นางสาวนิศากร เจริญดี

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


นางสาวนิศากร เจริญดี

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

พ.อ.อ.นพดล ปิ่นมั่น

หัวหน้าแผนกวิชายานยนต์

นายจรัล สุตา

หัวหน้าแผนกวิชาเครื่องกล

นายปรีชา เหลืองอรุณชัย

หัวหน้าแผนกวิชาผลิตภัณฑ์

นายสมศักดิ์ เกตสมิง

หัวหน้าแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง

นางรัศมี นิลเนตร

หัวหน้าแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์

นางจินตนา เมฆลอย

หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี

นางสาวกมลพร ปุ่นแก้ว

หัวหน้าแผนกวิชาการตลาด

นายจักรพงษ์ ครองยุทธ

หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางสาววิไลลักษณ์ ยะเวียง

หัวหน้าแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

นายจรัล สุตา

หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

นางสาวมาละ แก้วบัวดี

หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางสาววิไลลักษณ์ ยะเวียง

หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

นางสาวสิรินาถ อินโอภาส

หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

นางสาวมาละ แก้วบัวดี

หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด

นายจักรกริช อินแขก

หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี