เมนูหลัก
ฝ่ายบริหาร
แผนกวิชา

เรื่อง ยืนยันการใช้คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ คลิก ๑๖ พ.ค.๖๒
เรื่อง เชิญชวนเข้าร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ คลิก ๑๓ พ.ค.๖๒
เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน (แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์) คลิก ๐๔ พ.ค.๖๒
เรื่อง ผลการเรียน ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ คลิก ๐๒ พ.ค.๖๒
เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน (แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์) 2 อัตรา คลิก ๓ เม.ย.๖๒
เรื่อง ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ครูพิเศษสอน (แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์) คลิก ๒ เม.ย.๖๒
เรื่อง การยื่นคำร้องขอเทียบโอนความรู้ฯ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ คลิก ๒๗ มี.ค.๖๒
เรื่อง แจ้งกำหนดการส่งผลการเรียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ คลิก ๒๗ มี.ค.๖๒
เรื่อง กำหนดการประเมินรายวิชาเทียบโอนความรู้ฯ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ คลิก ๒๗ มี.ค.๖๒
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ (รอบ ๒) คลิก ๒๑ มี.ค.๖๒
เรื่อง ประกาศผลสอบคัดเลือกศึกษาต่อในวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม ปีการศึกษา ๒๕๖๒ คลิก ๑๔ มี.ค.๖๒
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อในวก.นฐ. ปีการศึกษา ๒๕๖๒ คลิก ๐๗ มี.ค.๖๒
เรื่อง ประกาศผลการสอบแก้ตัว ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ คลิก ๐๗ มี.ค.๖๒
เรื่อง ประกาศผลการเรียน รูปแบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ภาคเรียน ๒/๒๕๖๑ คลิก ๐๖ มี.ค.๖๒
เรื่อง ผลการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (รอบสองแก้ตัว) คลิก ๐๖ มี.ค.๖๒
เรื่อง ผลสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ คลิก ๒๘ ก.พ.๖๒
เรื่อง รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ V-Net ปีการศึกษา ๒๕๖๑ คลิก ๒๘ ก.พ.๖๒
เรื่อง แจ้งกำหนดส่งผลการเรียน ผลการประเมินเทียบโอนฯ และประกาศผล ๒/๒๕๖๑ คลิก ๒๒ ก.พ.๖๒
เรื่อง ผลการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ คลิก ๒๒ ก.พ.๖๒
เรื่อง ยืนยันการใช้คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ คลิก ๑๘ ก.พ.๖๒
เรื่อง เปิดทำการเรียน-การสอนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ คลิก ๑๕ ก.พ.๖๒
เรื่อง เชิญชวนเข้าร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ คลิก ๑๓ ก.พ.๖๒
เรื่อง กำหนด วัน เวลา การลงทะเบียนเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ คลิก ๑๒ ก.พ.๖๒
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ คลิก ๑๒ ก.พ.๖๒
เรื่อง อัตราค่าลงทะเบียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ หลักสูตร ปวส. คลิก ๐๕ ก.พ.๖๒
เรื่อง แจ้งกำหนดการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ คลิก ๒๘ ม.ค.๖๒
เรื่อง แจ้งเลื่อนการปฏิบัติงานของงานวัดผลและประเมินผล ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑ คลิก ๒๕ ม.ค.๖๒
เรื่อง ปฏิทินการปฏิบัติงานการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ วกนฐ. คลิก ๐๙ ม.ค.๖๒
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ คลิก ๐๙ ม.ค.๖๒
เรื่อง รายงานเลขที่นั่งสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (V-Net) ปี ๒๕๖๑ คลิก ๐๙ ม.ค.๖๒
เรื่อง การยื่นคำร้องขอเทียบโอนความรู้และเทียบโอนประสบการณ์ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑ คลิก ๐๙ ม.ค.๖๒
เรื่อง รายละเอียดค่าใช้จ่ายและเอกสารที่ต้องยื่นในการสัมภาษณ์ (โควต้า) คลิก ๐๔ ม.ค.๖๒
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (โควต้า) ระดับปวส. ปีการศึกษา ๒๕๖๒ คลิก ๐๔ ม.ค.๖๒
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (โควต้า) ระดับปวช. ปีการศึกษา ๒๕๖๒ คลิก ๐๔ ม.ค.๖๒
เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ โดยวิธีประมูลด้วยวาจา คลิก ๒๑ ธ.ค.๖๑
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานกราฟิก ด้วยวิธี (e-bidding) คลิก ๒๓ พ.ย.๖๑
เรื่อง ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ คลิก ๐๙ พ.ย.๖๑
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ คลิก ๐๗ พ.ย.๖๑
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานกราฟิก ด้วยวิธี (e-bidding) คลิก ๐๕ พ.ย.๖๑
เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ คลิก ๒๙ ต.ค.๖๑
เรื่อง ยืนยันการใช้คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์สำหรับงานกราฟิก คลิก ๑๙ ต.ค.๖๑
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนนักศึกษา ระบบ(โควต้า) ระดับปวช. ปวส. ปี ๒๕๖๒ คลิก ๑๙ ต.ค.๖๑
เรื่อง แจ้งปฏิทินการปฏิบัติงานงานฝ่ายวิชาการ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ คลิก ๑๖ ต.ค.๖๑
เรื่อง การส่งงานวิชาการ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ คลิก ๑๖ ต.ค.๖๑
เรื่อง ผลสอบแก้ตัว ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ รอบที่ ๒ คลิก ๑๖ ต.ค.๖๑
เรื่อง เชิญเข้าร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์(ครั้งที่ ๒) คลิก ๑๒ ต.ค.๖๑
เรื่อง ผลสอบแก้ตัว ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ คลิก ๐๔ ต.ค.๖๑
เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน (ช่างอิเล็กทรอนิกส์) คลิก ๐๔ ต.ค.๖๑
เรื่อง เชิญชวนเข้าร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ คลิก ๐๓ ต.ค.๖๑
เรื่อง รายการค่าลงทะเบียนรายวิชาหลักสูตร ปวส.ปกติ และปวส.ทวิภาคี คลิก ๒๘ ก.ย.๖๑
เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน (ช่างไฟฟ้ากำลัง) จำนวน ๑ อัตรา คลิก ๒๕ ก.ย.๖๑
เรื่อง กำหนดการ วัน เวลา การลงทะเบียนเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ คลิก ๑๐ ก.ย.๖๑
เรื่อง เชิญชวนให้ผู้ประกอบการเข้าร่วมยื่นเสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ คลิก ๐๖ ก.ย.๖๑
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ คลิก ๐๖ ก.ย.๖๑
เรื่อง แจ้งรายชื่อนักเรียนนักศึกษาไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค (ขร) ๑/๒๕๖๑ คลิก ๐๔ ก.ย.๖๑
เรื่อง แก้ไขกำหนดการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ คลิก ๐๔ ก.ย.๖๑
เรื่อง แจ้งกำหนดการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ คลิก ๑๕ ส.ค.๖๑
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ คลิก ๐๑ ส.ค.๖๑
เรื่อง ขอเลื่อนการปฏิบัติงานรูปแบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ๑/๒๕๖๑ คลิก ๒๓ ก.ค.๖๑
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธี (e-bidding) คลิก ๑๘ ก.ค.๖๑
เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคา คลิก ๑๘ ก.ค.๖๑
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธี (e-bidding) คลิก ๑๖ ก.ค.๖๑
(ร่าง TOR) เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ คลิก ๐๖ ก.ค.๖๑
เรื่อง ยืนยันการใช้คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ คลิก ๐๔ ก.ค.๖๑
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ คลิก ๐๔ ก.ค.๖๑
เรื่อง เชิญชวนเข้าร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ คลิก ๒๒ มิ.ย.๖๑
เรื่อง การจัดตั้งกลุ่มชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ คลิก ๐๘ มิ.ย.๖๑
เรื่อง การยื่นคำร้องขอเทียบโอนผลการเรียน เทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ๑/๒๕๖๑ คลิก ๐๘ มิ.ย.๖๑
เรื่อง ประกาศพ้นสภาพนักเรียนนักศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ คลิก ๐๔ มิ.ย.๖๑
เรื่อง ผลสอบมาตรฐานวิชาชีพ (ผลสอบแก้ตัวเพิ่มเติม) ปีการศึกษา ๒๕๖๐ คลิก ๒๔ พ.ค.๖๑
เรื่อง แจ้งปฏิทินการปฏิบัติงานรูปแบบเทียบโอนฯ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ คลิก ๑๘ พ.ค.๖๑
เรื่อง แจ้งปฏิทินการปฏิบัติงานงานฝ่ายวิชาการ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ คลิก ๑๘ พ.ค.๖๑
เรื่อง ประกาศผลสอบแก้ตัว ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ รูปแบบเทียบโอนความรู้ฯ คลิก ๑๘ พ.ค.๖๑
เรื่อง เปิดสอนหลักสูตรระยะสั้น เพื่อพัฒนาอาชีพให้กับเยาวชน ผู้สูงวัยและประชาชน คลิก ๑๘ พ.ค.๖๑
เรื่อง เชิญชวนให้ผู้ประกอบการเข้าร่วมเสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ คลิก ๐๙ พ.ค.๖๑
เรื่อง การส่งงานวิชาการ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ คลิก ๐๗ พ.ค.๖๑
เรื่อง ประกาศผลการเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ คลิก ๐๒ พ.ค.๖๑
เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน (ช่างไฟฟ้า) คลิก ๓๐ เม.ย.๖๑
เรื่อง ประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน (ช่างไฟฟ้า) คลิก ๒๖ เม.ย.๖๑
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าสอบเพื่อศึกษาต่อ วกนฐ. ปี ๒๕๖๑ (รอบ ๒) คลิก ๒๖ เม.ย.๖๑
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเพื่อศึกษาต่อ วกนฐ. ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (รอบ ๒) คลิก ๒๓ เม.ย.๖๑
เรื่อง แจ้งเปลี่ยนกำหนดการประเมินรายวิชาเทียบโอนความรู้ประสบการณ์ ภาคฤดูร้อน คลิก ๒๖ มี.ค.๖๑
เรื่อง แจ้งกำหนดการประเมินรายวิชาเทียบโอนความรู้ประสบการณ์ ภาคฤดูร้อน คลิก ๒๓ มี.ค.๖๑
เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ โดยวิธีประมูลด้วยวาจา คลิก ๒๑ มี.ค.๖๑
เรื่อง ประกาศผลการสอบแก้ตัว ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ คลิก ๒๐ มี.ค.๖๑
เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน (ช่างไฟฟ้ากำลัง) จำนวน ๔ อัตรา คลิก ๒๐ มี.ค.๖๑
เรื่อง กำหนดการลงทะเบียนภาคฤดูร้อน (รอบ ๒) ปีการศึกษา ๒๕๖๐ คลิก ๑๙ มี.ค.๖๑
เรื่อง ประกาศผลสอบแก้ตัว ภาคเรียนที่ ๒/๖๐ รูปแบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ คลิก ๐๙ มี.ค.๖๑
เรื่อง ยื่นคำร้องขอเทียบโอนผลการเรียน เทียบโอนความรู้ และประสบการณ์ ภาคฤดูร้อน คลิก ๐๙ มี.ค.๖๑
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อ (เพิ่มเติม) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ คลิก ๐๙ มี.ค.๖๑
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อ วกนฐ. ปีการศึกษา ๒๕๖๑ คลิก ๐๘ มี.ค.๖๑
เรื่อง แจ้งกำหนดการซ่อมกิจกรรม ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ คลิก ๐๔ มี.ค.๖๑
เรื่อง แจ้งกำหนดการปฏิบัติงานวัดผลและประเมินผล ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ คลิก ๐๔ มี.ค.๖๑
เรื่อง เปิดทำการเรียน-การสอนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ คลิก ๒๗ ก.พ.๖๑
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโดม (e-bidding) คลิก ๑๙ ก.พ.๖๑
เรื่อง ผลการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ผลสอบแก้ตัว รอบที่ ๒) คลิก ๑๙ ก.พ.๖๑
เรื่อง แจ้งรายชื่อนักเรียนนักศึกษาไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค (ขร.) เทอม ๒/๒๕๖๐ (เพิ่มเติม) คลิก ๑๖ ก.พ.๖๑
เรื่อง แจ้งความประสงค์ขอเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ คลิก ๑๕ ก.พ.๖๑
เรื่อง ผลการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ผลสอบแก้ตัว) คลิก ๑๓ ก.พ.๖๑
เรื่อง ผลการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ คลิก ๑๓ ก.พ.๖๑
เรื่อง แจ้งรายชื่อนักเรียนนักศึกษาไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค (ขร.) เทอม ๒/๒๕๖๐ (เพิ่มเติม) คลิก ๐๗ ก.พ.๖๑
เรื่อง แจ้งรายชื่อนักเรียนนักศึกษาไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค (ขร.) เทอม ๒/๒๕๖๐ คลิก ๐๗ ก.พ.๖๑
เรื่อง ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ คลิก ๐๗ ก.พ.๖๑
เรื่อง แจ้งกำหนดการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ คลิก ๐๗ ก.พ.๖๑
เรื่อง แจ้งเลื่อนการปฏิบัติงานของงานวัดผลและประเมินผล ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐ คลิก ๐๗ ก.พ.๖๑
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโดม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิก ๐๖ ก.พ.๖๑
เรื่อง ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ คลิก ๓๑ ม.ค.๖๑
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโดม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิก ๓๑ ม.ค.๖๑
เรื่อง ยืนยันการใช้แบบรูปรายการก่อสร้างโดม คลิก ๒๙ ม.ค.๖๑
เรื่อง เชิญเข้าร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) รูปแบบรายการ (ครั้งที่ ๒) คลิก ๒๒ ม.ค.๖๑
เรื่อง รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ V-NET ปี ๒๕๖๐ ระดับปวส.๒ คลิก ๒๒ ม.ค.๖๑
เรื่อง รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ V-NET ปี ๒๕๖๐ ระดับปวช.๓ คลิก ๒๒ ม.ค.๖๑
เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ คลิก ๑๖ ม.ค.๖๑
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ (โควตา) ระดับประกาศนียบีตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คลิก ๑๑ ม.ค.๖๑
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ (โควตา) ระดับประกาศนียบีตรวิชาชีพ (ปวช.) คลิก ๑๑ ม.ค.๖๑
เรื่อง เชิญชวนเข้าร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียด(ร่าง)รูปแบบรายการ คลิก ๐๙ ม.ค.๖๑
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโทรทัศน์ LED แบบชนิด SmartTV 50 นิ้ว คลิก ๐๙ ม.ค.๖๑
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (โควตา) ระดับประกาศนียบีตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คลิก ๐๔ ม.ค. ๖๑
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (โควตา) ระดับประกาศนียบีตรวิชาชีพ (ปวช.) คลิก ๐๔ ม.ค. ๖๑
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ คลิก ๑๙ ธ.ค. ๖๐
เรื่อง เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิก ๑๙ ธ.ค. ๖๐
เรื่อง ประกวดราคาซื้อโทรทัศน์ LED แบบชนิด Smart TV ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐ นิ้ว คลิก ๑๙ ธ.ค. ๖๐
เรื่อง แจ้งปฎิทินการปฏิบัติงานงานฝ่ายวิชาการ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ คลิก ๑๙ ธ.ค. ๖๐
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนสายอาชีพ คลิก ๑๘ ธ.ค. ๖๐
เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา คลิก ๑๘ ธ.ค. ๖๐
เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ คลิก ๑๕ ธ.ค. ๖๐
เรื่อง การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ คลิก ๐๙ ธ.ค. ๖๐
เรื่อง รายชื่อและเลขที่นั่งสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ V-NET ปี ๒๕๖๐ คลิก ๐๑ ธ.ค. ๖๐
เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพของนักเรียนสายอาชีพ คลิก ๒๗ พ.ย.๖๐
เรื่อง ยืนยันการใช้คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ คลิก ๒๔ พ.ย.๖๐
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ คลิก ๒๒ พ.ย.๖๐
เรื่อง เชิญเข้าร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (ครั้งที่ ๒) คลิก ๒๑ พ.ย.๖๐
เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ คลิก ๑๓ พ.ย.๖๐
เรื่อง ยกเลิกการใช้คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ คลิก ๑๓ พ.ย.๖๐
เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน (ช่างกลโรงงาน) คลิก ๑๐ พ.ย.๖๐
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักเรียน ระบบสิทธิพิเศษ(โควตา) ระดับปวช.๑ ประจำปี ๒๕๖๑ คลิก ๓๑ ต.ค.๖๐
เรื่อง ประกาศผลการสอบแก้ตัว ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม) คลิก ๑๖ ต.ค.๖๐
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ คลิก ๑๖ ต.ค.๖๐
เรื่อง ยืนยันการใช้คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ คลิก ๑๑ ต.ค.๖๐
เรื่อง ประกาศผลการสอบแก้ตัว ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ คลิก ๐๔ ต.ค.๖๐
เรื่อง กำหนด วัน เวลา การลงทะเบียน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ คลิก ๐๔ ต.ค.๖๐
เรื่อง อัตราค่าลงทะเบียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ คลิก ๐๓ ต.ค.๖๐
เรื่อง เชิญชวนเข้าร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ คลิก ๐๓ ต.ค.๖๐
เรื่อง การส่งงานฝ่ายวิชาการ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐ คลิก ๒๙ ก.ย.๖๐
เรื่อง เชิญชวนให้ผู้ประกอบการเข้าร่วมยื่นเสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ คลิก ๒๕ ก.ย.๖๐
เรื่อง แจ้งรายชื่อนักเรียนนักศึกษาไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค (ขร.) เพิ่มเติมรอบ ๒ คลิก ๐๘ ก.ย.๖๐
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ คลิก ๐๖ ก.ย.๖๐
เรื่อง แจ้งรายชื่อนักเรียนนักศึกษาไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค (ขร.) เพิ่มเติม คลิก ๓๑ ส.ค.๖๐
เรื่อง แจ้งรายชื่อนักเรียนนักศึกษาไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค (ขร.) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ คลิก ๓๑ ส.ค.๖๐
เรื่อง แจ้งกำหนดการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ คลิก ๒๒ ส.ค.๖๐
เรื่อง แจ้งกำหนดการประเมินรายวิชาเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ภาคเรียนที่ ๑/๖๐ คลิก ๑๔ ก.ค.๖๐
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (รุ่นที่ ๒๑) คลิก ๒๗ มิ.ย.๖๐
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรระยะสั้น สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ คลิก ๐๖ มิ.ย.๖๐
เรื่อง แจ้งปฏิทินการปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ คลิก ๒๑ พ.ค.๖๐
เรื่อง แจ้งปฏิทินการปฏิบัติงานรูปแบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ คลิก ๑๘ พ.ค.๖๐
เรื่อง การส่งงานฝ่ายวิชาการ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ คลิก ๑๕ พ.ค.๖๐
เรื่อง แก้ไขประกาศผลการเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ คลิก ๐๙ พ.ค.๖๐
เรื่อง ประกาศผลการเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ คลิก ๐๓ พ.ค.๖๐
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (รอบที่ ๒) คลิก ๐๑ พ.ค.๖๐
เรื่อง เชิญชวนเข้าร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ คลิก ๑๘ เม.ย.๖๐
เรื่อง เชิญชวนให้ผู้ประกอบการเข้าร่วมยื่นเสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ คลิก ๐๓ เม.ย.๖๐
เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ โดยวิธีประมูลด้วยวาจา คลิก ๒๓ มี.ค.๖๐
เรื่อง ยืนยันการใช้คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ คลิก ๑๗ มี.ค.๖๐
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อปีการศึกษา ๒๕๖๐ คลิก ๑๖ มี.ค.๖๐
เรื่อง เชิญชวนเข้าร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ คลิก ๑๔ มี.ค.๖๐
เรื่อง ประกาศผลการสอบแก้ตัว ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ คลิก ๑๐ มี.ค.๖๐
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะยสั้น ฐานสมรรถนะภาคฤดูร้อน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ คลิก ๐๙ มี.ค.๖๐
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม ปีการศึกษา ๒๕๖๐ คลิก ๐๗ มี.ค.๖๐
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะยสั้น (ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙) คลิก ๒๗ ก.พ.๖๐
เรื่อง ตารางเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระดับปวช. และ ปวส. คลิก ๒๐ ก.พ.๖๐
เรื่อง เชิญชวนให้ผู้ประกอบการเข้าร่วมยื่นเสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ คลิก ๑๕ ก.พ.๖๐
เรื่อง เปิดทำการเรียน - การสอนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ คลิก ๑๕ ก.พ.๖๐
เรื่อง แจ้งรายชื่อนักเรียน นักศึกษาไม่มีสิทธิ์สอบ (ขร.) ปลายภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙ คลิก ๐๘ ก.พ.๖๐
เรื่อง แจ้งกำหนดการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ คลิก ๐๑ ก.พ.๖๐
เรื่อง การสอบสัมภาษณ์นักเรียน นักศึกษา ระบบสิทธิพิเศษ(โควตา) เพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับปวช. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม) คลิก ๑๘ ม.ค.๖๐
เรื่อง การสอบสัมภาษณ์นักเรียน นักศึกษา ระบบสิทธิพิเศษ(โควตา) เพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับปวช. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ คลิก ๑๘ ม.ค.๖๐
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระบบสิทธิพิเศษ(โควตา)ระดับปวส. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ คลิก ๑๘ ม.ค.๖๐
เรื่อง แจ้งความประสงค์ขอเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ คลิก ๑๑ ม.ค.๖๐
เรื่อง รายงานประกาศเลขที่นั่งสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ คลิก ๑๑ ม.ค.๖๐
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (รุ่นที่ ๒๐) คลิก ๒๙ ธ.ค.๕๙
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ คลิก ๒๙ ธ.ค.๕๙
เรื่อง นโยบายการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ คลิก ๒๓ ธ.ค.๕๙
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม 58 ม.2 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 Nakornpathom Industrial and Community Education College โทร.034-321283 E-mail:nkp_ac@hotmail.com Website:http://www.npt.ac.th สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ