นายนิรวัจ นิลเนตร

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร


นายนิรวัจ นิลเนตร

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

นางทิพวรรณ เหราบัตย์

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

นายกฤษฎา รุ่งคูหา

หัวหน้างานบุคลากร

นางสาวปิยะรัตน์ เรืองยศ

หัวหน้างานการเงิน

นางสาวเพ็ญพิชา มีใจเจือ

หัวหน้างานการบัญชี

นางธวัลรัตน์ ปิ่นสุภา

หัวหน้างานพัสดุ

นายพงษ์ศักดิ์ พลายศรี

หัวหน้างานอาคารสถานที่

นายณัฐพล คงคา

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์