต.ค.๖๑
เรื่อง ผลสอบแก้ตัว ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ คลิก ๐๔ ต.ค.๖๑
เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน (ช่างอิเล็กทรอนิกส์) คลิก ๐๔ ต.ค.๖๑
เรื่อง เชิญชวนเข้าร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ คลิก ๐๓ ต.ค.๖๑
เรื่อง รายการค่าลงทะเบียนรายวิชาหลักสูตร ปวส.ปกติ และปวส.ทวิภาคี คลิก ๒๘ ก.ย.๖๑
เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน (ช่างไฟฟ้ากำลัง) จำนวน ๑ อัตรา คลิก ๒๕ ก.ย.๖๑
เรื่อง กำหนดการ วัน เวลา การลงทะเบียนเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ คลิก ๑๐ ก.ย.๖๑
เรื่อง เชิญชวนให้ผู้ประกอบการเข้าร่วมยื่นเสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ คลิก ๐๖ ก.ย.๖๑
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ คลิก ๐๖ ก.ย.๖๑
เรื่อง แจ้งรายชื่อนักเรียนนักศึกษาไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค (ขร) ๑/๒๕๖๑ คลิก ๐๔ ก.ย.๖๑
เรื่อง แก้ไขกำหนดการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ คลิก ๐๔ ก.ย.๖๑
เรื่อง แจ้งกำหนดการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ คลิก ๑๕ ส.ค.๖๑
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ คลิก ๐๑ ส.ค.๖๑
เรื่อง ขอเลื่อนการปฏิบัติงานรูปแบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ๑/๒๕๖๑ คลิก ๒๓ ก.ค.๖๑
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธี (e-bidding) คลิก ๑๘ ก.ค.๖๑
เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคา คลิก ๑๘ ก.ค.๖๑
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธี (e-bidding) คลิก ๑๖ ก.ค.๖๑
(ร่าง TOR) เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ คลิก ๐๖ ก.ค.๖๑
เรื่อง ยืนยันการใช้คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ คลิก ๐๔ ก.ค.๖๑
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ คลิก ๐๔ ก.ค.๖๑
เรื่อง เชิญชวนเข้าร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ คลิก ๒๒ มิ.ย.๖๑
เรื่อง การจัดตั้งกลุ่มชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ คลิก ๐๘ มิ.ย.๖๑
เรื่อง การยื่นคำร้องขอเทียบโอนผลการเรียน เทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ๑/๒๕๖๑ คลิก ๐๘ มิ.ย.๖๑
เรื่อง ประกาศพ้นสภาพนักเรียนนักศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ คลิก ๐๔ มิ.ย.๖๑
เรื่อง ผลสอบมาตรฐานวิชาชีพ (ผลสอบแก้ตัวเพิ่มเติม) ปีการศึกษา ๒๕๖๐ คลิก ๒๔ พ.ค.๖๑
เรื่อง แจ้งปฏิทินการปฏิบัติงานรูปแบบเทียบโอนฯ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ คลิก ๑๘ พ.ค.๖๑
เรื่อง แจ้งปฏิทินการปฏิบัติงานงานฝ่ายวิชาการ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ คลิก ๑๘ พ.ค.๖๑
เรื่อง ประกาศผลสอบแก้ตัว ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ รูปแบบเทียบโอนความรู้ฯ คลิก ๑๘ พ.ค.๖๑
เรื่อง เปิดสอนหลักสูตรระยะสั้น เพื่อพัฒนาอาชีพให้กับเยาวชน ผู้สูงวัยและประชาชน คลิก ๑๘ พ.ค.๖๑
เรื่อง เชิญชวนให้ผู้ประกอบการเข้าร่วมเสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ คลิก ๐๙ พ.ค.๖๑
เรื่อง การส่งงานวิชาการ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ คลิก ๐๗ พ.ค.๖๑
เรื่อง ประกาศผลการเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ คลิก ๐๒ พ.ค.๖๑
เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน (ช่างไฟฟ้า) คลิก ๓๐ เม.ย.๖๑
เรื่อง ประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน (ช่างไฟฟ้า) คลิก ๒๖ เม.ย.๖๑
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าสอบเพื่อศึกษาต่อ วกนฐ. ปี ๒๕๖๑ (รอบ ๒) คลิก ๒๖ เม.ย.๖๑
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเพื่อศึกษาต่อ วกนฐ. ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (รอบ ๒) คลิก ๒๓ เม.ย.๖๑
เรื่อง แจ้งเปลี่ยนกำหนดการประเมินรายวิชาเทียบโอนความรู้ประสบการณ์ ภาคฤดูร้อน คลิก ๒๖ มี.ค.๖๑
เรื่อง แจ้งกำหนดการประเมินรายวิชาเทียบโอนความรู้ประสบการณ์ ภาคฤดูร้อน คลิก ๒๓ มี.ค.๖๑
เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ โดยวิธีประมูลด้วยวาจา คลิก ๒๑ มี.ค.๖๑
เรื่อง ประกาศผลการสอบแก้ตัว ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ คลิก ๒๐ มี.ค.๖๑
เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน (ช่างไฟฟ้ากำลัง) จำนวน ๔ อัตรา คลิก ๒๐ มี.ค.๖๑
เรื่อง กำหนดการลงทะเบียนภาคฤดูร้อน (รอบ ๒) ปีการศึกษา ๒๕๖๐ คลิก ๑๙ มี.ค.๖๑
เรื่อง ประกาศผลสอบแก้ตัว ภาคเรียนที่ ๒/๖๐ รูปแบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ คลิก ๐๙ มี.ค.๖๑
เรื่อง ยื่นคำร้องขอเทียบโอนผลการเรียน เทียบโอนความรู้ และประสบการณ์ ภาคฤดูร้อน คลิก ๐๙ มี.ค.๖๑
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อ (เพิ่มเติม) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ คลิก ๐๙ มี.ค.๖๑
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อ วกนฐ. ปีการศึกษา ๒๕๖๑ คลิก ๐๘ มี.ค.๖๑
เรื่อง แจ้งกำหนดการซ่อมกิจกรรม ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ คลิก ๐๔ มี.ค.๖๑
เรื่อง แจ้งกำหนดการปฏิบัติงานวัดผลและประเมินผล ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ คลิก ๐๔ มี.ค.๖๑
เรื่อง เปิดทำการเรียน-การสอนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ คลิก ๒๗ ก.พ.๖๑
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโดม (e-bidding) คลิก ๑๙ ก.พ.๖๑
เรื่อง ผลการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ผลสอบแก้ตัว รอบที่ ๒) คลิก ๑๙ ก.พ.๖๑
เรื่อง แจ้งรายชื่อนักเรียนนักศึกษาไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค (ขร.) เทอม ๒/๒๕๖๐ (เพิ่มเติม) คลิก ๑๖ ก.พ.๖๑
เรื่อง แจ้งความประสงค์ขอเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ คลิก ๑๕ ก.พ.๖๑
เรื่อง ผลการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ผลสอบแก้ตัว) คลิก ๑๓ ก.พ.๖๑
เรื่อง ผลการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ คลิก ๑๓ ก.พ.๖๑
เรื่อง แจ้งรายชื่อนักเรียนนักศึกษาไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค (ขร.) เทอม ๒/๒๕๖๐ (เพิ่มเติม) คลิก ๐๗ ก.พ.๖๑
เรื่อง แจ้งรายชื่อนักเรียนนักศึกษาไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค (ขร.) เทอม ๒/๒๕๖๐ คลิก ๐๗ ก.พ.๖๑
เรื่อง ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ คลิก ๐๗ ก.พ.๖๑
เรื่อง แจ้งกำหนดการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ คลิก ๐๗ ก.พ.๖๑
เรื่อง แจ้งเลื่อนการปฏิบัติงานของงานวัดผลและประเมินผล ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐ คลิก ๐๗ ก.พ.๖๑
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโดม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิก ๐๖ ก.พ.๖๑
เรื่อง ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ คลิก ๓๑ ม.ค.๖๑
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโดม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิก ๓๑ ม.ค.๖๑
เรื่อง ยืนยันการใช้แบบรูปรายการก่อสร้างโดม คลิก ๒๙ ม.ค.๖๑
เรื่อง เชิญเข้าร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) รูปแบบรายการ (ครั้งที่ ๒) คลิก ๒๒ ม.ค.๖๑
เรื่อง รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ V-NET ปี ๒๕๖๐ ระดับปวส.๒ คลิก ๒๒ ม.ค.๖๑
เรื่อง รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ V-NET ปี ๒๕๖๐ ระดับปวช.๓ คลิก ๒๒ ม.ค.๖๑
เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ คลิก ๑๖ ม.ค.๖๑
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ (โควตา) ระดับประกาศนียบีตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คลิก ๑๑ ม.ค.๖๑
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ (โควตา) ระดับประกาศนียบีตรวิชาชีพ (ปวช.) คลิก ๑๑ ม.ค.๖๑
เรื่อง เชิญชวนเข้าร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียด(ร่าง)รูปแบบรายการ คลิก ๐๙ ม.ค.๖๑
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโทรทัศน์ LED แบบชนิด SmartTV 50 นิ้ว คลิก ๐๙ ม.ค.๖๑
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (โควตา) ระดับประกาศนียบีตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คลิก ๐๔ ม.ค. ๖๑
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (โควตา) ระดับประกาศนียบีตรวิชาชีพ (ปวช.) คลิก ๐๔ ม.ค. ๖๑
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ คลิก ๑๙ ธ.ค. ๖๐
เรื่อง เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิก ๑๙ ธ.ค. ๖๐
เรื่อง ประกวดราคาซื้อโทรทัศน์ LED แบบชนิด Smart TV ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐ นิ้ว คลิก ๑๙ ธ.ค. ๖๐
เรื่อง แจ้งปฎิทินการปฏิบัติงานงานฝ่ายวิชาการ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ คลิก ๑๙ ธ.ค. ๖๐
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนสายอาชีพ คลิก ๑๘ ธ.ค. ๖๐
เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา คลิก ๑๘ ธ.ค. ๖๐
เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ คลิก ๑๕ ธ.ค. ๖๐
เรื่อง การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ คลิก ๐๙ ธ.ค. ๖๐
เรื่อง รายชื่อและเลขที่นั่งสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ V-NET ปี ๒๕๖๐ คลิก ๐๑ ธ.ค. ๖๐
เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพของนักเรียนสายอาชีพ คลิก ๒๗ พ.ย.๖๐
เรื่อง ยืนยันการใช้คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ คลิก ๒๔ พ.ย.๖๐
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ คลิก ๒๒ พ.ย.๖๐
เรื่อง เชิญเข้าร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (ครั้งที่ ๒) คลิก ๒๑ พ.ย.๖๐
เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ คลิก ๑๓ พ.ย.๖๐
เรื่อง ยกเลิกการใช้คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ คลิก ๑๓ พ.ย.๖๐
เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน (ช่างกลโรงงาน) คลิก ๑๐ พ.ย.๖๐
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักเรียน ระบบสิทธิพิเศษ(โควตา) ระดับปวช.๑ ประจำปี ๒๕๖๑ คลิก ๓๑ ต.ค.๖๐
เรื่อง ประกาศผลการสอบแก้ตัว ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม) คลิก ๑๖ ต.ค.๖๐
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ คลิก ๑๖ ต.ค.๖๐
เรื่อง ยืนยันการใช้คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ คลิก ๑๑ ต.ค.๖๐
เรื่อง ประกาศผลการสอบแก้ตัว ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ คลิก ๐๔ ต.ค.๖๐
เรื่อง กำหนด วัน เวลา การลงทะเบียน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ คลิก ๐๔ ต.ค.๖๐
เรื่อง อัตราค่าลงทะเบียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ คลิก ๐๓ ต.ค.๖๐
เรื่อง เชิญชวนเข้าร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ คลิก ๐๓ ต.ค.๖๐
เรื่อง การส่งงานฝ่ายวิชาการ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐ คลิก ๒๙ ก.ย.๖๐
เรื่อง เชิญชวนให้ผู้ประกอบการเข้าร่วมยื่นเสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ คลิก ๒๕ ก.ย.๖๐
เรื่อง แจ้งรายชื่อนักเรียนนักศึกษาไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค (ขร.) เพิ่มเติมรอบ ๒ คลิก ๐๘ ก.ย.๖๐
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ คลิก ๐๖ ก.ย.๖๐
เรื่อง แจ้งรายชื่อนักเรียนนักศึกษาไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค (ขร.) เพิ่มเติม คลิก ๓๑ ส.ค.๖๐
เรื่อง แจ้งรายชื่อนักเรียนนักศึกษาไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค (ขร.) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ คลิก ๓๑ ส.ค.๖๐
เรื่อง แจ้งกำหนดการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ คลิก ๒๒ ส.ค.๖๐
เรื่อง แจ้งกำหนดการประเมินรายวิชาเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ภาคเรียนที่ ๑/๖๐ คลิก ๑๔ ก.ค.๖๐
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (รุ่นที่ ๒๑) คลิก ๒๗ มิ.ย.๖๐
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรระยะสั้น สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ คลิก ๐๖ มิ.ย.๖๐
เรื่อง แจ้งปฏิทินการปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ คลิก ๒๑ พ.ค.๖๐
เรื่อง แจ้งปฏิทินการปฏิบัติงานรูปแบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ คลิก ๑๘ พ.ค.๖๐
เรื่อง การส่งงานฝ่ายวิชาการ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ คลิก ๑๕ พ.ค.๖๐
เรื่อง แก้ไขประกาศผลการเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ คลิก ๐๙ พ.ค.๖๐
เรื่อง ประกาศผลการเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ คลิก ๐๓ พ.ค.๖๐
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (รอบที่ ๒) คลิก ๐๑ พ.ค.๖๐
เรื่อง เชิญชวนเข้าร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ คลิก ๑๘ เม.ย.๖๐
เรื่อง เชิญชวนให้ผู้ประกอบการเข้าร่วมยื่นเสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ คลิก ๐๓ เม.ย.๖๐
เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ โดยวิธีประมูลด้วยวาจา คลิก ๒๓ มี.ค.๖๐
เรื่อง ยืนยันการใช้คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ คลิก ๑๗ มี.ค.๖๐
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อปีการศึกษา ๒๕๖๐ คลิก ๑๖ มี.ค.๖๐
เรื่อง เชิญชวนเข้าร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ คลิก ๑๔ มี.ค.๖๐
เรื่อง ประกาศผลการสอบแก้ตัว ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ คลิก ๑๐ มี.ค.๖๐
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะยสั้น ฐานสมรรถนะภาคฤดูร้อน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ คลิก ๐๙ มี.ค.๖๐
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม ปีการศึกษา ๒๕๖๐ คลิก ๐๗ มี.ค.๖๐
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะยสั้น (ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙) คลิก ๒๗ ก.พ.๖๐
เรื่อง ตารางเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระดับปวช. และ ปวส. คลิก ๒๐ ก.พ.๖๐
เรื่อง เชิญชวนให้ผู้ประกอบการเข้าร่วมยื่นเสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ คลิก ๑๕ ก.พ.๖๐
เรื่อง เปิดทำการเรียน - การสอนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ คลิก ๑๕ ก.พ.๖๐
เรื่อง แจ้งรายชื่อนักเรียน นักศึกษาไม่มีสิทธิ์สอบ (ขร.) ปลายภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙ คลิก ๐๘ ก.พ.๖๐
เรื่อง แจ้งกำหนดการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ คลิก ๐๑ ก.พ.๖๐
เรื่อง การสอบสัมภาษณ์นักเรียน นักศึกษา ระบบสิทธิพิเศษ(โควตา) เพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับปวช. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม) คลิก ๑๘ ม.ค.๖๐
เรื่อง การสอบสัมภาษณ์นักเรียน นักศึกษา ระบบสิทธิพิเศษ(โควตา) เพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับปวช. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ คลิก ๑๘ ม.ค.๖๐
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระบบสิทธิพิเศษ(โควตา)ระดับปวส. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ คลิก ๑๘ ม.ค.๖๐
เรื่อง แจ้งความประสงค์ขอเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ คลิก ๑๑ ม.ค.๖๐
เรื่อง รายงานประกาศเลขที่นั่งสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ คลิก ๑๑ ม.ค.๖๐
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (รุ่นที่ ๒๐) คลิก ๒๙ ธ.ค.๕๙
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ คลิก ๒๙ ธ.ค.๕๙
เรื่อง นโยบายการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ คลิก ๒๓ ธ.ค.๕๙
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เนื้อหารายการทางวิชาการ และสื่อออนไลน์ เพื่อเผยแพร่ในโครงการขยายโอกาสการเข้าถึงรับรู้ (ศูนย์มีเดียชุมชน) คลิก ๒๓ ธ.ค.๕๙
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา ระบบสิทธิพิเศษ (โควตา) เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปวส. ปีการศึกษา 2560 คลิก ๑๕ ธ.ค.๕๙
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา ระบบสิทธิพิเศษ (โควตา) เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปวช. ปีการศึกษา 2560 คลิก ๑๓ ธ.ค.๕๙
เรื่อง ยืนยันการใช้คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ คลิก ๒๘ พ.ย.๕๙
เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง คลิก ๒๕ พ.ย.๕๙
เรื่อง เชิญประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (ชุดอุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย) คลิก ๒๓ พ.ย.๕๙
เรื่อง ผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง คลิก ๒๓ พ.ย.๕๙
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน คลิก ๒๓ พ.ย.๕๙
เรื่อง ยืนยันการใช้คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ คลิก ๒๑ พ.ย.๕๙
เรื่อง เชิญประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ คลิก ๑๕ พ.ย.๕๙
เรื่อง การยื่นคำร้องขอเทียบโอนผลการเรียน เทียบโอนความรู้ และเทียบโอนประสบการณ์ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ คลิก ๑๑ พ.ย.๕๙
เรื่อง แจ้งปฏิทินการปฎิบัติงานงานฝ่ายวิชาการ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ คลิก ๐๙ พ.ย.๕๙
เรื่อง ตารางเรียนรูปแบบเทียบโอความรู้และประสบการณ์ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ คลิก ๐๙ พ.ย.๕๙
เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง คลิก ๐๓ พ.ย.๕๙
เรื่อง ระเบียบวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการตัดคะแนนความประพฤติ และการแต่งกาย คลิก ๐๓ พ.ย.๕๙
เรื่อง แจ้งปฏิทินการปฎิบัติงานรูปแบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ คลิก ๐๒ พ.ย.๕๙
เรื่อง การส่งงานฝ่ายวิชาการ คลิก ๐๑ พ.ย.๕๙
เรื่อง ประกาศผลการสอบแก้ตัว รอบสอง ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ คลิก ๒๗ ต.ค.๕๙
เรื่อง ยืนยันการใช้แบบรูปรายการปรับปรุงเรือนแถว ๒ชั้น ๖ ยูนิต คลิก ๑๐ ต.ค.๕๙
เรื่อง ยืนยันการใช้คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ คลิก ๑๐ ต.ค.๕๙
เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน (แผนกวิชาช่างยนต์) คลิก ๐๗ ต.ค ๕๙
เรื่อง ประกาศผลการสอบแก้ตัว ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ คลิก ๐๗ ต.ค ๕๙
เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน คลิก ๐๖ ต.ค ๕๙
เรื่อง เชิญประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ คลิก ๐๕ ต.ค ๕๙
เรื่อง เชิญประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) แบบสรุปรายการปรับปรุงเรือนแถว ๒ ชั้น ๖ ยูนิต คลิก ๐๔ ต.ค ๕๙

เรื่อง ผลการสอบราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ของนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

คลิก ๓๐ ก.ย ๕๙
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน คลิก ๓๐ ก.ย ๕๙
เรื่อง เชิญชวนให้ผู้ประกอบการเข้าร่วมยื่นเสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ คลิก ๒๒ ก.ย ๕๙
เรื่อง การรับสมัครและมอบตัวนักเรียน นักศึกษาเตรียม ปวช., ปวส. ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ คลิก ๒๒ ก.ย ๕๙
เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน คลิก ๒๑ ก.ย ๕๙
เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ โดยวิธีการประมูลด้วยวาจา คลิก ๒๐ ก.ย ๕๙
เรื่อง สอบราคาจัดซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพของนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ คลิก ๑๕ ก.ย ๕๙
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์มาตรฐานวิชาชีพ รูปแบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ระดับปวช.รุ่นที่ ๑๖ และระดับปวส.รุ่นที่ ๑๗ ที่จะสำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ คลิก ๑๓ ก.ย ๕๙
เรื่อง อัตราค่าลงทะเบียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระดับปวช. และ ปวส. คลิก ๑๒ ก.ย ๕๙
เรื่อง แจ้งกำหนดการสอบมาตรฐานวิชาชีพ รูปแบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ระดับปวช.รุ่นที่ ๑๖ และระดับปวส.รุ่นที่ ๑๗ ที่จะสำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ คลิก ๐๙ ก.ย ๕๙
เรื่อง แบบรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ คลิก ๐๙ ก.ย ๕๙
เรื่อง รายชื่อนักเรียนนักศึกษาไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค (เพิ่มเติม) ภาคเรียน ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ คลิก ๐๖ ก.ย ๕๙
เรื่อง รายชื่อนักเรียนนักศึกษาไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค ภาคเรียน ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ คลิก ๐๒ ก.ย ๕๙
เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง คลิก ๓๐ ส.ค ๕๙
เรื่อง แจ้งกำหนดการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ คลิก ๒๔ ส.ค ๕๙
เรื่อง ปฏิทินปฏิบัติงานการสอบ V-NET ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ คลิก ๑๘ ส.ค ๕๙
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (วิชาเบเกอรี่เพื่อการค้า) คลิก ๐๓ ส.ค ๕๙
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (รุ่นที่ ๑๙) คลิก ๒๖ ก.ค ๕๙
เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูจ้างสอน (แผนกวิชาช่างไฟฟ้า) คลิก ๒๒ ก.ค ๕๙
เรื่อง ยืนยันการใช้คุณลักษณะเฉพาะคุรุภัณฑ์ คลิก ๑๒ ก.ค ๕๙
เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน (แผนกวิชาช่างไฟฟ้า) คลิก ๑๑ ก.ค ๕๙
เรื่อง กำหนดการประเมินรายวิชาเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ คลิก ๐๘ ก.ค ๕๙
เรื่อง เชิญชวนเข้าร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ คลิก ๐๗ ก.ค ๕๙
เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน (แผนกวิชาช่างยนต์) คลิก ๒๔ มิ.ย ๕๙
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ คลิก ๐๙ มิ.ย ๕๙
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ คลิก ๐๒ มิ.ย ๕๙
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนด วัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ คลิก ๒๙ พ.ค ๕๙
เรื่อง การยื่นคำร้องขอเทียบโอนผลการเรียน เทียบโอนความรู้ และเทียบโอนประสบการณ์ คลิก ๒๙ พ.ค ๕๙
เรื่อง แจ้งปฏิทินการปฏิบัติงานงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ คลิก ๒๓ พ.ค ๕๙
เรื่อง แจ้งปฏิทินการปฏิบัติงานงานวัดผลและประเมินผล ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ คลิก ๒๓ พ.ค ๕๙
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป คลิก ๑๖ พ.ค ๕๙
เรื่อง คำร้องขอเข้าพักอาศัยในบ้านพักครูและบ้านพักภารโรงของวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม คลิก ๑๒ พ.ค ๕๙
เรื่อง ประกาศผลการเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ คลิก ๐๔ พ.ค ๕๙
เรื่อง รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ คลิก ๓๐ มี.ค ๕๙
เรื่อง รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ คลิก ๓๐ มี.ค ๕๙
เรื่อง ประกาศผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา ๒๕๕๘ คลิก ๓๐ มี.ค ๕๙
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (รอบที่ ๒) คลิก ๒๘ มี.ค ๕๙
เรื่อง ประกาศผลสอบแก้ตัว ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (เพิ่มเติม) คลิก ๑๕ มี.ค ๕๙
เรื่อง ประกาศผลสอบแก้ตัว ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ คลิก ๐๙ มี.ค ๕๙
เรื่อง ผลการเรียน เตรียม ปวช. เรียนเพิ่ม และรีเกรด คลิก ๐๓ มี.ค ๕๙
เรื่อง รายงานผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2558 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ คลิก ๐๓ มี.ค ๕๙
เรื่อง รายงานผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2558 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คลิก ๐๓ มี.ค ๕๙
เรื่อง รายงานผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2558 แผนกวิชาการตลาด คลิก ๐๓ มี.ค ๕๙
เรื่อง รายงานผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2558 แผนกวิชาการบัญชี คลิก ๐๓ มี.ค ๕๙
เรื่อง รายงานผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2558 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ คลิก ๐๓ มี.ค ๕๙
เรื่อง รายงานผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2558 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง คลิก ๐๓ มี.ค ๕๙
เรื่อง รายงานผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2558 แผนกวิชาผลิตภัณฑ์ คลิก ๐๓ มี.ค ๕๙
เรื่อง รายงานผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2558 แผนกวิชาช่างกลโรงงาน คลิก ๐๓ มี.ค ๕๙
เรื่อง รายงานผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2558 แผนกวิชาช่างยนต์ คลิก ๐๓ มี.ค ๕๙
เรื่อง ขายพัสดุชำรุด คลิก ๐๓ มี.ค ๕๙
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม 58 ม.2 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 Nakornpathom Industrial and Community Education College โทร.034-321283 E-mail:nkp_ac@hotmail.com Website:http://www.npt.ac.th สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ