นางสาวนิศากร เจริญดี

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


นางสาวนิศากร เจริญดี

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

พ.อ.อ.นพดล ปิ่นมั่น

หัวหน้าแผนกวิชายานยนต์

นายจรัล สุตา

หัวหน้าแผนกวิชาเครื่องกล

นายปรีชา เหลืองอรุณชัย

หัวหน้าแผนกวิชาผลิตภัณฑ์

นางรัศมี นิลเนตร

หัวหน้าแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์

นางทิพวรรณ เหราบัตย์

หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี

นายจักรพงษ์ ครองยุทธ

หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นายจรัล สุตา

หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

นางสาวมาละ แก้วบัวดี

หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นายชัยยุทธ ราษฎร์สภา

หัวหน้าแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง

นายจักรกริช อินแขก

หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นายธนวัต เขื่อนเพชร

หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด

นางสาวมาละ แก้วบัวดี

หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

นางรัศมี นิลเนตร

หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล