เมนูหลัก
ฝ่ายบริหาร
แผนกวิชา

ผลการเรียนรูปแบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ภาคฤดูร้อนปีการศึกษา ๒๕๖๑ คลิก
แจ้งกำหนดการส่งรายวิชาประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ (เล่มรวม) คลิก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์มาตรฐานวิชาชีพ รูปแบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ที่จะสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ คลิก
ประกาศผลการเรียนรูปแบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ภาคฤดูร้อน ๒๕๖๐ คลิก
แจ้งกำหนดการประเมินรายวิชาเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ภาคเรียน ๑/๒๕๖๑ คลิก
รายชื่อนร. นศ. ที่เข้ารับการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ภาคเรียน ๑/๒๕๖๑ คลิก
แจ้งเปลี่ยนกำหนดการประเมินรายวิชาเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ภาคฤดูร้อน คลิก
แจ้งกำหนดการประเมินรายวิชาเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ภาคฤดูร้อน คลิก
รายชื่อนักเรียนนักศึกษาที่เข้ารับการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ภาคฤดูร้อน คลิก
ประกาศผลสอบแก้ตัว ภาคเรียนที่ ๒/๖๐ รูปแบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ คลิก
ประกาศยื่นคำร้องขอเทียบโอนผลการเรียน เทียบโอนความรู้ ภาคฤดูร้อน คลิก
ประกาศผลการเรียนรูปแบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ภาคเรียนที่ ๒/๖๐ คลิก
แจ้งกำหนดการประเมินรายวิชาเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ภาคเรียนที่ ๒/๖๐ คลิก
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ภาคเรียนที่ ๒/๖๐ คลิก
แจ้งปฏิทินการปฏิบัติงานรูปแบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ภาคเรียนที่ ๒/๖๐ คลิก
ผลการสอบแก้ตัว รูปแบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ คลิก
ผลสอบมาตรฐานวิชาชีพ ผู้ที่จะสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ รูปแบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม คลิก
ประกาศผลการเรียน รูปแบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ คลิก
รายชื่อนักเรียนนักศึกษาที่เข้ารับการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ คลิก
แฟ้มสะสมงานเทียบโอนปวช. คลิก
แฟ้มสะสมงานเทียบโอนปวส. คลิก
การยื่นคำร้องขอเทียบโอนผลการเรียน เทียบโอนความรู้ และเทียบโอนประสบการณ์ คลิก
แบบบันทึกการส่งงานของนักเรียนนักศึกษารูปแบบเทียบโอนฯ-รายบุคคล คลิก
แบบคำร้องขอรับการประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ทป.19 คลิก
แบบคำร้องขอเทียบโอนผลการเรียน ทอ.08 คลิก
ขั้นตอนในการยื่นเทียบโอนความรู้และประสบการณ์อาชีพ คลิก

เรื่อง แจ้งปฏิทินการปฏิบัติงานรูปแบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์

คลิก
เรื่อง ตารางเรียนรูปแบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ระดับปวส.รุ่น 19,20 (สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์) ภาคเรียนที่ 1/2560 คลิก
เรื่อง ตารางเรียนรูปแบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ระดับปวส.รุ่น 19,20 (สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) ภาคเรียนที่ 1/2560 คลิก
เรื่อง ตารางเรียนรูปแบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ระดับปวส.รุ่น 19,20 (สาขาวิชาการตลาด) ภาคเรียนที่ 1/2560 คลิก
เรื่อง ตารางเรียนรูปแบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ระดับปวส.รุ่น 19,20 (สาขาวิชาการบัญชี) ภาคเรียนที่ 1/2560 คลิก
เรื่อง ตารางเรียนรูปแบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ระดับปวส.รุ่น 19,20 (สาขาวิชาไฟฟ้า) ภาคเรียนที่ 1/2560 คลิก
เรื่อง ตารางเรียนรูปแบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ระดับปวส.รุ่น 19,20 (สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม) ภาคเรียนที่ 1/2560 คลิก
เรื่อง ตารางเรียนรูปแบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ระดับปวช.รุ่น 18,19,20 (สาขาวิชาการตลาด) ภาคเรียนที่ 1/2560 คลิก
เรื่อง ประกาศผลการสอบแก้ตัว รูปแบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙ คลิก
เรื่อง ประกาศผลการเรียน รูปแบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙ คลิก
เรื่อง การสอบมาตรฐานวิชาชีพ (ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ) ของนักศึกษาเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ รุ่นที่ ๑๗ และรุ่นที่ ๑๘ คลิก
เรื่อง รายชื่อนักเรียนนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้ารับการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙ คลิก
เรื่อง ตารางเรียนรูปแบบเทียบโอความรู้และประสบการณ์ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ คลิก
เรื่อง การยื่นคำร้องขอเทียบโอนผลการเรียน เทียบโอนความรู้ และเทียบโอนประสบการณ์ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ คลิก
เรื่อง แจ้งปฏิทินการปฎิบัติงานรูปแบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ คลิก
เรื่อง ประกาศผลการสอบแก้ตัว รูปแบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ คลิก
เรื่อง ประกาศผลการเรียน รูปแบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ คลิก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์มาตรฐานวิชาชีพ รูปแบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ระดับปวช.รุ่นที่ ๑๖ และระดับปวส.รุ่นที่ ๑๗ ที่จะสำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ คลิก
แจ้งกำหนดการสอบมาตรฐานวิชาชีพ รูปแบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ระดับปวช.รุ่นที่ ๑๖ และระดับปวส.รุ่นที่ ๑๗ ที่จะสำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ คลิก
หน้าปกแฟ้มประเมินนักศึกษารูปแบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ คลิก
แฟ้มประเมินนักศึกษารูปแบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ คลิก
หยุดการเรียนการสอนเพื่อออกเสียงประชามติ และกำหนดสอนชดเชยของรูปแบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ คลิก
กำหนดการประเมินรายวิชาเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ คลิก
รายชื่อนักเรียนนักศึกษาที่เข้ารับการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (เพิ่มเติม) คลิก
รายชื่อนักเรียนนักศึกษาที่เข้ารับการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ คลิก
เรื่อง แจ้งปฏิทินการปฏิบัติงานรูปแบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ คลิก
เรื่อง ประกาศผลการเรียน รูปแบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (ส่วนที่ ๓) คลิก
เรื่อง ประกาศผลการเรียน รูปแบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (ส่วนที่ ๒) คลิก
เรื่อง ประกาศผลการเรียน รูปแบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (ส่วนที่ ๑) คลิก
เรื่อง กำหนดการประเมินรายวิชาเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ รูปแบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ รุ่นที่ ๑๖ และ ๑๗ (ปรับเปลี่ยน) คลิก
เรื่อง กำหนดการประเมินรายวิชาเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ รูปแบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ รุ่นที่ ๑๖ และ ๑๗ คลิก
เรื่อง รายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่เข้ารับการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ คลิก
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ คลิก
เรื่อง การยื่นคำร้องขอเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ คลิก
คู่มือปฏิบัติขั้นตอนการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์

คลิก
เรื่องประกาศผลการสอบแก้ตัวการประเมินรายวิชาเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ 1/2558 คลิก
เรื่อง ประกาศผลการเรียน รูปแบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ 1/2558 คลิก
การประเมินรายวิชาศึกษาด้วยตนเอง รูปแบบเทียบโอน ฯ ภาคเรียนที่ 1/2558 คลิก

แจ้งรายชื่อคณะกรรมการประเมินรายวิชาเทียบโอนประสบการณ์ความรู้ ฯ(ปรับปรุง)4/9/58

คลิก
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ 2558 รุ่นที่ 17 คลิก
ประกาศ แจ้งรายชื่อคณะกรรมการประเมินผลการเทียบโอนประสบการณ์ (เพิ่มเติม) คลิก
แบบลงชื่อเข้ารับการประเมินรายวิชา คลิก
แบบประเมินความรู้และประสบการณ์จากวิชาชีพสู่วุฒิการศึกษา คลิก
ประกาศ แจ้งรายชื่อคณะกรรมการประเมินผลการเทียบโอนประสบการณ์ คลิก
เกณฑ์การวัดและประเมินผล การจัดการศึกษาในระบบเทียบโอนประสบการณ์ คลิก
ประกาศ รายวิชาและชื่อผู้ยื่นเทียบโอนความรู้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558(เพิ่มเติม) คลิก
ประกาศ รายวิชาและชื่อผู้ยื่นเทียบโอนความรู้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 คลิก
ปฏิทินการปฎิบัติงานรูปแบบการเทียบโอนประสบการณ์ คลิก
การรับคำร้องเพื่อเข้าเรียนเทียบโอนประสบการณ์ คลิก

 

 

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม 58 ม.2 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 Nakornpathom Industrial and Community Education College โทร.034-321283 E-mail:nkp_ac@hotmail.com Website:http://www.npt.ac.th สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ