เมนูหลัก
ฝ่ายบริหาร
แผนกวิชา
สถานศึกษา : วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม
รหัสสถานศึกษา : สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ที่อยู่ : เลขที่ 58 หมู่ที่ 2 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
เว็ปไซต์วิทยาลัย : http://www.npt.ac.th
อีเมล์วิทยาลัย : nkp_ac@hotmail.com
ประวัติวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม
วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม เดิมชื่อศูนย์ฝึกวิชาชีพ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พุทธศักราช 2525 ตามโครงการแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5 โดยได้รับความกรุณาจากท่านเจ้าคุณพระธรรมมหาวีรานุวัตรเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง (พระอุบาลีคุณูปมาจารย์) อนุญาตให้กรมอาชีวศึกษาใช้ที่ดินของวัดประมาณ 20 ไร่ เป็นสถานที่จัดตั้ง นับว่าเป็นความกรุณาอย่างสูงสุดในการเล็งเห็นถึงประโยชน์ของการศึกษาและพัฒนาแก่เยาวชน ศูนย์ฝึกวิชาชีพสมัยนั้นจัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาวิชาชีพของโรงเรียนมัธยมศึกษา เพื่อให้นักเรียนนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้ ต่อมากระทรวงศึกษาธิการได้เล็งเห็นความสำคัญของการขยายการอาชีวศึกษาให้แพร่หลายและรองรับความต้องการของตลาดแรงงานตามความเจริญของเทคโนโลยี ศูนย์ฝึกวิชาชีพนครปฐมเป็นสถานศึกษาหนึ่งที่มีความพร้อมในด้านบุคลากร เครื่องมือเครื่องจักร และวัสดุอุปกรณ์ในการผลิตนักศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) กระทรวงศึกษาธิการจึงมีประกาศให้เปลี่ยนชื่อจาก ศูนย์ฝึกวิชาชีพ เป็นวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2534 อนุญาตให้วิทยาลัยเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ได้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2534 เป็นต้นมา โดยได้ออกประกาศลงวันที่ 14 มิถุนายน 2534 ให้วิทยาลัยการอาชีพต่าง ๆ เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในปีการศึกษา 2534 วิทยาลัยการอาชีพนครปฐมได้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ตามลำดับ โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภทวิชา ได้แก่ ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และคหกรรม ตลอดจนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ปัจจุบันวิทยาลัยยังได้ทำการเปิดสอนหลักสูตรเทียบโอนประสบการณ์ความรู้สู่วุฒิการศึกษาในระดับ ปวช. และ ปวส. เพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้ที่ทำงาน
ประวัติการจัดการศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม เริ่มจัดการศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ.2527 โดยมีการพัฒนาการเรียนการสอน ดังนี้
ปีการศึกษา หลักสูตรที่เปิดสอน
2527 เปิดสอนครั้งแรกโดยใช้ชื่อ ศูนย์ฝึกวิชาชีพนครปฐม (วัดไร่ขิง) หลักสูตรที่เปิดสอนมีดังนี้ หลักสูตรการงานและอาชีพ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมต้น ในสาขาช่างอุตสาหกรรม,พาณิชยกรรม , คหกรรม และเกษตรกรรม หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น คหกรรม , ช่างไฟฟ้า , ช่างยนต์ และพิมพ์ดีด
2533 เปิดหลักสูตรวิชาชีพช่างฝีมือ 1 ปี (1,350 ชั่วโมง) สาขาช่างกลโรงงานและบัญชี
2534 เปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
2535 เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขาวิชาเชื่อมโลหะ สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง และสาขาวิชาการบัญชี
2538 เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
2540 เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม และสาขาวิชาการบัญชี
2545 ปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาการขาย
2548 เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รูปแบบเทียบโอนประสบการณ์วิชาชีพ
2549 เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาระบบโทรคมนาคม
วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม 58 ม.2 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 Nakornpathom Industrial and Community Education College โทร.034-321283 E-mail:nkp_ac@hotmail.com Website:http://www.npt.ac.th สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ