นายนิรวัจ นิลเนตร

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร


นายนิรวัจ นิลเนตร

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

นางทิพวรรณ เหราบัตย์

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

นางสาววิไลลักษณ์ ยะเวียง

หัวหน้างานบุคลากร

นางสาวปิยะรัตน์ เรืองยศ

หัวหน้างานการเงิน

นางสาวเพ็ญพิชา มีใจเจือ

หัวหน้างานการบัญชี

นายพงษ์ศักดิ์ พลายศรี

หัวหน้างานอาคารสถานที่

นายกฤษฎา รุ่งคูหา

หัวหน้างานพัสดุ

นายณัฐพล คงคา

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์