นางสาวนิศากร เจริญดี

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


นางสาวนิศากร เจริญดี

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

พ.อ.อ. นพดล ปิ่นมั่น

หัวหน้าแผนกวิชายานยนต์

นายจรัล สุตา

หัวหน้าแผนกวิชาเครื่องกล

นายปรีชา เหลืองอรุณชัย

หัวหน้าแผนกวิชาผลิตภัณฑ์

นายสมศักดิ์ เกตสมิง

หัวหน้าแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง

นางรัศมี นิลเนตร

หัวหน้าแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์

นางจินตนา เมฆลอย

หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี

นายวินัย คงประเสริฐ

หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางสาวกมลพร ปุ่นแก้ว

หัวหน้าแผนกวิชาการตลาด

นางสุริศา ฉลาดแพทย์

หัวหน้าแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

นายณรงค์ ศักดิ์รัตนอนันต์

หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

นางสาวมาละ แก้วบัวดี

หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางสุริศา ฉลาดแพทย์

หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

นายมงคล แก้วประดับ

หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

นางสาวมาละ แก้วบัวดี

หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด

นายปรีชาชัด เมฆาวรรณ

หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี