นางสาวนภาพร คงวิจิตร

หัวหน้างานบุคลากร

นางสาวธนิดา ทองแดง

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

นายศักดา การะเวก

หัวหน้างานทะเบียน

นางสาวชนานันท์ สารสังข์

หัวหน้างานการเงิน

นายศิวกานต์ ศรีวารี

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นายชวนินทร์ พิมพ์ณรงค์เดช

หัวหน้างานอาคารสถานที่

นายอนนท์ ทาเทียว

หัวหน้างานพัสดุ