นางสาวปิยะรัตน์ เรืองยศ

หัวหน้างานการเงิน

นางสาวเพ็ญพิชา มีใจเจือ

หัวหน้างานการบัญชี

นายพงษ์ศักดิ์ พลายศรี

หัวหน้างานอาคารสถานที่

นางสาวนภาพร คงวิจิตร

หัวหน้างานบุคลากร

นางสาวธนิดา ทองแดง

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

นายศักดา การะเวก

หัวหน้างานทะเบียน

นายภรภัทร กัญจนสุข

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์