นายนิรวัจ นิลเนตร

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร


นายนิรวัจ นิลเนตร

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

นางสาวสุพัตรา สนธิมูล

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

นางทิพวรรณ เหราบัตย์

หัวหน้างานบุคลากร

นางสาวปิยะรัตน์ เรื่องยศ

หัวหน้างานการเงิน

นางสาวเพ็ญพิชา มีใจเจือ

หัวหน้างานการบัญชี

นางธวัลรัตน์ ปิ่นสุภา

หัวหน้างานพัสดุ

นายพงษ์ศักดิ์ พลายศรี

หัวหน้างานอาคารสถานที่

นางเอี่ยมศิริ แก้ววงษ์จันทร์

หัวหน้างานทะเบียน

นายพงศ์เอก เหราบัตย์

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์